ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈ UN ႁပ်ႉႁွင်း ႁၢမ်ႈၶၢႆၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇပၼ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၼ်းသၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈဢၼ်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ႁၢမ်ႈၵူႈမိူင်းမိူင်း ၶၢႆၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇပၼ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယွၼ်ႉပဵၼ်ၶေႃႈမုၼ်းၽၢႆႇလဵဝ်ၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 21 June 2021 (လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇမႃးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တုမ်ႉတွပ်ႇပၢၵ်ႈပႅတ်ႈ ဢၼ်ယူႇတီႈပၢင်ၵုမ်လူင်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ မီးလွင်ႈႁပ်ႉႁွင်း ႁၢမ်ႈၵူႈမိူင်းမိူင်းၶၢႆၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ပၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ လူၺ်ႈဢၢင်ႈဝႃႈ လွင်ႈႁပ်ႉႁွင်းပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ လႆႈထုၵ်ႇသၢင်ႈၶိုၼ်ႈမႃးၽၢႆႇလဵဝ်ၵူၺ်း ၶေႃႈမုၼ်းၵေႃႈၽိတ်းပိူင်ႈဝႆႉ လႄႈ တေသိုပ်ႇသူင်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈ သၢၼ်ၶတ်းၸူးထိုင် ၽူႈၼမ်းၼႂ်းလူင် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ လႄႈ ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 19 June 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈႁပ်ႉႁွင်းဝႃႈ ႁၢမ်ႈၵူႈမိူင်းမိူင်း ၶၢႆၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇပၼ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ မီးလွင်ႈၸီႉၸမ်ႈ ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈပႃႇတီႇ ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ လႄႈ ၸီႉၸမ်ႈလွင်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉတေႃႇၵူၼ်းမိူင်း ဢိၵ်ႇတင်း ႁႂ်ႈလႆႈပွႆႇပၼ် သုၼ်ႇလႆႈဢုပ်ႉပိူင်ႇတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ UN ယင်းတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇပၼ်တူဝ် ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ လႄႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၵႂႃႇ ဝၢႆးသေတပ်ႉသိုၵ်းၶိုၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ လူၺ်ႈဢမ်ႇလူဝ်ႇမီး လွင်ႈတၢင်းသင် ႁူမ်ႈပႃးတင်းၵူၼ်းၸိူဝ်းထုၵ်ႇဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်းဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ မီးဝႆႉ 119 မိူင်း ၼႂ်းၼၼ်ႉတႃႇ 36 မိူင်း ဢၼ်ပႃးမိူင်းၶႄႇ လႄႈ ရၢတ်ႉသျုး တိုၼ်းဢမ်ႇဢွၵ်ႇသဵင်ၵၢင်ၸႂ်သင်ၸွမ်း၊ မိူင်းဢၼ်သၢၼ်ၶတ်း ဢမ်ႇႁၼ်လီၸွမ်း လွင်ႈႁၢမ်ႈၶၢႆၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇပၼ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ ပဵၼ်မိူင်းပေႇလႃႇရုတ်ႉသ် (Belarus) မိူင်းလဵဝ်ၵူၺ်း၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉမီးတႃႇ 82 မိူင်း ဢၼ်ဢွၵ်ႇသဵင် ႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ်ၸွမ်း လွင်ႈႁပ်ႉႁွင်း ႁၢမ်ႈၶၢႆၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇပၼ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း