ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မၢပ်ႇၼႄးဝႃႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ လႄႈ ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ၵိၼ်သူးၵိၼ်လၢပ်ႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မၢပ်ႇၼႄးဝႃႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ၊ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ၊ ၸွမ်ၽွင်းလူင် တိူင်းမၢၼ်းတလေး၊ ၸွမ်းၽွင်းလူင် မိူင်းမွၼ်း ႁူမ်ႈပႃးတင်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း ၼႂ်းလွင်ႈၵိၼ်သူးၵိၼ်လၢပ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11 March 2021 (လိူၼ်သၢမ်လွင်ႈ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်း ၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မၢပ်ႇၼႄးလၢတ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းပၢင်သပ်းလႅင်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉဝႃႈ ၽဵဝ်းမိၼ်းတဵင်း ၸွမ်ၽွင်းလူင် တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ လႆႈဢဝ်ၶမ်း 7 ၸွႆႉ ဢိၵ်ႇ ငိုၼ်းတေႃႇလႃႇ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ 6 သႅၼ် ပၼ်ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ၊ လွင်ႈၼႆႉ မၼ်းၽိတ်းမၢႆမီႈလိူင်ႈဢမူႉ လွင်ႈၵိၼ်သူးၵိၼ်လၢပ်ႈလႄႈ ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇ ၽၢႆႇတိုၵ်းတေႃးၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉလွင်ႈၵိၼ်သူးၵိၼ်လၢပ်ႈ တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်းယူႇ ဝႃႈၼႆ။ 

ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်း ယင်းမၢပ်ႇၼႄးဝႃႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ လႄႈ မေးၼၢင်းၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ၊ တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ ၸေႃႇမျိၼ်ႉမွင်ႇ ၸွမ်းၽွင်းလူင်တိူင်းမၢၼ်းတလေး၊ တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ ဢေးၸၼ်ႇ ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းမွၼ်း ႁူမ်ႈပႃးတင်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း ၼႂ်းလွင်ႈၵိၼ်သူးၵိၼ်လၢပ်ႈလႄႈ တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်းယူႇ ဝႃႈၼႆ။   

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မၢပ်ႇၼႄးၼႆႉသေ မျိၼ်ႉဢူး ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းတၼၢတ်ႉပိၼ်ႇ တိူင်းပႃႇၵိူဝ် ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD တုမ်ႉတွပ်ႇလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢတ်ႈလွင်ႈဢမ်ႇၸိုဝ်ႈဢမ်ႇၸႂ်ႈ လၢတ်ႈပႅတ်ႉလႅၼ်ယူႇတႃႇသေႇလႄႈ လွင်ႈမၢပ်ႇၼႄး ၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ လႄႈ ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇပွၵ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ၽႂ်လႂ် တေဢမ်ႇယုမ်ႇၼင်ႇၵဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢူးၵျီးမျိၼ်ႉ ၽူႈတၢင်ၼႃႈ ၽၢႆႇတႅပ်းတတ်းတြႃးၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇပိုတ်ႇလိူင်ႈဢမူႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ၊ ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ႁူမ်ႈပႃးတင်း ၽူႈႁူဝ်ဢွၼ် ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း သင်သေ မႃးလၢတ်ႈဢွၵ်ႇ လိူင်ႈဢမူႉၸိူင်ႉၼႆ ပဵၼ်လွင်ႈမၢပ်ႇၼႄး ဢၼ်ဢမ်ႇၸွမ်းမၢႆမီႈတြႃးၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်း ယင်းမၢပ်ႇၼႄးဝႃႈ တူႇရဢူးဢွင်ႇ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇသႃႇသၼႃႇၵေႃႈ မီးလွင်ႈၵိၼ်သူးၵိၼ်လၢပ်ႈလႄႈ တိုၵ်ႉဢဝ်တၢင်းၽိတ်းဝႆႉယူႇ၊ လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ငိုၼ်းၶဝ်ႈငိုၼ်းဢွၵ်ႇ တေႃႇၶိၼ်ႇၵျီႇၾွင်ႇတေးသျိၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်းယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 ဝၢႆးတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်း လိူၵ်ႈတင်ႈၶိုၼ်းမႃး ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ တူဝ်ႈတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႄၵၢင်ၸႂ်လူၺ်ႈလၢႆးၵတ်းယဵၼ်သေ သၢၼ်ၶတ်းႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်းယူႇယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ ဢဝ်လၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉ ၸႂ်ႉတိုဝ်းၵွင်ႈဢၼ်တႄႉ၊ ၵႅတ်ႉသ်ၼမ်ႉတႃ၊ ၶွၼ်ႉ၊ ၵႃးသိတ်းၼမ်ႉ လႄႈ ၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း လၢႆလၢႆသႅၼ်း ၶတ်းၸႂ်ယႃႉ ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သေဢမ်ႇၵႃး တင်ႈၸႂ်ယိုဝ်းၵွင်ႈသႂ်ႇ ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်သေ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ယူႇ ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး ၼႆယဝ်ႉ။  

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 ဝၼ်းဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ် ဢွၵ်ႇမႃးၼႄၵၢင်ၸႂ်သေ လႆႈထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၶႃႈတၢႆမီးၸမ်ထိုင် 100 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်း ဢိၵ်ႇ ဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၵေႃႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ပိုၼ်ၽႄႈၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ဢမ်ႇၸိုဝ်ႈဢမ်ႇၸႂ်ႈလႄႈ ယူႇတီႈ YouTube ၊ Facebook ဢိၵ်ႇ Vimeo ၵေႃႈ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈ Account သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မျႃႉဝတီႇ MWD ၊ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ MRTV ႁူမ်ႈပႃးတင်း သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈတင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၼ်ၵၼ်။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း