ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေႁႃငိုၼ်းလူၺ်ႈ ဢဝ်မႆႉ လႄႈ တွင်းလႅင် ၶၢႆပၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇမိူင်းဝၼ်းတူၵ်း ပိၵ်ႉဢိုတ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီးဝႆႉၼၼ်ႉ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႃႉၶၢႆသေ ႁႃငိုၼ်းလူၺ်ႈ ဢဝ်မႆႉ လႄႈ တွင်းလႅင် ၶၢႆပၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 07 October 2021 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ် ၽၢႆႇလူလွမ်ထိင်းသိမ်းၶူဝ်းၶွင်သၽႃႇဝ ႁွင်ႈၵၢၼ်မၢႆ (1) ၽၢႆႇၶုတ်းမေႃႇႁႄႈသေ တေဢဝ်တွင်းလႅင် ၼမ်ႉၼၵ်း 3,000 တၢၼ်ႇ ဢၼ်ၶုတ်းဢွၵ်ႇတီႈ မေႃႇႁႄႈဝဵင်းမူင်ႇယႂႃႇၶၢႆဢွၵ်ႇပၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်းၼႆယဝ်ႉ။

တေႁဵတ်းပၢင်ၵႃႉၶၢႆတွင်းလႅင် ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 11 November 2021 (လိူၼ်သိပ်းသွင်မႂ်ႇ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သေ ၵႃႈၶၼ်တွင်းလႅင် တေဢိင်ၼိူဝ် ၵႃႈၶၼ်တွင်းလႅင်လုမ်ႈၾႃႉ London Metal Exchange သေ တႄႇမၵ်းမၼ်ႈၵႂႃႇ၊ သင်ဝႃႈၽႂ်လႂ်သိုဝ်ႉၵေႃႈ တေလႆႈပၼ်ငိုၼ်းတေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ မဵဝ်းလဵဝ်ၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇၵႃႈၶၼ်တွင်းလႅင်လုမ်ႈၾႃႉ London Metal Exchange ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 08 October 2021 ၼၼ်ႉ တွင်းလႅင် 1 တၢၼ်ႇလႂ် တူၵ်းမႅၼ်ႈယူႇ 9,280 တေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတေၶၢႆသမ်ႉ မီးၼမ်ႉၼၵ်း 3,000 တၢၼ်ႇၼႆလႄႈ လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတေလႆႈငိုၼ်းယူႇမွၵ်ႈ 28 လၢၼ်ႉ တေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်တွင်းလႅင်ယဝ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ    15 October 2021 လႄႈ ဝၼ်းထီႉ 28 October 2021 ၼႆႉ ၽၢႆႇၵႃႉၶၢႆမႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႃႉၶၢႆမႆႉ လူၺ်ႈလၢႆးဢွၼ်ႇလၢႆးသေ ဢဝ်မႆႉ ၼမ်ႉၼၵ်း 10,000 တၢၼ်ႇပၢႆ ၶၢႆပၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်းယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၼမ်ႉၼၵ်းမႆႉ တၢၼ်ႇပွင်းမိုၼ်ႇပၢႆၼၼ်ႉ တေပဵၼ်မႆႉ ဢၼ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းပီႊ 2019−2020 မိူၼ်ၼင်ႇ မႆႉသၵ်း 1,000 တၢၼ်ႇ၊ မႆႉပဝ်း၊ မႆႉမွၵ်ႇၸၢမ်ႇၶမ်း၊ မႆႉတိုင်း၊ မႆႉယၢင်း ၸႃႉၵႂႃႇမႆႉလၢႆလၢႆမဵဝ်း 8,400 တၢၼ်ႇ၊ မႆႉတုမ် ဢၼ်ပွတ်း 224 တၢၼ်ႇ၊ မႆႉသၵ်းပႅၼ်ႈဢၼ်ၽႃႇယဝ်ႉ 400 တၢၼ်ႇ၊ မႆႉပႅၼ်ႈ 55 တၢၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႃႉၶၢႆသေ ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်သၽႃႇဝၼႂ်းမိူင်း ၶၢႆပၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်းလၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်းယဝ်ႉ၊ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ပႆႇႁိုင်သင်ၼႆႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႃႉၶၢႆမႆႉ ဢဝ်မႆႉၼႂ်းမိူင်းၶၢႆပၼ် ၼွၵ်ႈမိူင်းတင်းၼမ်ယူႇယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်မႆႉလႄႈ တွင်းလႅင် ႁူမ်ႈပႃးၶူဝ်းၶွင်သၽႃႇဝ ၼႂ်းမိူင်း ၶၢႆဢွၵ်ႇပၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်းၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ၸုမ်းၶူၼ်ႉႁႃ ၶေႃႈမုၼ်း လွင်ႈသၽႃႇဝသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ (EIA) ယၢမ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ − သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်မႆႉ ၼႂ်းမိူင်းၶၢႆၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၶဝ်လူဝ်ႇငိုၼ်းႁႅင်းလႄႈ ငိုၼ်းၵႃႈမႆႉ ဢၼ်လႆႈမႃးၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၶဝ်ဢဝ်မႃးၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းၵၢၼ်သိုၵ်း တႃႇၶီႇၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင်ၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈၸုမ်းႁူမ်ႈတုမ်ယူးရူပ်ႇ EU ပိၵ်ႉဢိုတ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ဢူးၶိၼ်ႇမွင်ႇယီႇ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇလူလွမ်ထိင်းသိမ်းၶူဝ်းၶွင်သၽႃႇဝ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇ ၼႂ်းၵၢၼ်ႁႃငိုၼ်းၶဝ်ႈပၼ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပိၵ်ႉဢိုတ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၶွမ်ႇပၼီႇၶုတ်းႁႄႈၶႄႇ ဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ပဵၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇ မျၢၼ်ႇမႃႇဝမ်ႇပွင်ႇ လႄႈ မျၢၼ်ႇမႃႇယၼ်ႇသီႇ ဢၼ်ၶုတ်းတွင်းလႅင် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႄႈတွၼ်ႈမူင်ႇယႂႃႇ တိူင်းၸႄႈၵႅင်း ဝႆႉယူႇမိူၼ်ၵၼ်။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း