ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) လႄႈ ၽူႈတၢင်တူဝ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ (NRPC) ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 11 July 2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:00 မူင်း တူဝ်တႅၼ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး Restoration Council of Shan State – RCSS လႄႈ ၽူႈတၢင်တူဝ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ သုၼ်ၵၢင် လွင်ႈငမ်းယဵၼ် လွင်ႈထုၵ်ႇမေႃပေႃးၵႂၢမ်း ၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (NRPC) ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈၼႄႇပျီႇတေႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) လႄႈ ၽူႈတၢင်တူဝ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ (NRPC) ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်

ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းပွၵ်ႈၼႆႉ ၽၢႆႇ RCSS ပဵၼ် ၸွမ်ႁၢၼ် ပွင်ၶိူဝ်း ၊ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်း ၊ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ဢွင်ႇမျႃႉ ၊ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် သႅဝ်းႁၢၼ် ၊ ၸဝ်ႈသိုၵ်း တေႇဝိင်ႇ ၊ ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးဢူး ၊ ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆႁၢၼ် ၊ ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၸိူင်းသႅၼ်မႂ်ႇ လႄႈ ၽၢႆႇ ၽူႈတၢင်တူဝ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NRPC ပဵၼ် တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ တိၼ်ႇမဵဝ်းဝိၼ်း ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ NRPC ၊ ၸွမ်သိုၵ်း ယႃႇပျေႉ ၊ ၸွမ်သိုၵ်း မိၼ်းၼွင်ႇ ၊ ၸွမ်သိုၵ်းၵဝ်ႇ ၶိၼ်ႇၸေႃႇဢူး ၊ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် လဢူး ၊ ဢူးၸေႃႇထေး ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ လုမ်းၸွမ်ၸိုင်ႈ ၊ ဢူးထုၼ်းထုၼ်းဢူး ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း NRPC  ၊ ဢူးလႃႉမွင်ႇသူၺ်ႇ  ၽူႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ၵေႃႇမသျိၼ်ႇ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ၊ ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင် ၊ ၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၊ လွင်ႈၵူၼ်း တူၵ်းၶွၵ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) လႄႈ ၽူႈတၢင်တူဝ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ (NRPC) ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်

ပေႃးထိုင်မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈဝၼ်းထီႉ 12 July 2019 တူဝ်တႅၼ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) လႄႈ ၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း ငူပ်ႉငီႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၸွမ်သိုၵ်း ယႃႇပျေႉ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ တေႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ထႅင်ႈၼႆ လႆႈႁူႉၸွမ်း မီးၼင်ႇၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း