ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ မိူင်းၵျုႇပၢၼ်ႇဝႃႈ ပိုၼ်ၽႄႈၶၢဝ်ႇပွမ်

ဝၢႆးသေ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢၼ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၼႆႉ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း ဢမ်ႇယွမ်း 50 ၵေႃႉ လူၺ်ႈမၢႆမီႈမႂ်ႇ 505 (က) ၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 4 May 2021 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ CNA ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ မိူင်းၵျုႇပၢၼ်ႇ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ဢဝ်ၶၢဝ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ လႆႈႁဵတ်းၽိတ်းမၢႆမီႈ 505 (က) ပိုၼ်ၽႄႈၶၢဝ်ႇပွမ် ဝၢႆးသေ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၵ်ႇမႃးၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ မိူင်းၵျုႇပၢၼ်ႇၼႆႉ မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ Yuki Kitazumi လႆႈထုၵ်ႇၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူၵ်ႈလိူင်း မႃးတီႉၺွပ်းထိုင်တီႈႁိူၼ်း ဢၼ်မီးဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 April 2021 ၼၼ်ႉသေ ဢဝ်ၵႂႃႇၵုမ်းၶင်ဝႆႉ တီႈၶွၵ်ႈၶင်ဢိၼ်းၸဵင်ႇ ၵူၺ်းၵႃႈ မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇလႆႈလၢတ်ႈဝႃႈ မီးတၢင်းၽိတ်းသင် မႃးတီႉၺွပ်းၵႂႃႇၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ထိုင်မႃး ဝၼ်းထီႉ 19 April 2021 ယူႇတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းၵျုႇပၢၼ်ႇ လႆႈတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သပ်းလႅင်းၼႄလွင်ႈတၢင်းႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း လွင်ႈလႆႈတီးၺွပ်းၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ လႄႈ ႁႂ်ႈပွႆႇၶိုၼ်းတူဝ် Yuki Kitazumi ၵမ်းလဵဝ်ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၵူၺ်းဢမ်ႇလႆႈႁၼ် ၽၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈသင်ၸွမ်း တိုၵ်ႉႁႃမႃးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ မီးတၢင်းၽိတ်း ပိုၼ်ၽႄႈၶၢဝ်ႇပွမ် မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ လုမ်းၽွင်းတၢင်ၵျုႇပၢၼ်ႇ ဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ Yuki Kitazumi လႆႈထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်တူဝ် မီးၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်းလၢႆဝူင်ႈယဝ်ႉသေတႃႉ ပၢႆးယူႇလီမၼ်းၸၢႆးတႄႉ တိုၵ်ႉၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလီယူႇ ယၢမ်းလဵဝ်ယူႇဝႆႉၼႂ်းၶွၵ်ႈၶင်ဢိၼ်းၸဵင်ႇ တီႈဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင် ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၶင် ဢၼ်ၵဵဝ်ႇတၢင်းၵၢၼ်မိူင်း” ၼႆယဝ်ႉ။

Yuki Kitazumi ၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26 February 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းယဝ်ႉပွၵ်ႈၼိုင်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈလႆႈထုၵ်ႇပွႆႇတူဝ်ဢွၵ်ႇမႃးၶိုၼ်း ဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း (2) ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႃး တိုၵ်ႉလႆႈၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်းပၢႆၵူၺ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13 February 2021 ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်းမႄးလႅၵ်ႈလၢႆႈမၢႆမီႈ ထႅင်ႈလၢႆလၢႆဢၼ်သေ မိူၼ်ၼင်ႇ မၢႆမီႈ 505 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶိုၼ်းမႄးၽိူမ်ႉထႅမ် 505 (က) ဢၼ်မီးဝႃႈ ၽႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉ သင်မီးယိူင်းဢၢၼ်း ပိုၼ်ၽႄႈၶၢဝ်ႇပွမ် ဢမ်ႇၼၼ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵူဝ်ႁႄၸိူဝ်းၼႆႉ တေၸၢင်ႈတူၵ်းၶွၵ်ႈ ႁိုင်ထိုင် (3) ပီႊၼႆသေ ယၢမ်းလဵဝ် မီးၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ ဢမ်ႇယွမ်း (50) ၵေႃႉ ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇၸုမ်းလူလွမ်ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း (Assistance Association For Political Prisoners-AAPP) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉၼၼ်ႉ တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 ပူၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင် မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 4 May 2021 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင် လႆႈထုၵ်ႇ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆ မီးၼမ်ထိုင်  (769) ၵေႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း မီးၼမ်ထိုင် 4,737 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း