ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၽိူမ်ႉထႅမ်ဢဵၼ်ႁႅင်းတႃႇႁုပ်ႈသိမ်း ငဝ်ႈၸိုင်ႈ CNF

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 12 October 2021 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း ပၼ်ႇလဵပ်ႈၸွမ်း ငဝ်ႈၸိုင်ႈ တႅဝ်းႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶျၢင်း/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶျၢင်း CNF/CNA ဢၼ်မီးတီႈ ၸႄႈဝဵင်းထၢၼ်ႇတလၢၼ်ႇ မိူင်းၶျၢင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ RFA ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း ပၼ်ႇလဵပ်ႈၸွမ်းၵၢင်ႁၢဝ်ယဝ်ႉ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမီးလွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း ၵႃးၵၢပ်ႇလဵပ်း 2 လမ်း လႄႈ ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 10 လမ်းသေ ၽိူမ်ႉထႅမ်ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းဝႆႉတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

တႅဝ်းႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶျၢင်း (CNF) ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်တႅပ်းတတ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NUG သေ ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၸုမ်းၼိုင်ႈယူႇယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇတေၶိုၼ်ႈတိုၵ်း ငဝ်ႈၸိုင်ႈ CNF ၼႆႉသေ သလၢႆးထႅတ်ႉၼီႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၸုမ်း CNF လၢတ်ႈဝႃႈ − ၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်ႁူမ်ႈမိုဝ်းၸွမ်း NUG ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းသေ တေႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၶေႃႈၸုၵ်းမၼ်ႈတၢင်းၵၢၼ်မိူင်းၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈလႄႈ ၸုမ်း NUG မိူၼ်ၵၼ်၊ ၸဵမ်မိူဝ်ႈၵႃႈၵွၼ်ႇပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ တၢင်းၵၢၼ်မိူင်းၵေႃႈလီ တၢင်းၵၢၼ်သိုၵ်းၵေႃႈလီ ဢမ်ႇႁၼ်လီႁဝ်းၶႃႈဝႆႉယူႇယဝ်ႉ၊ ယွၼ်ႉၼၼ် ဝၢႆးယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ ယိုင်ႈၶႅၼ်းထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းသေ ပၼ်ႁႅင်းဢီးႁဝ်းၶႃႈဝႆႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ တႅဝ်းႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶျၢင်း တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ သလၢႆးလျၢၼ်ႇမူင်းသႃႇၶွင်းၵေႃႈ ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၸုမ်း NUG ႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းပဵၼ် ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾႅတ်ႇတရႄႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၽိူမ်ႉထႅမ်ဢဵၼ်ႁႅင်းတႃႇႁုပ်ႈသိမ်း ငဝ်ႈၸိုင်ႈ CNF

ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ၸုမ်း CNF ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉပၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းၶျၢင်း မိူၼ်ၼင်ႇ CDF လႄႈ PDF ၸိူဝ်းၼႆႉသေဢမ်ႇၵႃး မီးလွင်ႈႁူမ်ႈၵၼ် တိုၵ်းယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼင်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ တူၵ်းသုမ်းတင်းၼမ်ယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11 October 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ တႅဝ်းႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶျၢင်း CNF လႄႈ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းၶျၢင်း CDF ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၶိုၼ်ႈတိုၵ်းႁုပ်ႈသိမ်းလႆႈ တပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈလႅၼ်လိၼ် မိူင်းၶျၢင်း−မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ႁိမ်းဝၢၼ်ႈလူင်ႇလႄး ၸႄႈဝဵင်းထၢၼ်ႇတလၢၼ်ႇ မိူင်းၶျၢင်း၊ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလူႉတၢႆ 12 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 13 October 2021 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ဝၢႆးသေသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၵႃး 10 လမ်းလုၵ်ႉတၢင်းၽလၢၼ်းတေႃႉတၢင်ႇၵူၼ်းသိုၵ်း ၶိုၼ်ႈၵႂႃႇတင်းဝဵင်းႁႃးၶႃးၼၼ်ႉ CNF မူၵ်းတိုၵ်းသၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ဝဵင်းၽလၢၼ်းလႄႈ ဝဵင်းႁႃးၶႃး  ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၽလၢၼ်း−ႁႃးၶႃး ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်းဝဵင်းၽလၢၼ်းမွၵ်ႈ 7 လၵ်းလႄႈ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ လႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းဝႆႉၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 9 October 2021 ၼၼ်ႉ ၽူႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် လုမ်းပိဝ်ႇႁႃႇသိုၵ်းႁႃးၶႃး တိူင်းသိုၵ်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်း ႁူဝ်သိုၵ်းလူင် တိၼ်ႇလျၢၼ်ႇပိ  ၶဝ်ႈႁဵတ်း CDM လႄႈ ၶေႃႈမုၼ်းလပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးၸိူင်ႉႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁူဝ်သိုၵ်းလူင် တိၼ်ႇလျၢၼ်ႇပိ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၼႄတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်ဝႆႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၽိူမ်ႉထႅမ်ဢဵၼ်ႁႅင်းတႃႇႁုပ်ႈသိမ်း ငဝ်ႈၸိုင်ႈ CNF
ၵူၼ်းသိုၵ်းတႅဝ်းႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶျၢင်း/တပ်ႉသိုၵ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶျၢင်း CNF/CNA

ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ လၢတ်ႈလႆႈဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမီးၽႅၼ်ၵၢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇတေၶဝ်ႈတိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းၶျၢင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေ ႁူဝ်သိုၵ်းလူင် တိၼ်ႇလျၢၼ်ႇပိ ၶဝ်ႈႁဵတ်း CDM ယဝ်ႉဢမ်ႇႁိုင်သင် ၶႅၼ်ႈၵၢၼ်လၢႆၸူဝ်ႈမူင်းၵူၺ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈၵႂႃႇ တီႉၺွပ်းတူဝ် ၵူၼ်းၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်း တိၼ်ႇလျၢၼ်ႇပိတင်းမူတ်း (5) ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ။

တီႈဝဵင်းထၢၼ်ႇတလၢၼ်ႇ ဢၼ်မီးငဝ်ႈၸိုင်ႈတႅဝ်းႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶျၢင်း ပၵ်းသဝ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ၸုမ်းႁူမ်ႈပွင်း CNF, CDF လႄႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဝဵင်းထၢၼ်ႇတလၢၼ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်း ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ လႆႈပႅတ်ႈႁိူၼ်းပႅတ်ႈယေး ပၢႆႈၽေးသေဢမ်ႇၵႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈမီးလွင်ႈၸုတ်ႇၽဝ်ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၽွင်းယၢမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၽၢႆႇလဵဝ်ဝႆႉယူႇၼႆႉ ၼွၵ်ႈလိူဝ်တီႈမိူင်းၶျၢင်းယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယင်းၽိူမ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းတီႈတိူင်းၸႄႈၵႅင်း တႃႇၶဝ်ႈတိုၵ်း တပ်ႉၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းဝႆႉယူႇမိူၼ်ၵၼ်ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း