ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လမ်းတီႉၺွပ်းလုၵ်ႈလၢၼ် ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း (NLD)

ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ၸိူဝ်းထုၵ်ႇဢဝ်တၢင်းၽိတ်းဝႆႉၼၼ်ႉ သေႃႉပၢႆႈဝႆႉလႄႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လမ်းတီႉၺွပ်းလုၵ်ႈလၢၼ်ၸိူဝ်းၶဝ် ပႃးၸဵမ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃႇယု 2 ၶူပ်ႇ ၵႂႃႇၸႅတ်ႈထၢမ်။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 6 April 2021 (လိူၼ်သီႇလွင်ႈ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ The Irrawaddy ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်တူဝ် ၵူၼ်းၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်း ၵူဝ်ႇၵျုႇလေး ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း (NLD) တိူင်းပၵူဝ်း ယွၼ်ႉထုၵ်ႇဢဝ်တၢင်းၽိတ်းဝႃႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်မၢႆမီႈ ၵၢၼ်ၵုမ်းထိင်းႁႄႉၵင်ႈ လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 သေ မီးပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈယိင်း ၵူဝ်ႇၵျုႇလေး ဢႃႇယု 4 ၶူပ်ႇ လႄႈ လၢၼ်ယိင်း ဢႃႇယု 2 ၶူပ်ႇ ဢိၵ်ႇတင်းထႅင်ႈ လၢၼ်ၸၢႆး ဢႃႇယု 13 ၶူပ်ႇ တီႈဢၼ်တီႉၺွပ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဝႆႉၼႆႉၵေႃႈ ဝူၼ်ႉဝႃႈ ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇဢဝ်တၢင်းၽိတ်းဝႆႉသေ သေႃႉပၢႆႈဝႆႉယူႇၼၼ်ႉ တေၶဝ်ႈမွပ်ႈဢၢပ်ႈတူဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

 ပီႈၼွင်ႉၸမ်ၸႂ် ၵူဝ်ႇၵျုႇလေး လၢတ်ႈဝႃႈ “ယၢမ်းလဵဝ် ၵေႃႉပဵၼ်မေးၼၢင်း ၵူဝ်ႇၵျုႇလေးၵေႃႈ လႆႈသေႃႉပၢႆႈဝႆႉယူႇ သမ်ႉဢဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ပၼ်ႁဝ်းလုမ်းလႃးဝႆႉ မိူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်း တိုၵ်ႉတေဢွၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵႂႃႇထူပ်းမႄႈၶဝ်ယူႇၼၼ်ႉ လႆႈထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းသေ ႁွင်ႉၵႂႃႇၸႅတ်ႈထၢမ် တီႈၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႈ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉတူၵ်းၸႂ်သေ ၵူဝ်ႁႅင်းၼႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ထၢမ်ဝႃႈ ၵူဝ်ႇၵျုႇလေး ယူႇဝႆႉတီႈလႂ်? ၵူၺ်းႁဝ်းၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉၸွမ်းသေ ဢမ်ႇလၢတ်ႈလႆႈလႄႈ ၸင်ႇလႆႈၶိုၼ်း ထုၵ်ႇပွႆႇတူဝ်ဢွၵ်ႇမႃး” ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉလွင်ႈၼႆႉသေ ယၢမ်းၽွင်းမိူဝ်ႈလဵဝ် ၸိူဝ်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းပီႈၼွင်ႉ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း (NLD) ဢၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈထုၵ်ႇ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်းၸွမ်းဝႆႉယူႇတႃႇသေႇ ပုၼ်ႈတႃႇတေတီႉၺွပ်းၸိူဝ်းၶဝ် တႃႇဢဝ်မႃးပဵၼ် ယိူဝ်ႇတေႃႇလွင်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ် ထုၵ်ႇတၢင်ႇဢဝ်တၢင်းၽိတ်းသေ သေႃႉပၢႆႈဝႆႉယူႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈမွပ်ႈဢၢပ်ႈတူဝ်ပၼ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃးပႆႇႁိုင်သင်ၼႆႉၵေႃႈ မီးၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈၵႂႃႇတီႉၺွပ်း လုၵ်ႈၸၢႆး ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၽၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ 2 ၵေႃႉ တီႈဝဵင်းမေႃႇလမႅင်ႇ မိူင်းမွၼ်း မီးၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင် 2 ဝူင်ႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ ယင်းပႆႇပွႆႇဢွၵ်ႇမႃးၶိုၼ်း ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ၽၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႆႇတီႉၺွပ်းလႆႈတူဝ် ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆး 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႄႇၸဵမ်ဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 ပူၼ်ႉမႃး ဝၢႆးတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသေ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် လူၺ်ႈလၢႆးၵတ်းယဵၼ် သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေႃႇပေႃးထိုင်မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 6 April 2021 ၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းပႃးၸဵမ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉ တီႈဢေႇသုတ်း ဢမ်ႇယွမ်း 581 ၵေႃႉ ယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၵႂႃႇ ဢမ်ႇယွမ်း 2,750 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း