ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈႁူဝ်ပဝ်ႈ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၵဝ်ႈၵၢင်ႉ

လႆႈႁူႉဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပူတ်းပႅတ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ်ၵဝ်ႈၵၢင်ႉသေ ၶိုၼ်းယုၵ်ႉဢဝ် ၽူႈမီးၸၼ်ႉသုင် ၼႂ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၶိုၼ်းသိုပ်ႇပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၸူဝ်ႈၶၢဝ်းဝႆႉဝႃႈၼႆ။

လႆႈပူတ်းထွၼ် ဢူးမိၼ်ႉသူၺ်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၽၢႆႇဢုပ်ႇပိူင်ႇၵေႃႉၵဝ်ႇ ၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ်ၵဝ်ႈၵၢင်ႉသေ ၶိုၼ်းယုၵ်ႉဢဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်ႁၢၼ် ထုၼ်းထုၼ်းမိၼ်ႉ ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၼႆ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 15 November 2023 (လိူၼ်သိပ်းသွင်မႂ်ႇ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်း ဢွင်ႇလိၼ်းတူၺ်း ၵေႃႉလူင်းလၢႆးမိုဝ်းမၵ်းမၼ်ႈၵႂႃႇ။

ဢူးမိၼ်ႉသူၺ်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃႉၵဝ်ႇ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၵဝ်ႈၵၢင်ႉၼႆႉ ပဵၼ်ၵေႃႉဢၼ် ထုၵ်ႇၽိတ်ႈမွၵ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၵုမ်ၶွင်ႇသီႇႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈ ၵႅတ်ႇၶႄၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢၼ်ဢုပ်ႇၵုမ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၢင်တိုၵ်း မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 8 November 2023 ၼၼ်ႉသေ ထိုင်မႃးဝၼ်းထီႉ 15 November 2023 ၼႆႉ ၸင်ႇထုၵ်ႇပူတ်းထွၼ်ပႅတ်ႈပုၼ်ႈၽွၼ်းပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14 November 2023 ၼၼ်ႉဝႃႈ တေၶဝ်ႈတိုၵ်း သိမ်းဝဵင်းလဝ်ႉၵၢႆႇ (လၢဝ်ႉၵၢႆး) ၼႆသေ ၸင်ႇလႆႈႁၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈၼႂ်းၼႃႈတီႈ ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ၵဝ်ႈၵၢင်ႉၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝဵင်းလဝ်ႉၵၢႆႇ (လၢဝ်ႉၵၢႆး)ၼႆႉ ယင်းတိုၵ်ႉမီးဝႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းထႆး 162 ၵေႃႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇၸွႆႈဢွၵ်ႇမႃး ၼႂ်းၵၢၼ် ၵျႃးၽျႅၼ်ႉ (ၵၢၼ်ယွၵ်ႇလႅၼ်ၵိၼ်ၼိူဝ် Online) ဢိၵ်ႇတင်းၵူၼ်းတၢင်ႇမိူင်းထႅင်ႈတင်းၼမ် ဢၼ်ဢမ်ႇပႆႇလႆႈသူင်ႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်းၽႂ်မၼ်း၊ တိုၵ်ႉၶမ်ဝႆႉယူႇၼႂ်းဝဵင်းၵေႃႈၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း