ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁေႃႈၵႃးၽႃႇသႂ်ႇၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈတႃႈၵုင်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 5 December 2021 (လိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ)ၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ႁေႃႈၵႃးၽႃႇသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ် လူၺ်ႈလၢႆးၵတ်းယဵၼ် တီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းပၢၼ်းပိၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျီႉမျိၼ်ႇတၢႆႇ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 5 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၵႂႃႇၵေႃႈ ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးၸွမ်းၼႂ်းပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သေ လွတ်ႈမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ဝၢႆးထႅဝ်ၵူၼ်း ၼႄၵၢင်ၸႂ် တႄႇဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် လႆႈၼိုင်ႈမိၼိတ်ႉၵေႃႈ ၵႃး Double Cap လမ်းၼိုင်ႈ ႁေႃႈမႃးဝႆးၽႂ်း သုင်သုတ်းသေ ၽႃႇသႂ်ႇၽုင်ၵူၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ထုၵ်ႇၵႃးၽႃႇယဝ်ႉ ပိဝ်ႇဝူင်ၵႂႃႇၵေႃႈမီး ဢၼ်ၶမ်ယူႇဝႆႉ တႂ်ႈၵႃးၵေႃႈမီး ဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၵႂႃႇၵေႃႈ မီးယူႇမွၵ်ႈ 10 ၵေႃႉၼႆႉဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၵူၼ်းဢၼ်ထုၵ်ႇၺွပ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ပႃးဢူၺ်းၵေႃႉ ၵူၼ်းဢၼ်သပ်းလႅင်းလၢတ်ႈၼႄတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼႆႉ လႄႈ မၼ်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ ၵူၼ်းဢၼ်တၢႆယွၼ်ႉလွင်ႈတၢင်းပွၵ်ႈၼႆႉ တိုၼ်းဢမ်ႇယွမ်း သီႇထိုင်ႁႃႈ ၵေႃႉၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင် လူတ်ႉၵႃး မဵဝ်း Double Cap ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉ ၽႃႇသႂ်ႇၸုမ်းၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် လူၺ်ႈတၢင်းႁႅင်းသုင်သုတ်းသေ မီးၵူၼ်းပိဝ်ႇဝူင်ၵႂႃႇ လႄႈ မင်ၸိူဝ်းၶမ်ယူႇတႂ်ႈၵႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းတိတ်ႉ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ လႆႈႁၼ်ပိုၼ်ၽႄႈမၢၵ်ႇမိူဝ်ၼိူဝ်ဢွၼ်လၢႆးတင်းၼမ်တင်းလၢႆဝႆႉယူႇ။

ၵဵဝ်ႇလွင်ႈပိူင်ပဵၼ်ပွၵ်ႈၼႆႉသေ ၽၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ လႆႈမီးလွင်ႈၽျႅၵ်ႈယႃႉ ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ၸိူဝ်းဢမ်ႇလႆႈၶႂၢင်ႉသေ ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉလႄႈ တီႉၺွပ်းဝႆႉပႃး ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် 11 ၵေႃႉ ယူႇသေ ၼႂ်းၼၼ်ႉ မီးၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈတၢင်းၸဵပ်းမၢတ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းလူႉတၢႆသေၵေႃႉဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၵူၼ်းဢၼ်ၶဝ်ႈပႃး ၼႂ်းပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်လႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်ႁူႉႁၼ်ၸွမ်းပိူင်ပဵၼ်ပွၵ်ႈၼႆႉတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းလူႉတၢႆ မီးယူႇ 5 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းဢဝ်ၵႂႃႇပႃးၸွမ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈတႃႈၵုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ ပႅၵ်ႉသမ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉၸိူင်ႉၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ၵၢၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼႆႉ တိုၼ်းတေ ဢမ်ႇၵိုတ်းယင်ႉၵႂႃႇလႆႈလႄႈ တိုၼ်းတေၶတ်းၸႂ် ၵူႈလၢႆးတၢင်းသေ သိုပ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ႁႂ်ႈလႆႈယူႇဝႃႈၼႆ။

ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေပဵၼ်ၽၢင်ႁၢင်ႈသၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈဢၼ်ပဵၼ်ၵႂႃႇ တီႈၸႄႈဝဵင်းၵျီႉမျိၼ်ႇတၢႆႇ ၼႆသေ ၵူၼ်းမိူင်း တႃႇၵုင်ႈ လႄႈ မၢၼ်းတလေး ႁူမ်ႈပႃး တၢင်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လႆႈမီးလွင်ႈၼႄၵၢင်ၸႂ် ၵႅပ်ႉၵမ်းထႅင်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း လႆႈမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 10 လိူၼ်ယဝ်ႉသေ ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉ ၽျႅၵ်ႈယႃႉပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် လႄႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် လူတ်းယွမ်းလူင်း မႃး သေတႃႉ တီႈၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ လႄႈ မၢၼ်းတလေးၼႆႉ  ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵႅပ်ႉၵမ်းၼၼ်ႉတႄႉ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇမီးယူႇ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း