ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁပ်ႉငိုၼ်းၵမ်ႉၸွႆႈ တႃႇသိုဝ်ႉယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းသေတႃႉ ၵူၺ်းၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇႁူမ်ႈမိုဝ်းၸွမ်း

ၸုမ်းသိုၵ်းယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း ပိုတ်ႇႁပ်ႉငိုၼ်းၵမ်ႉၸွႆႈ တႃႇသိုဝ်ႉယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႆသေတႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းလၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈၸွႆႈထႅမ် တိုၼ်းဢမ်ႇထိုင်မိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းလႆႈ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20 July 2021 (လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၼိၼ်းယတၼႃႇၸေႃႇ Hnin Yadana Zaw ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Al Jazeera Media Network ယၢမ်ႈပဵၼ်ပႃး ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Reuters ဢၼ်ယူႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်  လႆႈတႅမ်ႈတၢင်ႇၼိူဝ် Twitter ဝႆႉဝႃႈ ၽၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် လႆႈပိုတ်ႇႁပ်ႉငိုၼ်းၵမ်ႉၸွႆႈ တီႈၵူၼ်းမိူင်း ၶၢဝ်းတၢင်းလၢႆဝၼ်းသေတႃႉ မီးၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႉလဵဝ်ၵူၺ်း ဢၼ်ၵႂႃႇၵမ်ႉၸွႆႈငိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈပိုတ်ႇႁပ်ႉငိုၼ်းၵမ်ႉၸွႆႈတီႈၵူၼ်းမိူင်း တႃႇဢဝ်ငိုၼ်းၵႂႃႇသိုဝ်ႉ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်း  ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်လၢႆဝၼ်း တေႃႇပေႃးထိုင် ဝၼ်းထီႉ 16 July 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉသေတႃႉ မီးၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႉလဵဝ်ၵူၺ်း ဢၼ်ဢဝ်ငိုၼ်း 100,000 ပျုး ၵႂႃႇၵမ်ႉၸွႆႈ ႁူမ်ႈႁွမ်းၸွမ်း လၢႆၽၢႆႇဢွၼ်ၵၼ်မီးၶေႃႈထၢမ်ဝႃႈ တေဢဝ်ၵႂႃႇၵမ်ႉၸွႆႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႃႉ ဢမ်ႇၼၼ် တေယွမ်းတၢႆ ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၽွင်းယၢမ်းလဵဝ်ၵၼ်ၼႆႉ ဢၼ်ယူႇတီႈ လူင်ပွင်ႈၸိုင်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ႁူဝ်သေ ပိုတ်ႇၶူင်းၵၢၼ် တႃႇသမ်းယႃႈယႃ ႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းၼၼ်ႉသမ်ႉ မီးၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းၼွၵ်ႈမိူင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၸွမ်း တင်းၼမ်လႄႈ ၸုတုမ်ငိုၼ်းလႆႈ လၢႆလၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၵူၺ်းသမ်ႉလႆႈထုၵ်ႇ ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈယိုတ်းဢဝ်ငိုၼ်းတင်းမူတ်း ဝၢႆးသေသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁပ်ႉငိုၼ်းၵမ်ႉၸွႆႈ တႃႇသိုဝ်ႉယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းသေတႃႉ ၵူၺ်းၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇႁူမ်ႈမိုဝ်းၸွမ်း

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 21 July 2021 ၼႆႉ လႆႈမီးၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ လုမ်းၽွင်းတၢင်ၵျုႇပၢၼ်ႇ ဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လၢတ်ႈဝႃႈ တေႁႃၶိူင်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ဢွၵ်ႇသီႇၵျိၼ်ႇ တင်းၼမ် 700 ၶိူင်ႈ လႄႈ လူတ်ႉႁူင်းယႃထႅင်ႈ 14 လမ်း လူၺ်ႈၽၢၼ်ႇၶူင်းၵၢၼ် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉသေ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႂ်းငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ၽွင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၵမ်ႈၸွႆႈတင်းမူတ်းၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵမ်ႈၼမ် လၢတ်ႈဢွၵ်ႇသဵင်လဵဝ်ၵၼ်ဝႃႈ လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈ ဢမ်ႇတွၼ်ႉထိုင်ၼႂ်းမိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းသေပွၵ်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၶတ်းၶႂၢင်လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းမႃးတႃႇသေႇ တေႃႈၼင်ႇ ၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ (UNHCR) ဢၼ်လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိၼ်းတတ်ႉ မိူင်းၶျၢင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးၵမ်ႈၼမ်လၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉလွင်ႈၸွႆႈထႅမ် မိူၼ်ၼင်ႇမီးၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႆႈၵူဝ်ၽေးဝႆႉယူႇသွင်ပႃႈသွင်ၽၢႆႇ ၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆပဵၼ်ၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇ တေႇလ်တႃႇ၊ ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈသမ်ႉ လႆႈၵူဝ်ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢုပ်ႉပိူင်ႇဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢၼ်ပိုတ်းယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆၵူၼ်းမိူင်း လူၺ်ႈဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း