ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သူင်ႇလိၵ်ႈၸူးဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ႁႂ်ႈလွႆးဢၢပ်ႈပၼ်တူဝ်ဢူးၵျေႃႇမူဝ်းထုၼ်း ၽွင်းတၢင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႂ်း UN

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 13 July 2021 (လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈသူင်ႇလိၵ်ႈၸူး ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တႃႇလွႆးဢၢပ်ႈပၼ်တူဝ် ဢူးၵျေႃႇမူဝ်းထုၼ်း  ၵေႃႉပဵၼ်ၽွင်းတၢင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႂ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ UN ဝႃႈၼႆ။

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ဢူးၵျေႃႇမူဝ်းထုၼ်းဝႆႉ လူၺ်ႈမၢႆမီႈမတ်ႉတႃ ႁၵ်းလင်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၼၼ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သူင်ႇလိၵ်ႈၸူးထိုင် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ UN ဝႆႉ ႁႂ်ႈလွႆးဢၢပ်ႈပၼ်တူဝ် ဢူးၵျေႃႇမူဝ်းထုၼ်းတီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေၸႅတ်ႈထၢမ် ဢမူႉၶတီးလႆႈတီႈလုမ်းတြႃး ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ် February 2021 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ ဢူးၵျေႃႇမူဝ်းထုၼ်း ၶိုၼ်ႈပၢင်ၵုမ် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ UN သေ ယုၵ်ႉမိုဝ်းသၢမ်ၼိဝ်ႉ သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢတ်ႈလွင်ႈငဝ်းလၢႆးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ပဵၼ်တႄႉမီးတႄႉ လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ လမ်းပိုတ်းယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင် ႁႂ်ႈၵူႈမိူင်းမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ပေႃးလႆႈႁပ်ႉႁူႉၸွမ်း ငဝ်းလၢႆးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၼၼ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပူတ်းဢွၵ်ႇၵၢၼ် ဢူးၵျေႃႇမူဝ်းထုၼ်း တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27 February 2021 သေလၢတ်ႈဝႃႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ဢူးၵျေႃႇမူဝ်းထုၼ်း လၢတ်ႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ် UN ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇတၢင်တူဝ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႆႈၼႆ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ထႅင်ႇၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ယွၼ်ႉဢူးၵျေႃႇမူဝ်းထုၼ်းၼႆႉ ၵပ်းသိုပ်ႇႁူမ်ႈမိုဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၸွမ်းၵၼ်တင်း ၸုမ်း CRPH လႄႈ NUG ၸုမ်းဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမၵ်းမၼ်ႈပဵၼ် ၸုမ်းၼွၵ်ႈမၢႆမီႈ လႄႈ ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇဢမူႉဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ဢူးၵျေႃႇမူဝ်းထုၼ်းတီႈလုမ်းတြႃး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၽၢႆႇဢူးၵျေႃႇမူဝ်းထုၼ်းတႄႉ ယိုၼ်ယၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ တိုၼ်းတေၸုၵ်းမၼ်ႈယူႇၽၢႆႇ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႄႈ ပဵၼ်တူဝ်တႅၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူၼ်းမိူင်းၽၢႆႇလဵဝ်ၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း