ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇပၼ်တူဝ်ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇယဝ်ႉ 1 ၵေႃႉ

ၽူႈၵုမ်းထတ်းလိၵ်ႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Kamayut Media ၵူၼ်းၶိူဝ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈထုၵ်ႇပွႆႇတူဝ်ယဝ်ႉ ဝၢႆးသေထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၵႂႃႇ မီးၶၢဝ်းတၢင်းၸမ် 3 လိူၼ်။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 14 June 2021 (လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ BBC ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ Nathan Maung  ၽူႈၵုမ်းထတ်းလိၵ်ႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Kamayut Media ၵူၼ်းၶိူဝ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်းလူၺ်ႈမၢႆမီႈ မတ်ႉတႃ 505 (က) ၼၼ်ႉ လႆႈထုၵ်ႇပွႆႇတူဝ် ဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈၶင်ဢိၼ်းၸဵင်ႇၶိုၼ်းယဝ်ႉလႄႈ မီးၽႅၼ်ၵၢၼ် တေဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 15 June 2021 ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ  ၼႆယဝ်ႉ။

Nathan Maung ၽူႈၵုမ်းထတ်းလိၵ်ႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Kamayut Media ၼႆႉ လႆႈထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈမႃးတီႉၺွပ်း ထိုင်တီႈလုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 9 March 2021 ပူၼ်ႉမႃး တီႉၺွပ်းၵႂႃႇပႃး ၽူႈႁူမ်ႈၵေႃႇတင်ႈ ၵေႃၶၢဝ်ႇ Kamayut Media ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ႁၼ်ႇတႃႇၺဵင်း ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ထႅင်ႈ 1 ၵေႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁၼ်ႇတႃႇၺဵင်း ဢမ်ႇလႆႈထုၵ်ႇပွႆႇတူဝ်ဢွၵ်ႇမႃး တိုၵ်ႉလႆႈထုၵ်ႇၵုမ်းၶင်တူဝ်ယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

Nathan Maung, a US national and the editor-in-chief of Kamayut Media (Supplied)

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 4 May 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ ၽူႈၵုမ်းထတ်းလိၵ်ႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Frontier Myanmar ၸိုဝ်ႈ တႅၼ်ႇၼီႇ ၾႅၼ်ႇသ်တႃႇ Danny Fenster ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်း ၽွင်းဢၢင်ႈလုၵ်ႉတီႈတႃႈၵုင်ႈ တေဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇ ဝဵင်းလူင်ၵႂႃႇလႃႇလမ်ႇပူႇ မိူင်းမလေးသျႃး မိူၼ်ၵၼ် လွင်ႈၼႆႉ ၵႅမ်ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဝဵၼ်ႇတီႇ ဢႃႇရ် ၶျုးရ်မႅၼ်း (Wendy R. Sherman) ယၢမ်ႈလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းတူဝ်တႅၼ်း ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ႁႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇပၼ်တူဝ် ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇတင်း 2 ၵေႃႉ ၼႆသေတႃႉ တိုၵ်ႉလႆႈႁၼ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပွႆႇပၼ် 1 ၵေႃႉၵူၺ်းၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 4 လိူၼ်ၼႆႉ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းၵႂႃႇ မီးမွၵ်ႈ 80 ၵေႃႉၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ထုၵ်ႇၵုမ်းၶင်တူဝ် ဢဝ်တၢင်းၽိတ်းလူၺ်ႈမၢႆမီႈ မတ်ႉတႃ 505 (က) ၼၼ်ႉသမ်ႉ မီးမွၵ်ႈ 50 ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း