ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းလႅင်းဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႉ Wi-Fi တူဝ်ႈတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းမိူင်းပေႃးတေဢမ်ႇၸၢင်ႈ ဢဝ်လွင်ႈပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ပိုၼ်ၽႄႈၼိူဝ် Social Media ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်း လႅင်းဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႉ သေဢမ်ႇၵႃး ဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႉ Wi-Fi ၵေႃႈ သင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်း တူဝ်ႈတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17 March 2021 (လိူၼ်သီႇမႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်း လႅင်းဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႉ Wi-Fi တူဝ်ႈတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဝႃႈၼႆ။

ၶွမ်ႇပၼီႇ ၽၢႆႇပၼ်ဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႉ Wi-Fi လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ တင်ႈတႄႇမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 18 March 2021 ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇတေႃႉသူင်ႇလႄႈ တိတ်းတေႃႇၵပ်းသိုပ်ႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸီႉသင်ႇ ႁႂ်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းလႅင်းဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႉ Wi-Fi တူဝ်ႈတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ လွင်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸီႉသင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းလႅင်းဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႉ Wi-Fi ၼႆႉ တေပိၵ်ႉဢိုတ်းၵႂႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုဝ်လၢႆဝၼ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈလၢတ်ႈပႃး ဝႃႈၼႆ။

တင်ႈတႄႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 ဝၢႆးတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈယဝ်ႉ ယွၼ်ႉဢမ်ႇၶႂ်ႈယူႇတႂ်ႈပိူင်ဢုပ်ႉပိူင်ႇသိုၵ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ တူဝ်ႈတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႄၵၢင်ၸႂ်လူၺ်ႈလၢႆးၵတ်းယဵၼ်သေ သၢၼ်ၶတ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈယူႇယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၵူႈသႅၼ်း ဢဝ်လၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉ ယႃႉပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်၊ တင်ႈၸႂ်ယိုဝ်းၵွင်ႈသႂ်ႇ ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်သေ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ယူႇ ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆးလႄႈ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆၵေႃႈ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈယူႇၵူႈဝၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တေႃႇထိုင် မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 18 March 2021 (လိူၼ်သီႇမႂ်ႇ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ထုၵ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆ မီး 200 ပၢႆ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း မီး 2,000 ပၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။  

ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းမိူင်းပေႃးတေဢမ်ႇၸၢင်ႈ ဢဝ်လွင်ႈပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ပိုၼ်ၽႄႈၼိူဝ် Social Media ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်း လႅင်းဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႉ တူဝ်ႈတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်းယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းလႅင်းဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႉ တူဝ်ႈတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 ဝၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ တႄႇယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 03:30 မူင်း တေႃႇထိုင် ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 14:00 မူင်း ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ၊ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 7 February 2021 တႄႇယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 13:00 မူင်း တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 8 February 2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 14:00 မူင်း ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

တင်ႈတႄႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13 February 2021 သမ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်း လႅင်းဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႉ တူဝ်ႈတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တႄႇယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 01:00 မူင်း တေႃႇထိုင် 09:00 မူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ထိုင်မႃး ဝၼ်းထီႉ 15 March 2021 ဢမ်ႇမၵ်းမၼ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းသင်သေ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်း လႅင်းဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႉ တူဝ်ႈတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေဢမ်ႇၵႃး မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 17 March 2021 သမ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်းသင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းလႅင်းဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႉ Wi-Fi ထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 4 February 2021 ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်း Facebook တူဝ်ႈတင်းမိူင်းသေ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ယင်းဢမ်ႇပႆႇၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

လႅင်းဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႉ Fiber Internet ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်း ဝဵင်းမႄႈသၢႆ၊ ဝဵင်းမႄႈသွတ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး တေႃႇသၢႆသေပိုၼ်ၽႄႈပၼ် ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ လႄႈ ဝဵင်းမျႃႉဝတီႇ မိူင်းယၢင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းထီႉ 17 March 2021 ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင်ႇပိၵ်ႇဢိုတ်းပႅတ်ႈမူတ်းယဝ်ႉသေဢမ်ႇၵႃး ဢဝ်ၵိမ်းတတ်းပႅတ်ႈသၢႆ ဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႉပႃး ဝႃႈၼႆ။

ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ လႄႈ ဝဵင်းမျႃႉဝတီႇ မိူင်းယၢင်း ၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်းဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း လႅင်းဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢိၵ်ႇတင်း လႅင်းဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႉ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်း မိူင်းထႆး တေႃႇသၢႆသေပိုၼ်ၽႄႈပၼ်ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း   

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း