ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်း 100 ပၢႆ ႁူမ်ႈပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁဵတ်းၶိူင်ႈမိုဝ်း

ၸွမ်းၼင်ႇ ၸုမ်းတူၺ်းထိုင်လူလွမ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း (AAPP) ၵဵပ်းႁွမ်ၶေႃႈမုၼ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ၽွင်းၶွင်ႇသီႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၶၢဝ်းတၢင်း 7 လိူၼ်ၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈမီးလွင်ႈ တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၼႂ်းႁိူၼ်း လႄႈ လုၵ်ႈလၢင်း ၵူၼ်းဢၼ်ၶဝ်ၶႂ်ႈတီႉၺွပ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၶိူင်ႈမိုဝ်းဝႆႉၼႆႉ မီးယူႇၼိုင်ႈပၢၵ်ႇပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 တေႃႇပေႃးထိုင် ဝၼ်းထီႉ 8 September 2021 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈပႃး လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းပဵၼ်ၶိူင်ႈမိုဝ်းၼၼ်ႉ မီးယူႇ 177 ၵေႃႉ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇ ပွႆႇတူဝ်ႇမႃးၶိုၼ်းၼႆႉ မီးယူႇ 40 ၵေႃႉၵူၺ်းသေ တႃႇ 137 ၵေႃႉ ယင်းတိုၵ်ႉသိုပ်ႇတီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်ဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၵႃႈၵူၼ်းဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းဝႆႉၼၼ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃႇယု 18 လူင်းတႂ်ႈ မီးယူႇ 15 ၵေႃႉ သေ 9 ၵေႃႉ ထုၵ်ႇပွႆႇတူဝ်ၶိုၼ်း လႄႈ 6 ၵေႃႉတႄႉ ယင်းတိုၵ်ႉထုၵ်ႇသိုပ်ႇၵုမ်းတူဝ်ဝႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 5 September 2021 ၼႆႉ မေးၼၢင်း    လႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵူဝ်ႇၵျေႃႇမိၼ်းထုတ်ႉ ၵေႃႉဢၼ်တူင်ႉၼိုင် လွင်ႈသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ လႄႈ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ   ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ ပဵၼ်ၶိူင်ႈမိုဝ်းမိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဢၼ်ၸမ်ၸႂ်ၵၼ်တင်း ၵူဝ်ႇၵျေႃႇမိၼ်းထုတ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ ဝၢႆးသေမေးၼၢင်း လႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵူဝ်ႇၵျေႃႇမိၼ်းထုတ်ႉ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 6 September 2021 ၼႆႉၵူၺ်း ၵေႃႉဢၼ်ပဵၼ် ၼွင်ႉၸၢႆး လႄႈ လုင်း ၵူဝ်ႇၵျေႃႇမိၼ်းထုတ်ႇ ၵေႃႇထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၵႂႃႇထႅင်ႈယူႇဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် မေးၼၢင်း ၵူဝ်ႇၵျေႃႇမိၼ်းထုတ်ႉ လႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃႇယု 2 ၶူပ်ႇၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းဝႆႉ တီႈလႂ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁူႉ မိူဝ်ႈတေႇမၼ်းၼၼ်ႉ တီႉတေႉမၼ်း ၶဝ်ၵေႃႈပၢႆႇၵႂႃႇပႅပ်ႉဝႆႉတၢင်တီႈၵေႃႈလႆႈယူႇ ၵူၺ်းၼႃႇ ၶဝ်ဢမ်ႇပၢႆႈၵႂႃႇလႄႈ ၸင်ႇလႆႈထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၵႂႃႇ ပဵၼ်ၶိူင်ႈမိုဝ်း ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယင်းၶႂ်ႈတီႉၺွပ်းဢဝ်တူဝ် ဢူးသူၺ်ႇဝိၼ်း ၵေႃႉဢၼ်ပၼ်ႁႅင်း ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း (NLD) ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝဵင်းဢိင်းၵပူႇ တိူင်းဢေႇယႃႇဝတီႇၼၼ်ႉယူႇ ၵူၺ်းၼႃႇ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇတီႉၺွပ်းလႆႈတူဝ် ဢူးသူၺ်ႇဝိၼ်း လႄႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 30 August 2021 ၼႆႉ လႆႈတီႉၺွပ်းဢဝ် လုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်းၵႂႃႇတင်းသၢမ်ၵေႃႉ ဢႃႇယု 17 ပီႊ၊ 13 ပီႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႄႈ 11 ပီႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 31 August 2021 ၼႆႉ လုၵ်ႈၸၢႆးဢူးသူၺ်ႇဝိၼ်း ၵေႃႉဢႃႇယု 13 ပီႊၼၼ်ႉတႄႉ ထုၵ်ႇပွႆႇတူဝ်ၶိုၼ်း ယူႇသေ ထႅင်ႈသွင်ၵေႃႉတႄႉ တိုၵ်ႉမီးယူႇဝႆႉၼႂ်းၶွၵ်ႈၶင် တီႈႁူင်းပလိၵ်ႈဢိင်းၵပူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈတူင်ႉၼိုင်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းၵေႃႈ ဢွၼ်ထတ်းသၢင်လၢတ်ႈဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ်ဢႃႇယုပႆႇထိုင်ၼႆႉ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လႄႈ မၢႆမီႈ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ၵူႈမိူင်းမိူင်း (International Humanitarian Law) ယူႇဝႃႈၼႆ။

ၶေႃႈမုၼ်းၸုမ်း AAPP ၵဵပ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ၽွင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းယူႇၼႆႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁူမ်ႈပႃး ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လႆႈတၢႆၵႂႃႇ ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ မီးယူႇ 1,058 ၵေႃႉယဝ်ႉသေ ဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းဝႆႉၵေႃႈ မီးယူႇ 6,343 ၵေႃႉ လႄႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ထုၵ်ႇဢွၵ်ႈလိၵ်ႈတီႉၺွပ်းဝႆႉသေ ပၢႆႈလွတ်ႈယူႇၼၼ်ႉ မီးယူႇ 1,984 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း