ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈထၢမ်ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းထိုင်ၼႂ်းလုမ်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းသေ တေၶိုၼ်းၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၸွမ်းၼင်ႇ ပိူင်တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇၼၼ်ႉ တႄႇဢဝ်လိူၼ် May 2021 ၼႆႉမႃး လူင်းၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈထၢမ် ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ထိုင်တီႈလုမ်းၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 12 June 2021 (လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Myanmar Now ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၼႂ်းမိူင်း ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ လူင်းၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈထၢမ် ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းဝႃႈ ၽူႈၶဝ်ႈပႃႇတီႇမီးဢဵၼ်ႁႅင်းၵႃႈႁိုဝ်၊ မီးလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်တီႈလႂ်လၢႆလၢႆ၊ ငိုၼ်းၶဝ်ႈပႃႇတီႇမီးၵႃႈႁိုဝ်၊ ၸွင်ႇမီးလွင်ႈ တိတ်းတေႃႇၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ်တင်း ၸုမ်းဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ် ၸုမ်းၼွၵ်ႈမၢႆမီႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉယူႇႁိုဝ် တႄႇၵႂႃႇၸႅတ်ႈထၢမ်ၶေႃႈမုၼ်းႁူဝ်ယွႆႈယႅမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

လုမ်းငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇတီႇမူဝ်ႇၶရႅၵ်ႉတိၵ်ႉ (မၢၼ်ႈ) ဢၼ်မီးတီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၼႂ်းမိူင်း လူင်းၵူတ်ႇထတ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 June 2021 ၼႆယဝ်ႉ။

ဢူးတုဝူၺ်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပႃႇတီႇတီႇမူဝ်ႇၶရႅၵ်ႉတိၵ်ႉ (မၢၼ်ႈ) လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ − ၶဝ်ၶဝ်ႈမႃးထၢမ် ငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်ပႃႇတီႇသူ လႆႈမႃးၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ မီးလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇတင်းၽႂ်၊ ပႃႇတီႇႁဝ်းမီးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႂ်လၢႆလၢႆ၊ ပူၵ်းတင်ႈပၢႆႉပႃႇတီႇဝႆႉတီႈလႂ်လၢႆလၢႆ၊ ငိုၼ်းၶဝ်ႈပႃႇတီႇ ၸႂ်ႉၸၢႆႇၵႂႃႇၸိူင်ႉႁိုဝ် ၸႅတ်ႈထၢမ်ႁူဝ်ယွႆႈယႅမ်းၼမ်ၼႃႇ၊ ၶဝ်ၶႂ်ႈႁဵတ်းၶႂ်ႈလႆႈသင်ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24 May 2021 ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၼႂ်းမိူင်း လႆႈႁပ်ႉလိၵ်ႈတီႈ ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (UEC) ႁႂ်ႈလူင်းၵူတ်ႇထတ်း ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၼႆလႄႈ တႄႇဢဝ်ၼၼ်ႉမႃး ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၼႂ်းမိူင်း လူင်းၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈထၢမ် ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ထိုင်တီႈၼႂ်းလုမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် UEC ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပႃးဝႆႉဝႃႈ ႁႂ်ႈၵူတ်ႇထတ်းပၼ် ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ၸွင်ႇမီးလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ်တင်း ၸုမ်းၼွၵ်ႈမၢႆမီႈ ဢမ်ႇၼၼ် ပူၵ်ႉၵူဝ်ႇၵူၼ်းဢၼ်ထုၵ်ႇဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉယူႇႁႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းလူင်းၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈထၢမ်ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ပႃႇတီႇၵမ်ႈၽွင်ႈ လႆႈႁပ်ႉၸႅင်ႈလိၵ်ႈတႃႇၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းယူႇသေတႃႉ ပႃႇတီႇမၢင်ၸိူဝ်းသမ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉ လွင်ႈတၢင်းသင်သေ ထုၵ်ႇၵိုင်ႉၵၢင်ႉၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းၼႂ်းလုမ်း ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၼၼ်ႉ ငဝ်ႈငုၼ်း တီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး (SNLD) ဢမ်ႇၼၼ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ၵေႃႈ ထုၵ်ႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းထိုင်တီႈလုမ်းၼႆယဝ်ႉ။

လုင်းၸၢႆးၺုၼ်ႉလုၼ်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် လၢတ်ႈတီႈ Myanmar Now ဝႃႈ − ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉၸႅင်ႈသင်ဝႆႉ၊ ၽွင်းဢွၵ်ႇမႃးၼွၵ်ႈလုမ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ၵေႃႈတင်းထႅဝ်ၵႃးလူင်သေ ႁွတ်ႈမႃး၊ ၺႃး surprise (ၵိုင်ႉၵၢင်ႉ) ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈထၢမ်တီႈ လုမ်း SNLD ၼၼ်ႉ ပႃးၽၢႆႇပလိၵ်ႈသၢႆလပ်ႉ (CID) ၊ ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈသိုၵ်း ၸယၽ၊ ၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း (အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာန−စစစ)၊ ႁွင်ႈၵၢၼ် ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ လႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉဝႃႈၼႆ။

ထုၵ်ႇၸႅတ်ႈထၢမ်ၵႂႃႇဝႃႈ ၼႂ်းၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ၼၼ်ႉ ၽႂ်လၢႆလၢႆဢၼ်ထုၵ်ႇ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်းလူၺ်ႈမၢႆမီႈ 505 (က)၊ ၸွင်ႇမီးၵူၼ်းႁဵတ်း CDM လႄႈ ၸွင်ႇမီးလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ်တင်း CRPH, NUG ၸႃႉၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ BBC ဢွၵ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းပူၼ်ႉမႃးသွင်သၢမ်ဝၼ်းၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၼႂ်းမိူင်း ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း လုမ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) ငဝ်ႈငုၼ်း တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ၊ ပႃႇတီႇတီႇမူဝ်ႇၶရႅၵ်ႉတိၵ်ႉ (မိူင်းမၢၼ်ႈ)၊ ပႃႇတီႇၵူၼ်းမိူင်းသေဢမ်ႇၵႃး ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းပႃး ပႃႇတီႇဢၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ပႃႇတီႇတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈမႂ်ႇ လႄႈ ပႃႇတီႇတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇဢဵၼ်ႁႅင်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉပႃး ဝႃႈၼႆ။

ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11 June 2021 (လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၼႂ်းမိူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈၸီႉသင်ႇ ႁႂ်ႈၽူႈတႅၼ်းၽွင်းသၽႃး ၸိူဝ်းဢၼ်ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ဢမ်ႇဝႃႈပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းလႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ၵႂႃႇပၼ်သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တႃႇၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈထၢမ်ဝႃႈ ၸွင်ႇမီးလွင်ႈ ၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ်တင်း ၸုမ်းၼွၵ်ႈမၢႆမီႈ CRPH၊ NUG လႄႈ PDF သေ သင်ဝႃႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၼႆၵေႃႈ တေလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းႁပ်ႉၶၢမ်ႇဝႆႉလႄႈ သင်ဝႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်မႅၼ်ႈၺႃး မီးလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ်တင်း ၸုမ်းၼွၵ်ႈမၢႆမီႈၼႆၸိုင် တေထုၵ်ႇဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးဢွၵ်ႇလိၵ်ႈယဝ်ႉ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်း တေလႆႈၵႂႃႇတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (7) ဝၼ်းသေ ၽၢႆႇၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၶဝ် တေလႆႈဢဝ်သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆၸိူဝ်းၼၼ်ႉ သိုပ်ႇတၢင်ႇထိုင်ပၼ်တၢင်းၼိူဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း