ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတေတမ်းဝၢင်းမၢႆမီႈသၢၼ်ၶၢတ်း လွင်ႈၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ်ႈယုင်ႈၸွမ်းၼႂ်းမိူင်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 09 November 2021 (လိူၼ်သိပ်းသွင်မႂ်ႇ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ လႆႈလၢတ်ႈၵႂႃႇ လွင်ႈတေတမ်းဝၢင်းမၢႆမီႈသၢၼ်ၶတ်း ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ်ႈယုင်ႈၸွမ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်  တီႈပၢင်ၵုမ် ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈလၢတ်ႈပၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇမၢႆမီႈလုမ်းတြႃး ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉႁႃလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း မၢႆမီႈၵူႈမိူင်းမိူင်း ဢၼ်တမ်းဝၢင်းမၢႆမီႈဝႆႉ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈသၢၼ်ၶတ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ်ႈယုင်ႈၸွမ်းၼႂ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ် ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၼႆႉ မီးၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢူးတဵင်းၺုၼ်ႉ၊ မၢၼ်းၺဵင်းမွင်ႇ ဢူးၶိၼ်မွင်ႇသူၺ်ႇ၊ Jeng Phang ၊ ၼေႃႇတွင်ႇ၊ တေႃႇဢေးၼူႉၸဵင်ႇ၊ လုင်းၸၢႆးလူင်းသႅင် လႄႈ ၸေႃးတၼ်ၼီႇယႄႇ ၶဝ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၸွမ်းသေ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်လွင်ႈ တေတၢမ်းဝၢင်းမၢႆမီႈသၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ်ႈယုင်ႈၸွမ်းၼႂ်းမိူင်း လႄႈ လွင်ႈတႃႇတေၽိူမ်ႉ လွင်ႈၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇ ၸွမ်းမိူင်းၼႂ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ဢၼ်ႁၼ်ထိုင်လွင်ႈၵူၼ်းၼင်ႇၵၼ် ၼၼ်ႉ  ႁႂ်ႈတိူဝ်းလီၶိုၼ်ႈမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ပႃးထႅင်ႈ လွင်ႈတေတိူဝ်းၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူင်းၶႄႇ၊ လွင်ႈတေၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ဢၼ်ၸဝ်ႈသူၼ်ဢွႆႈလႆႈႁူပ်ႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈ လႆႈတိုၵ်းသူၼ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ပႃး လွင်ႈတေပိုၼ်ၽႄဝႂ်ပိဝ် ၵဵဝ်ႇလၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈ CRPH ၊ NUG လႄႈ PDF ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း