ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင်ႇႁႂ်ႈတိူဝ်းၵဵပ်းငိုၼ်းၶွၼ်ႇ သိမ်းၾူၼ်းသႅၼ်း 1,500 ပျႃး

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 6 January 2022 (လိူၼ်ၵမ်မႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) ၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈမူၼ်ႉမႄးမၢႆမီႈ တိူဝ်းၽိူမ်ႉၵဵပ်းငိုၼ်းၶွၼ်ႇ တီႈသိမ်းၾူၼ်းသႅၼ်း 1,500 ပျႃး ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 လႄႈ ယူႇတီႈၸိုင်ႈမိူင်းသေ ယၢမ်ႈလႆႈလူတ်းယွမ်းလႄႈၵိုတ်းယင်ႉၵၢၼ်ၵဵပ်းၶွၼ်ႇတေႃႇ ၸဝ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၵမ်ႈၽွင်ႈယူႇ ၵူၺ်းၼႃႇ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ၵၢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႉၼမ်ယူႇ ဢမ်ႇယၢမ်ႈၵဵပ်းၶွၼ်ႇမႃးသေ သင်တိူဝ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇမႃး ၼႆၸိုင် ငိုၼ်းၶဝ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းၵေႃႈ တေတိူဝ်းၼမ် ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ တေဢမ်ႇပေႃးၸႂ်ႉတိုဝ်း ဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႉသေ သဵင်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၢၼ်ငၢၼ်း၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း သႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇၵေႃႈ တေဢမ်ႇလႆႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ပၢႆးၸႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉပႃး ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉၼၼ် သိမ်းၾူၼ်းသႅၼ်း 1,500 ပျႃးၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈၵႂႃႇသိုဝ်ႉမႂ်ႇမႂ်ႇသေ တေၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႆ တေလႆႈၸၢႆႇပႃး ၵႃႈၶွၼ်ႇၵုၼ်ႇၵႃႉၶၢႆ သွင်မိုၼ်ႇ (20,000) ပျႃး တီႈဢၼ်ပိုတ်ႇၸႂ်ႉသိမ်း (Sim Card Activation) ၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ်ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၶွင်ၶွမ်ႇပၼီႇ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ပၼ်ဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တေလႆႈတိူဝ်းသႂ်ႇၶွၼ်ႇပၼ်ထႅင်ႈ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇသိပ်းႁႃႈ ထိုင် သၢမ်သိပ်း (15%−30%) ဝႃႈၼႆ။

မၢႆမီႈဢၼ်မူၼ်ႉမႄးမၵ်းမၼ်ႈပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉၵေႃႈ တေၶဝ်ႈတၢင်းတိုဝ်းပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် တႄႇဢဝ်ဝၼ်းထီႉ 8 January 2022 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 31 March 2022 ၶၢဝ်းတၢင်းသၢမ်လိူၼ် ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

 

 

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း