ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေဢဝ်မႆႉဢၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈၶၢႆပၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်း တႃႇႁႃငိုၼ်းၸႂ်ႉၼႂ်းၵၢၼ်သိုၵ်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေဢဝ်မႆႉၸိူဝ်းဢၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈၼႂ်းမိူင်း ၼမ်ႉၼၵ်းၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်တၢၼ်ႇ ၶၢႆပၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်းသေ ႁႃငိုၼ်းၸရိပ်ႈ တႃႇမႃးၸႂ်ႉၼႂ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 26 May 2021 (လိူၼ်ႁူၵ်းလွင်ႈ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၸုမ်းၶူၼ်ႉႁႃၶေႃႈမုၼ်းလွင်ႈသၽႃႇဝသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ (EIA) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၼႂ်းဢမ်ႇႁိုင်သင်ၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႃႉၶၢႆမႆႉ (သစ်လေလံပွဲ) သေ ၶၢႆပၼ်လွၵ်းၵၢတ်ႇမႆႉၼွၵ်ႈမိူင်း ႁႃငိုၼ်းတႃႇမႃးၸႂ်ႉၼႂ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ၵႃႉၶၢႆမႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၸုမ်းၵႃႉၶၢႆမႆႉမိူင်းမၢၼ်ႈ (မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း) ဢၼ်ၵုမ်းၵမ်ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆမႆႉၼႂ်းမိူင်း တင်းမူတ်းၼၼ်ႉ တေဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းၵႃႉၶၢႆမႆႉမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD သေတႃႉ ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈမႃးၼႆႉတႄႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ်ဝႆႉမူတ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်ၵႃႉၶၢႆမႆႉၼၼ်ႉ တေမီးပႃးမႆႉ မိူဝ်ႈပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD တီႉၺွပ်းဝႆႉ ဢၼ်မီးၼမ်ႉၼၵ်းမွၵ်ႈ 203,209 တၢၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၾဵၵ်ႉ တူဝ်ႇဝႃႇတီႇ Faith Doherty ႁူဝ်ၼႃႈၽၢႆႇပၼ်ၾၢင်ႉလွင်ႈပႃႇမႆႉ ၼႂ်းၸုမ်း EIA လၢတ်ႈဝႃႈ− ယူႇတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈသေ ဢဝ်မႆႉဢၼ်တီႉၺွပ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ၶၢႆပၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်း ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ တေလႆႈႁၼ်ဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် လူဝ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းငိုၼ်းႁိပ်ႈၼႅတ်ႈ တႃႇဢဝ်မႃးၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႂ်းၵၢၼ်ၶီႇၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင် ၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်း၊ လွင်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဝ်းႁၼ်ထိုင်လႄႈမၵ်းမၼ်ႈလႆႈဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းမႆႉၸိုင်ႈမိူင်းသေ ႁႃငိုၼ်းၸရိပ်ႈ  တႃႇတူဝ်ၵဝ်ႇၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမၵ်းမၼ်ႈ ပၢင်ၵႃႉၶၢႆမႆႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ EIA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈမၵ်းမၼ်ႈၵႃႈၶၼ်ဝႆႉသေတႃႉ ၵူၼ်းၵႃႉဢၼ်တေၶဝ်ႈသိုဝ်ႉမႆႉၸိူဝ်းၼႆႉ တေလႆႈပၼ် ငိုၼ်းဝႆႉ 10,000 တေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လူင်ႈၼႃႈဢွၼ်တၢင်းၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်ၵႃႉၶၢႆမႆႉၼႆႉၵေႃႈ တေၸႂ်ႉငိုၼ်းတေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇမဵဝ်းလဵဝ်ၵူၺ်းသေ ၼႂ်းၵၢၼ်လွႆးဢၢပ်ႈငိုၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းသၢၵ်ႈသေႇလၵ်းထၢၼ်ဝႆႉလႄႈ လမ်းၸွမ်းငဝ်ႈႁၢၵ်ႈသၢၵ်ႈသေႇမၼ်းယၢပ်ႇၼႆ  EIA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၽွင်းယၢမ်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇလႄႈ မိူင်းၶႅၼ်ႇၼေႇတႃႇ ဢွၼ်ၵၼ်ပိၵ်ႉဢိုတ်း ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈပႃး ၶွမ်ႇပၼီႇဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇၼႆႉ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ ဢဝ်မႆႉဢၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇမႃးၶၢႆပၼ် ၼွၵ်ႈမိူင်းၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၵူႈမိူင်းမိူင်းၵေႃႈ ႁပ်ႉႁူႉႁၼ်ၸွမ်း ငဝ်းလၢႆးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်မီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၵူႈဝၼ်းဝၼ်းၼႆႉသေ သင်ဝႃႈ ၸိုင်ႈမိူင်းလႂ် ဢမ်ႇၼၼ် ၸုမ်းၵႃႉၶၢႆၸုမ်းလႂ်ပၼ်ငိုၼ်းတေႃႇလႃႇသေ တင်ႈၸႂ်သိုဝ်ႉမႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းတြႃးၼႆၸိုင် ပွင်ႇဝႃႈၶဝ်ပၼ်ႁႅင်းလွင်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉသေ ဢဝ်ၼမ်ႉမျၢတ်ႈၼမ်ႉတွၼ်းၼိူဝ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်တိုၵ်ႉမီးလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၵႆႉၵႆႉလၢတ်ႈဝႃႈ ႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်းမီးၼၼ်ႉၼႆသေတႃႉ တီႈတႄႉမၼ်းလွင်ႈဢၼ်ၶဝ်ဢဝ်မႆႉတီႉၺွပ်းဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇမႃးၶၢႆပၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်းၼႆႉ ၼႄလႆႈၵမ်းသိုဝ်ႈဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်းပူၼ်ႉပႅၼ်မၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်ၶဝ်မၵ်းမၼ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးၼၼ်ႉႁင်းၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်သိုဝ်ႉမႆႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းၶႄႇ၊ ဢိၼ်းတီးယႃး လႄႈ မိူင်းထႆးသေ တႄႇဢဝ်ပီႊ 2007 ထိုင် 2017 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (10) ပီႊ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၶၢႆဢွၵ်ႇမႆႉသၵ်း လႄႈ ပႅၼ်ႈ တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်း 2.79 ပီႇလီႇယၼ်ႇ တေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။ (ပဵၼ်သၢႆမၢႆဢၼ်ယိုၼ်ႈထိုင်လႆႈ)

မိူဝ်ႈလိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ လုမ်းတႅပ်းတတ်းတြႃးယူးရူပ်ႇ ဢၼ်မီးတီႈမိူင်းၵျႃႇမၼီႇ တႅပ်းတတ်းပၼ်တၢမ်ႇငိုၼ်း ၶွမ်ႇပၼီႇၵႃႉၶၢႆမႆႉ မိူင်းၵျႃႇမၼီႇ WOB Timber  တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်း  4 လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ယွၼ်ႉသိုဝ်ႉၶၢႆမႆႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လူၺ်ႈၼွၵ်ႈမၢႆမီႈသေ သူင်ႇၵႂႃႇၶၢႆၼႂ်းယူးရူပ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸုမ်းၶူၼ်ႉႁႃၶေႃႈမုၼ်းလွင်ႈသၽႃႇဝသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ (EIA) ၼႆႉ ငဝ်ႈလုမ်းပၵ်းဝႆႉတီႈ ဝဵင်းလူင်လၢၼ်ႇတၢၼ်ႇ မိူင်းဢင်းၵိတ်း ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်ၶူၼ်ႉႁႃၶေႃႈမုၼ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်ႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉတေႃႇ သၽႃႇဝသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း