ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶႃႈႁႅမ်မေႃယႃၸၢဝ်းတႆး ဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႃႈႁႅမ်တၢႆ မေႃယႃၸၢဝ်းတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ယူႇတီႈဝၢၼ်ႈတႃႈၵႂၢင်း ဝဵင်းႁူဝ်ပၢင်ႇ မိူင်းၶၢင်သေ ဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ ပႅတ်ႈဝႆႉႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်းၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 8 May 2021 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၸၢႆးၵွၼ်းသႅင် ဢႃႇယု 43 ပီႊ ပဵၼ်မေႃယႃ ၽၢႆႇတူဝ်သတ်း ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်း ပေႃႉထုပ်ႉ ၸႅတ်ႈထၢမ်သေ ဢဝ်ၵွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆပႅတ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈ မေႃယႃ ၸၢႆးၵွၼ်းသႅင် လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ BBC ဝႆႉဝႃႈ − လုၵ်ႈၸၢႆးၵဝ်ၶႃႈ ဢမ်ႇလႆႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းၵၢၼ်မိူင်းသင်၊ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 8 ယၢမ်းတၢမ်းၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 4 မူင်းၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇဢၢပ်ႇၼမ်ႉဢုၼ်ႇ သၽႃႇဝထႅင်ႈဝၢၼ်ႈၼိုင်ႈ၊ ပွတ်းတၢင်းသမ်ႉ မီးတပ်ႉမၢၼ်ႈ 389 တပ်ႉႁူဝ်ပၢင်ႇ၊ ထၢင်ႇတႄႉလုၵ်ႈၸၢႆးၶႃႈ တေပွၵ်ႈမႃးၶမ်ႈႁိုဝ်ဢမ်ႇႁူႉ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်း၊ ၽိူဝ်ႇထိုင်ၵၢင်ၼႂ်မႃး (ဝၼ်းထီႉ 9 May 2021) ပူႇၵၢင်ႉ သိုပ်ႇၾူၼ်းလၢတ်ႈၶႃႈဝႃႈ လုၵ်ႈၸၢႆးသူ ၼွၼ်းလူမ်ႉယူႇႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်း တၢႆႁိုဝ်လိပ်းႁိုဝ်ဢမ်ႇႁူႉၼႆလႄႈ ႁဝ်းၵေႃႈၼႅတ်ႈၵႂႃႇတူၺ်း လႆႈႁၼ်ပဵၼ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆၵူၺ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ မေႃယႃၸၢႆးၵွၼ်းသႅင်  ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ဝၢၼ်ႈၼုင်းၶဵဝ် လႄႈ တၢင်းၽႄၵႂႃႇၸူးဝဵင်းႁူဝ်ပၢင်ႇ မိူင်းၶၢင်သေ တီႈၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆမေႃယႃၼၼ်ႉ မီးႁွႆးၸမ်ႉၵႂ်ႈ ၸွမ်းၼႃႈၸွမ်းတႃ၊ ၸွမ်းတူဝ်ၶိင်းၵေႃႈ ပဵၼ်ႁွႆးၸဵပ်းပေႃးၵမ်ႇပေႃးမၢၼ်ႉၵႂႃႇသဵင်ႈ လႄႈ မီးႁွႆးဢဝ်ၸိူၵ်ႈမတ်ႉသေဢမ်ႇၵႃး မီးပႃးႁွႆးဢဝ်ၵွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵႅမ်ႈၽၢႆႇၶႂႃ ပွင်ႇၵႂႃႇတင်းၽၢႆႇသၢႆႉ ထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 10  May 2021 (ဝၼ်းလိူၼ်ႁႃႈလပ်း ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၵူၼ်းၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်း မေႃယႃၸၢႆးၵွၼ်းသႅင် လႆႈၵႂႃႇထၢမ်လွင်ႈတၢင်း တီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထိုင်တီႈတပ်ႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽူႈမီးၸၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ လႆႈပေႃႉထုပ်ႉၸႅတ်ႈထၢမ်ယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇလႆႈဢဝ်ၵွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်း ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်မေႃယႃထုၵ်ႇၶႃႈႁႅမ်တၢႆၼႆႉ လႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈၵတ်းယဵၼ်၊ တူဝ်မေႃယႃၵေႃႈဢမ်ႇမီးၽူႈၶဵၼ် မၼ်းၸၢႆးၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈၵူၼ်းဢၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ် ႁၵ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈ သေဢမ်ႇၵႃး ဢွင်ႈတီႈဢၼ်ထူပ်းႁၼ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆၼၼ်ႉ ၸမ်ၵၼ်တင်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်း မေႃယႃၸၢႆးၵွၼ်းသႅင် ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵေႃႉၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။    

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း