ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈယိုတ်းၸလွင်း PSI ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႅင်းလၢဝ်ပွမ်ၵမ်းသိုဝ်ႈ

ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းမိူင်းပေႃးတေဢမ်ႇတူၺ်းလႆႈ ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း TV ၸိူဝ်းဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႅင်းလၢဝ်ပွမ် ၵမ်းသိုဝ်ႈၼႆသေ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈယိုတ်းၸလွင်း PSI ၸွမ်းလၢၼ်ႉၶၢႆၵုၼ်ႇ လႄႈ ၽူႈႁပ်ႉႁဵတ်းပၼ် ၸလွင်း PSI ၼႂ်းလၢႆလၢႆဢွင်ႈတီႈ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 8 April 2021 (လိူၼ်သီႇလွင်ႈ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ  Nikkei Asia ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၼၼ်ႉ လႆႈလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းယိုတ်းဢဝ်ၸလွင်း PSI လႄႈ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်တႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်း  (Set-Top-Box) ပဵၼ်ၸလွင်းဢၼ်ႁပ်ႉလႅင်းလၢဝ်ပွမ်လႆႈၵမ်းသိုဝ်ႈ တီႈၼႂ်းတိူင်းဢမေႇရႃႇဝတီႇ လႄႈ မိူင်းမွၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈယိုတ်းၸလွင်း PSI ၼႆႉၵေႃႈ ပုၼ်ႈတႃႇတေႁႄႉႁၢမ်ႈ ယႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈထိုင်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းလႆႈ မိူၼ်ၼင်ႇၶၢဝ်ႇငၢဝ်းၼႂ်းၶွင်ႉ TV ၽၢႆႇဢၼ်ပၼ်ႁႅင်း တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Democratic Voice of Burma (DVB) လႄႈ Mizzima သွင်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈသင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းယဝ်ႉသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိုၵ်ႉႁပ်ႉတူၺ်းၶၢဝ်ႇ DVB လႄႈ Mizzima လႆႈၽၢၼ်ႇတၢင်းၸလွင်း PSI လွမ်ပွမ်ၵမ်းသိုဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

PSI ပဵၼ်ၸလွင်းဢၼ်ပၼ် Platform လႅင်းလၢဝ်ပွမ် ယႂ်ႇသုတ်းၶွင်မိူင်းထႆးဢၼ်ၼိုင်ႈ လႄႈ လႆႈပိုတ်ႇလွၵ်းၵၢၼ်ႇၶၢႆ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႄႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈ ၼႂ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇတင်းမူတ်း ဢိၵ်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈဢမ်ႇႁပ်ႉလႅင်းလၢဝ်ပွမ်လႆႈတင်းမူတ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ AP ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း တီႈၼႂ်းတိူင်းဢေႇရႃႇဝတီႇၼၼ်ႉဝႃႈ သင်ဝႃႈၽႂ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၸလွင်းဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႅင်းလၢဝ်ပွမ်ၼႆ တေၸၢင်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းၽိတ်းမၢႆမီႈၼႆလႄႈ ၵွပ်ႈၼၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၸလွင်း လႅင်းလၢဝ်ပွမ်ယူႇၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈဢဝ်ၵႂႃႇဢၢပ်ႈပၼ်တီႈႁူင်းပလိၵ်ႈ ၼင်ႇၶၼ်ၶၼ်ၽႂ်ၽႂ်း ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 9 April 2021  ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတီႈဝဵင်းမၢၼ်းတလေး ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ၸုတ်ႇၽဝ်ပႅတ်ႈတုင်း ၸွမ်ပိဝ် ၶႄႇ လႄႈ ရၢတ်ႉသျုး ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ သွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉ ယူႇၽၢႆႇလင်ပၼ်ႁႅင်းဢီး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း