ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လွၵ်ႈငိူတ်ႈတေဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၸဝ်ႈႁူင်းသဝ်း ၸိူဝ်းဢၼ်ပိုတ်ႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ထုၵ်ႇႁၢမ်ႈတၢပ်ႈဝႆႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22 November 2021 (လိူၼ်သိပ်းသွင်လွင်ႈ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇႁူင်းသဝ်း လႄႈ ၵၢၼ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ ၸဝ်ႈႁူင်းသဝ်း(hotel) ၊ လႄႈ ၸဝ်ႈလူတ်ႉၵႃး ၸိူဝ်းဢၼ်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင် ၸုမ်းၵေႃႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ DVB ၊ 7days ၊ Myanmar Now ၊ Mizzima လႄႈ Khit Thit Media ဢၼ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢမ်ႈတၢပ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ဝႆႉၼၼ်ႉၼႆၸိုင် တေဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၵႂႃႇ လူၺ်ႈမၢႆမီႈ ဢၼ်မီးဝႆႉၼၼ်ႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ယင်းလၢတ်ႈပႃးဝႆႉဝႃႈ ဝၢႆးသေလႆႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼႆႉၵႂႃႇယဝ်ႉ ၶၢဝ်းတၢင်း 30 ဝၼ်းၼႆႉ လိူဝ်သေ ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်ၶႂၢင်ႉဝႆႉယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၸုမ်းၸိူဝ်းဢၼ် ဢမ်ႇလႆႈတၢင်ႇမၢႆၾၢင် လႄႈ ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင် လၢဝ်ပွမ် (ဂြိုဟ်တု) ဢၼ်ဢမ်ႇမီးမၢႆၾၢင်ၼၼ်ႉ တေလႆႈဢဝ်ၵႂႃႇဢၢပ်ႇပၼ်တီႈ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈၸႄႈဝဵင်းၽႂ်မၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈယဝ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁုပ်ႈသိမ်းပႅတ်ႈမၢႆၾၢင် ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းယူႇ လၢႆလၢႆသိုဝ်ႇလႄႈ တူဝ်ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵေႃႈ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းသႂ်ႇၶွၵ်ႈ ၼပ်ႉပၢၵ်ႇမၼ်းဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ လၢဝ်ပွမ် ဢၼ်တူၺ်းလႆႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင် DVB လႄႈ Mizzima ၵေႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈလမ်းႁုပ်ႈသိမ်း ပေႃႉထုပ်ႉၵွႆပႅတ်ႈတူဝ်ႈတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ ၸဝ်ႈႁိူၼ်း ဢၼ်ယင်းတိုၵ်ႉၸႂ်ႉတိုဝ်း လၢဝ်ပွမ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၵႂႃႇယူႇၵမ်ႈၽွင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း