ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ SAC လႅၵ်ႈလၢႆႈၵႃႈၶၼ် တေႃႇဢႃႇယုဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ SAC လႅၵ်ႈလၢႆႈၵႃႈၶၼ် တေႃႇဢႃႇယုဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇလုမ်းၽွင်းတၢင်မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းလုမ်းဝႆႉတီႈ ဝဵင်းလူင်ပေႇၵျိၼ်း မိူင်းၶႄႇ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ႁွတ်ႈၽႅဝ်ယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈ မိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈတေႃႇဢႃႇယုဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်းၸိုင် တေလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၵႃႈၶၼ်တေႃႇဢႃႇယုဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်းၵႂႃႇ တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းထီႉ 1 March 2023 ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၵႃႈတေႃႇဢႃႇယုဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း 170 ယွၼ်ႇငိုၼ်းၶႄႇသေ တေလႅၵ်ႈပဵၼ် 280 ယွၼ်ႇငိုၼ်းၶႄႇ၊ သင်ဝႃႈ လူႉလႅဝ် တူၵ်းႁၢႆသေ တၢင်ႇယွၼ်းၶိုၼ်းဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်းဢၼ်မႂ်ႇၸိုင် တေမႅၼ်ႈငိုၼ်းၶႄႇ 600 ယွၼ်ႇ၊ သင်ဝႃႈ ဢႃႇယုဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်းမူတ်းဢႃႇယုယဝ်ႉ 2 ပီႊၶိုၼ်ႈၼိူဝ်လႄႈ တေတေႃႇဢႃႇယုၶိုၼ်းၼၼ်ႉ တေမႅၼ်ႈ 400 ယွၼ်ႇငိုၼ်းၶႄႇ ဢၼ်လႆႈတိူဝ်းၵဵပ်း ၵႃႈဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်းလိူဝ်ၵဝ်ႇၼႆႉၵေႃႈ ဢိင်ၼိူဝ် ၵႃႈတွၵ်ႇပပ်ႉ ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း တူၵ်းၵႃႈလိူဝ်ၵဝ်ႇလႄႈ ၸင်ႇလႆႈတိူဝ်းၵဵပ်းၼႆယဝ်ႉ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ BBC Burmese ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်၊ ဢၼ်တႄႇၼႃႈႁိူၼ်းသေ ႁွတ်ႈၽႅဝ်ယူႇသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မီးဝႆႉတင်းၼမ်တင်းလၢႆလႄႈ ဝၢႆးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉသေ တေႃႇထိုင်လိူၼ် March 2023 ၼႆႉ ပႆႇယၢမ်ႈပၢၵ်ႈပႅတ်ႈ လွင်ႈထုၵ်ႈပၼ် ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်းတီႈ ၵူၼ်းမိူင်းသေၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တႄႇၼႃႈႁိူၼ်းၸွမ်း ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ၼၼ်ႉ ယၢမ်းမိူဝ်ႈမႃးတေႃႇဢႃႇယုႉဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေပဵၼ်ငိုၼ်းၵမ်ႉၸွႆႈ ၵႃႈၸရိပ်ႈတၢင်း ယၢမ်းမိူဝ်ႈ မီးပၼ်ႁႃသေလွင်ႈလွင်ႈ တႃႇတေၶဝ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉၼႆသေ တေၵဵပ်းပႃးငိုၼ်းၶႄႇ 2,700 ယွၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ငိုၼ်း 2,700 ယွၼ်ႇ ဢၼ်လႆႈၵဵပ်းဝႆႉၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈယူႇလႆႈသၢမ်ပီႊလႄႈ ဢမ်ႇမီးပၼ်ႁႃသင် သေလွင်ႈသေပိူင် ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးပေႃးၼႆ တေထုၵ်ႈပၼ်ၸဝ်ႈၶွင်မၼ်းၶိုၼ်းယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း