ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ပၼ်တၢင်းႁူႉၵူၼ်းမိူင်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လၢႆးႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်း (Corona Virus)

ဢိင်လူၺ်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇၸဵပ်း (Corona Virus) တိုၵ်ႉသိုပ်ႇၽႄႈတိူၼ်းႁၢဝ်ႉႁႅင်း မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် လႄႈ ၵူၼ်းလႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆ ၽိူမ်ႉၶိုၼ်ႈ ၵူႈဝၼ်းၼၼ်ႉသေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS လႆႈပၼ်တၢင်းႁူႉၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃးပႆ ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ၵုမ်းၵမ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလၢႆးႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်း (Corona Virus)။

ၼႂ်းပၢင်ပၼ်တၢင်းႁူႉ ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS လႆႈႁဵတ်းပၢႆႉ ၽိုၼ်ယႂ်ႇတင်းၼမ်သေ ၼႂ်းပၢႆႉတေၼႄဝႆႉ ၾၢင်ႁၢင်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇၸဵပ်း (Corona Virus)၊ တၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁိုဝ်တိတ်းၸပ်းၵၼ်၊ ၵူၼ်းသႅၼ်းပၢၼ်လႂ် ဢၼ်ၸၢင်ႈတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၼႆႉလႆႈငၢႆႈ ႁူမ်ႈပႃးတင်း လွၵ်းလၢႆး ႁႄႉၵင်ႈ ယႃႇႁႂ်ႈတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇၸဵပ်း (Corona Virus) ၸိူဝ်ႉၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 3 February 2020 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ www.scmp.com ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇၸဵပ်း (Corona Virus) သုင်ထိုင် (17,387) ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆ ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် (Corona Virus) ၼႆႉ မီးၵႂႃႇ (361) ၵေႃႉ ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေ မိူင်းၶႄႇယဝ်ႉ မိူင်းၽိလိပ်ႉပိၼ်းၵေႃႈ မီးၵူၼ်းလႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆ ယွၼ်ႉတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇၸဵပ်း (Corona Virus) ၼႆႉ ၵေႃႉဢွၼ်တၢင်းသုတ်း  ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇယူႇလီ မိူင်းၽိလိပ်ႉပိၼ်းၵေႃႈ ဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းၵေႃႉ ဢၼ်လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇ ယွၼ်ႉတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇၸဵပ်း (Corona Virus) ၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢႆး ဢႃႇယု (44) ပီ လုၵ်ႉတီႈမိူင်း ဝူႇႁၢၼ်ႇ (Wuhan) ပဵၼ်မိူင်းဢၼ် တႄႇထူပ်းႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇၸဵပ်း (Corona Virus) ၼႆႉသေ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်း ၽိလိပ်ႉပိၼ်း မိူဝ်ႈၼႂ်းပၢႆလိူၼ် January ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း