ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လမ်းတီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်း 9 ၵေႃႉ ဢၼ်ဢုပ်ႇၸွမ်းၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ CNN

ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေပိၵ်ႉဢိုတ်းႁႄႉႁမ်ႈလႆႈ လွင်ႈဢမ်ႇၼိမ်သဝ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆသေ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လမ်းတီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်း 9 ၵေႃႉ ဢၼ်ပၼ်  Interview တီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း CNN။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 3 April 2021 (လိူၼ်သီႇလွင်ႈ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ The Irrawaddy ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇသၢႆလပ်ႉ ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈလမ်းသွၵ်ႈႁႃ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ပၼ် Interview  ႁူမ်ႈမိုဝ်းဢုပ်ႇၸွမ်း Clarissa Ward ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ CNN ဢၼ်လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၼ်ႁႃ ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၼႂ်းၵၢတ်ႇ မိင်ႇၵလႃႇတူင်ႇ ဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇ လႆႈႁၼ်ၶေႃမုၼ်းၶၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢၼ်ဢုပ်ႇၸွမ်း ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ CNN တီႈၵၢတ်ႇမိင်ႇၵလႃႇတူင်ႇၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၵႂႃႇ 7 ၵေႃႉ လႄႈ တႃႇထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ် လၢတ်ႈဢုပ်ႇၸွမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ CNN တီႈႁိမ်း Asia Light Supermarket ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း မီးၵႂႃႇ 9 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။


PHOTO – Myanmar Now

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Myanmar Now ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ၼၢင်းယိင်းသၢဝ် 2 ၵေႃႉ ဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇ ၽၢႆႇသၢႆလပ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇၼႆႉ ပဵၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2 April 2021 ၶၢဝ်းယၢမ်း 14:40 မူင်း တင်းသွင်ၵေႃႉ ႁွင်ႉသႅၼ်ႇထၢမ်ဝႃႈ ႁဝ်းထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း လူၺ်ႈယွၼ်ႉတၢင်းၽိတ်းသင် လႄႈ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢၼ်ယူႇႁိမ်းႁွမ်း ႁႂ်ႈၸွႆႈထႅမ်သေတႃႉ ၵူၺ်းဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁတ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇၸွႆႈ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၽၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဢဝ်ၵွင်ႈငႃလွၵ်ႇငိူတ်ႈဝႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၵၢတ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ “လႆႈႁၼ်ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ CNN ပႆၵႂႃႇမႃးၼႂ်းၵၢတ်ႇ မိင်ႇၵလႃႇတူင်ႇသေ တွင်ႈထၢမ်ၵူၼ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇဝႆႉယူႇ ၸိူဝ်းႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁၼ်မီး ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇသိုၵ်းသင် ၵူၺ်းဝၢႆးၼၼ်ႉဢမ်ႇႁိုင်သင် မီးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇသၢႆလပ်ႉ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢၼ်ပၼ် Interview တင်းမူတ်း 7 ၵေႃႉ” ၼႆယဝ်ႉ

တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ယင်းပႆႇမီးၽႂ်ႁူႉၸွမ်းၵၢမ်ႇၵျမ်ႇမႃႇ ၵူၼ်းၸိူဝ်းထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၵႂႃႇၼႆႉ လႄႈ ၵူၼ်းၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်းၸိူဝ်းၶဝ်ၵေႃႈ ပႆႇမီးၶၢဝ်ႇငၢဝ်းသင် ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈတီႉၺွပ်းၵႂႃႇဝႆႉတီႈလႂ် ၵူၺ်းလၢမ်းၶၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ လႅပ်ႈတေထုၵ်ႇၵုမ်းၶင်တူဝ်ဝႆႉ ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ပေႃးတေဢမ်ႇႁၼ်ၽိတ်း လွင်ႈတႅၵ်ႇၸတ်ႉ တၢင်းၵၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႄႈ လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းသၢၼ်ၶတ်းတေႃႇ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆသေ ၸင်ႇလႆႈလမ်းပိၵ်ႉဢိုတ်းႁႄႈႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လူၺ်ႈၵူႈလွၵ်းလၢႆး မိူၼ်ၼင်ႇ ပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈလႅင်း ဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႉလႄႈ လမ်းတီႉၺွပ်း ၶႃႈႁႅမ်ဢဝ်တၢႆၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇႁၼ်လီၸွမ်း ၽၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

PHOTO – The Irrawaddy

ၸွမ်းၼင်ႇ ၸုမ်းလူလွမ်ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း (AAPP) လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 တေႃႇပေႃးထိုင်မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 4 April 2021 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင် လႆႈထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆ တီႈဢေႇသုတ်း (564) ၵေႃႉ ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်းမိူင်းထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းထႅင်ႈ (2,667) ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း