ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶၢႆႉႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၼႂ်းမိူင်း

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 5 May 2021 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ လႆႈၶၢႆႉႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၵႂႃႇယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၼႂ်းမိူင်းဝႆႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇ မၢႆမီႈမတ်ႉတႃ 419 မီးဝႆႉၼၼ်ႉသေ ၸင်ႇလႆႈၶၢႆႉၵႂႃႇယူႇ ၽၢႆႇတႂ်ႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၼႂ်းမိူင်းၼႆသေ ယူႇတီႈ ၸွမ်သိုၵ်း ဢွင်ႇလိၼ်းတူၺ်း ၽူႈၶဝ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵေႃႉလူင်းလၢႆးမိုဝ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈပၢၼ်သိုၵ်းဢုပ်ႉပိူင်ႇမိူင်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼႆႉ ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၼႂ်းမိူင်း မႃးတႃႇသေႇသေ ၽွင်းပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD ဢုပ်ႉပိူင်ႇဝၢၼ်ႈမိူင်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28 December 2018 သမ်ႉ ၶၢႆႉၵႂႃႇယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံး) ဢမ်ႇၼၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵၢင်ဝႆႉ တႃႇတေလူတ်းယွမ်းလွင်ႈ ၵိၼ်သူးၵိၼ်လၢပ်ႈလႄႈ ထိင်းသိမ်းၵၢၼ်ငၢၼ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉဝႃႈ မိူဝ်ႈပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD ၼၼ်ႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၼႂ်းမိူင်း၊ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ လႄႈ ၽၢႆႇလႅၼ်လိၼ်ၼႆႉ ၽွင်းလူင်ႁွင်ႈၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵေႃႉယိပ်းဝႆႉသေ တႃႇတေၶိုင်ပွင်ၸတ်းၵၢၼ်မၼ်းယၢပ်ႇလႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD ၸင်ႇလႆႈၶၢႆႉ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ မႃးယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလိူၵ်ႈတၢင်ႇၶိုၼ်ႈမႃးၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈမႃးၼႆႉၵေႃႈ တေလႆႈႁၼ်ဝႃႈ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်းၶွတ်ႇၽွတ်ႈ လိူၵ်ႈတၢင်ႇ ၵူၼ်းမႂ်ႇဢၼ်ပဵၼ်ၸႂ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵမ်ႈပႃႈၼမ်သေ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ တိုၼ်းဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉမၵ်းမၼ်ႈ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပူႇၵႄႇပူႇၵၢင်ႉ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ/ၸႄႈဝဵင်း ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈလိူၵ်ႈတၢင်ႇမႃးၼၼ်ႉလႃးလႃး။

ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽႄဢၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉလူၺ်ႈ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉ တႄႇဢဝ်ပူႇၵႄႇပူႇၵၢင်ႉ ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင် ထိုင်ၼႂ်းၶူးၼႂ်းဝဵင်းၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ လႆႈဝႃႈပဵၼ်ႁွင်ႈၵၢၼ် ဢၼ်ယႂ်ႇလူင်ဢၼ်ၼိုင်ႈဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်း ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်းသိုဝ်ႈ သေဢမ်ႇၵႃး ပဵၼ်ႁွင်ႈၵၢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇ ပုၼ်ႈတႃႇမိူင်းၼိုင်ႈမိူင်းယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း