ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်မၢႆမီႈမတ်ႉတႃ 2 ဢၼ် ၽိူမ်ႉသႂ်ႇထႅင်ႈသေ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ လႄႈ ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 March 2021 (လိူၼ်သၢမ်လွင်ႈ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ လႄႈ ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃးတီႈ ဝဵင်းၼေႇပျီႇတေႃႇ လူၺ်ႈတၢင်း Video Online သေ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်းဢဝ်မၢႆမီႈမတ်ႉတႃ 2 ဢၼ် ၽိူမ်ႉသႂ်ႇဢဝ်တၢင်းၽိတ်းထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶိၼ်ႇမွင်ႇၸေႃႇ ၽူႈတၢင်ၼႃႈ ဢၼ်ၸွမ်းၸွႆႈလွင်ႈဢမူႉတၢင်းၽိတ်း ၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ လႄႈ ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇၼႆႉ မိူဝ်ႈတႄႇမၼ်း ထုၵ်ႇဢဝ်တၢင်းၽိတ်း မၢႆမီႈမတ်ႉတႃ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈတေႃႉသူင်ႇၵုၼ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၼႂ်းမိူင်း ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈၽေးသၽႃႇဝ သေ ၵမ်းၼႆႉသမ်ႉ ၶိုၼ်းဢဝ်မၢႆမီႈမတ်ႉတႃ 505 (ၶ) လႄႈ မၢႆမီႈမတ်ႉတႃ 67 ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇသေ ၽိူမ်ႉသႂ်ႇဢဝ်တၢင်းၽိတ်းထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉတႄႉ မိူဝ်ႈတႄႇမၼ်း ထုၵ်ႇဢဝ်တၢင်းၽိတ်း မၢႆမီႈမတ်ႉတႃ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၽေးသၽႃႇဝသေ ၵမ်းၼႆႉသမ်ႉ ၶိုၼ်းဢဝ် မၢႆမီႈမတ်ႉတႃ 505 (ၶ) လွင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၵုင်ႇသိၵ်ႇၶႃႇၸိုင်ႈမိူင်းလူႉလႅဝ်ၼၼ်ႉသေ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်းထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

မၢႆမီႈမတ်ႉတႃ 67 ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ် “ၶူဝ်းၶွင်လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇသေ ဢၼ်ဢၼ် ဢၼ်မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးဝႂ်ၶႂၢင်ႉသေၸႂ်ႉတိုဝ်း” ဝႃႈၼႆ၊ သင်ဝႃႈတၢင်းၽိတ်း ၸႅင်ႈလႅင်းယူႇပေႃးၼႆၸိုင် တေၺႃးတၢမ်ႇတူၵ်းၶွၵ်ႈ 1 ပီႊ လႄႈသင်၊ တၢမ်ႇငိုၼ်းလႄႈသင် ဢၼ်ၼၼ် တေၺႃးတၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်းတၢင်းသွင်လွင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

မၢႆမႆႈမတ်ႉတႃ 505 (ၶ) သမ်ႉ ပဵၼ် “လွင်ႈသေႃႇသူၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ လွင်ႈၼိမ်သဝ်းဝၢၼ်ႈမိူင်း လႄႈ လွင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁေ” သေ သင်ဝႃႈတၢင်းၽိတ်းၸႅင်ႈလႅင်းယူႇ ပေႃးၼႆၸိုင် တေၺႃးတၢမ်ႇတူၵ်းၶွၵ်ႈ 2 ပီႊလႄႈသင်၊ တၢမ်ႇငိုၼ်းလႄႈသင် ဢမ်ႇၼၼ် တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်းတင်းသွင်လွင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း