ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်မၢႆမီႈလွင်ႈႁၵ်းလင်ဝၢၼ်ႈမိူင်းသေ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်းတွၵ်ႇတိူဝ်ႇသႃႇသႃႇ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်မၢႆမီႈမတ်ႉတႃ (122) လွင်ႈႁၵ်းလင်ဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢဝ်တၢင်းၽိတ်း တွၵ်ႇတိူဝ်ႇသႃႇသႃႇသေ ဢွၵ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈႁႂ်ႈတီႉၺွပ်း တွၵ်ႇတိူဝ်ႇသႃႇသႃႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 March 2021 (လိူၼ်သီႇမႂ်ႇ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မျႃႉဝတီႇ MWD ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်မၢႆမီႈမတ်ႉတႃ (122) လွင်ႈႁၵ်းလင်ဝၢၼ်ႈမိူင်းသေ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်း တွၵ်ႇတိူဝ်ႇသႃႇသႃႇ ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶွမ်ႇမတီႇ ၸုမ်းတူဝ်တႅၼ်းသၽႃး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw – CRPH) မၵ်းမၼ်ႈပၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉလႄႈ ဢွၵ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈႁႂ်ႈတီႉၺွပ်း တွၵ်ႇတိူဝ်ႇသႃႇသႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မၢပ်ႇၼႄးဝႃႈ တွၵ်ႇတိူဝ်ႇသႃႇသႃႇ ပဵၼ်ၵူၼ်းၵေႃႉသေႃႇသူၼ်း ၼင်ႇႁိုဝ်ၽူႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပေႃးတေၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင် CDM သေ သၢၼ်ၶတ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ် တွၵ်ႇတိူဝ်ႇသႃႇသႃႇ ယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈၼွၵ်ႈမိူင်းသေ လွင်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉ တွၵ်ႇတိူဝ်ႇသႃႇသႃႇ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁူပ်ႉထူပ်းတင်း သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူႈမိူင်းမိူင်းသေ လၢတ်ႈႁႂ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ပေႃးႁူႉထိုင်သေဢမ်ႇၵႃး ပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ် ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းတင်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵူႈမိူင်းမိူင်း ယူႇယဝ်ႉ။   

ၶွမ်ႇမတီႇတူဝ်တႅၼ်းသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (CRPH) ၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉမိူၼ်ၵၼ်။ ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼၼ်ႉ CRPH ယင်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇထိုင် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈ  ယႃႇပေႁႂ်ႈႁဵတ်းၸွမ်း ၶေႃႈၸီႉသင်ႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း