ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းယဝ်ႉၶႃႈႁႅမ် ၽိူဝ်ႇၵႂႃႇႁပ်ႉတူဝ်တၢႆၶိုၼ်း ဢင်ႇၵႃႇတင်းၼႂ်း ဢမ်ႇၵိုတ်းလိူဝ်သင်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉ ပိုတ်းယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်ဢဝ်တၢႆၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး လိုၼ်းသုတ်းၼႆႉ တီႉၺွပ်းၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်း ၽူႈတႅမ်ႈဝွၵ်းၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင် ယဝ်ႉၶႃႈႁႅမ်တၢႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 9 May 2021 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ REUTERS ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ  ၶႅတ်ႉတီႇ ၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်း ၽူႈတႅမ်ႈဝွၵ်းၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင် ဢႃႇယု 45 ပီႊ ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇၵူၼ်းမိူင်းသေ သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉ လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇ ဝၢႆးသေၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇၼိုင်ႈဝၼ်း ၵူၺ်းၵႃႈ မိူဝ်ႈၵႂႃႇႁပ်ႉတူဝ်တၢႆၶိုၼ်းသမ်ႉ ၶိူင်ႈဢင်ႇၵႃႇတၢင်းၼႂ်းတူဝ်ၶိင်း ဢမ်ႇၵိုတ်းလိူဝ်သင် ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၵေႃႉပဵၼ်မေးၼၢင်း ၶႅတ်ႉတီႇ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ BBC ဝႃႈ “မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 8 May 2021 ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈသွင်ၵေႃႉၽူဝ်မေး လႆႈထုၵ်ႇၸုမ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးႁွင်ႉၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈထၢမ် တီႈၼႂ်းဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ တိူင်းၸႄႈၵႅင်းသေ တူဝ်ၶႃႈၼၢင်းတႄႉ ၶဝ်ပွႆႇပၼ်ႁႂ်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽူဝ်ၶႃႈၼၢင်းတႄႉ  ၶဝ်ဢမ်ႇပွႆႇပၼ် ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း” ဝႃႈၼႆ။

ထိုင်မႃးယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ဝၼ်းထီႉ 9 May 2021 ၼၼ်ႉ လႆႈႁပ်ႉလွင်ႈပွင်ႇလႅင်းဝႃႈ ႁႂ်ႈၵႂႃႇႁႃ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ် တီႈဝဵင်းမူင်ႇယႂႃႇၼႆသေ ၽိူဝ်ႇၵႂႃႇထိုင်ၵေႃႈ လႆႈႁၼ်ၸဝ်ႈၽူဝ် ယူႇၼႂ်းႁွင်ႈ ၵဵပ်းၵူၼ်းတၢႆ လႄႈ ၶိူင်ႈဢင်ႇၵႃႇတၢင်းၼႂ်းတူဝ်ၶိင်း လႆႈထုၵ်ႇၽႃႇတတ်းဢဝ်ဢွၵ်ႇၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပိူင်ပဵၼ်ၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႁူင်းယႃ ၵူၺ်းလၢတ်ႈဝႃႈ ၶႅတ်ႉတီႇ ပဵၼ်ၵူၼ်းမီးတၢင်းပဵၼ် မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်ၼႆၵူၺ်းလႄႈ ဢမ်ႇယွမ်းၼႄသၢၵ်ႈသေႇလၵ်းထၢၼ်သင် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ် မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်သေဢမ်ႇၵႃး လွင်ႈထုၵ်ႇၽႃႇတတ်းဢွၵ်ႇ ၶိူင်ႈဢင်ႇၵႃႇတူဝ်ၶိင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇလၢတ်ႈသင်ပႃး ၼႆယဝ်ႉ။

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 ဝၢႆးသေ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင် လႆႈထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်းတီႉၺွပ်း ပိုတ်းယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး လႄႈ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 9 May 2021 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းထုၵ်ႇၶႃႈႁႅမ်တၢႆၼမ်ထိုင် 780 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ၽူႈၼမ်းသုင်သုတ်း ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24 April 2021 တီႈဝဵင်းလူင်ၵျုႇၵႃႇတႃႇ မိူင်းဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျုး ဢၼ်လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တႃႇၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ မီးၶေႃႈတႅပ်းတတ်းဝႆႉဝႃႈ ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ တေသူင်ႇၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းၸူဝ်ႈၽွင်းၼႆႉ ဢမ်ႇပႆႇတွၼ်ႈႁပ်ႉ တူဝ်တႅၼ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ တေႃႇထိုင်ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၼိမ်သဝ်းယဝ်ႉၵွၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇၼႂ်း TV ဝႆႉဝႃႈ  ယၢမ်းလဵဝ် တိုၵ်ႉယူႇၼႂ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈလွင်ႈယႂ်ႇ ပုၼ်ႈတႃႇလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ လႄႈ လွင်ႈၼိဝ်သဝ်းၸိုင်ႈမိူင်း ႁဝ်းတေပၼ်တၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်း ႁပ်ႉတွၼ်ႈတူဝ်တႅၼ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ဝၢႆးသေၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼိဝ်းသဝ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉၵွၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း