ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၢႆလၢႆဢွင်ႈတီႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23 August 2019 ၼၢင်းမူဝ်း ၽူႈၵွၼ်းလုမ်းၵပ်းသၢၼ် ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တၢင်တူဝ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS သေ ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်မီးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၢႆလၢႆဢွင်ႈတီႈ ဝႃႈၼႆ။

ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေပဵၼ်ႁႅင်းၵမ်ႉၸွႆႈ တႃႇယူႇၵိၼ်ၵႂႃႇၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၵူၼ်းၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ၊ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ဢဝ်ၶူဝ်း ၶဝ်ႈၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ  ၶဝ်ႈသၢၼ် 80 ပွတ်း၊ ၽၵ်းမီႇလႅင်၊ ၽၵ်းၵၢတ်ႇလုင်း၊ မၢၵ်ႇၶိူဝ်သူမ်ႈ၊ ၵျႃႇသၢၼ်ႇ၊ ၶႆႇၵႆႇ၊ ၼမ်ႉမၼ်းၵိၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း  ဢၼ်မႃးပိုင်ႈႁူမ်ႈယူႇဝႆႉ တီႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မီး 4 ဢွင်ႈတီႈ၊  (1) ၵျွင်းမိူင်းတဵမ် ၸၢႆး 196 ၵေႃႉ၊  ယိင်း 256 ၵေႃႉ၊ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း 452 ၵေႃႉ၊ (2) တီႈၵျွင်းတႃႈယၢဝ်  ၸၢႆး 374 ၵေႃႉ၊ ယိင်း 320 ၵေႃႉ၊ ႁူမ်းတင်းမူတ်း 694 ၵေႃႉ၊ (3) တီႈၵျွင်းမၢၵ်ႇၶီႈၼူ ၸၢႆး 316 ၵေႃႉ၊ ယိင်း 322 ၵေႃႉ၊ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း 638 ၵေႃႉ၊ (4) တီႈၵျွင်းဝၢၼ်ႈသူႈ ပွၵ်ႉ 12 ႁူမ်ႈၸၢႆးယိင်း 870 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢွင်ႈတီႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ယူႇသဝ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ (4) တီႈၼၼ်ႉ ဢွင်ႈတီႈ ၵျွင်းမိူင်းတဵမ်၊ ၵျွင်းတႃႈယၢဝ်၊ ၵျွင်းမၢၵ်ႇၶီႈၼူ (3) ဢွင်ႈတီႈ ယွၼ်ႉမီးတၢင်းၼွၵ်ႈဝဵင်း မီးၵူၼ်းသေႃႉ ပၢႆႈၽေးၼမ်သေ လွင်ႈလႆႈႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ဢေႇလႄႈ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ ပဵင်းလီၼႆ လႆႈႁူႉၸွမ်း ၼင်ႇၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း