ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း

ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် Coronavirus 2019 ဢမ်ႇၼၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉလူင်ၼႆႉသေ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ႇၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ၸင်ႇလႆႈဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်းၼိူဝ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ပဵၼ်ယႂ်ႇသေ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီ ၵူႈၼႃႈတီႈၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဝၼ်းထီႉ 15 March 2020 ယူႇတီႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS လႆႈဢွၵ်ႇၶေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၾၢင်ႉသတိ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ဢိၵ်ႇတင်း ပီႈၼွင်ႉတႆး ဢၼ်ယူႇၼႂ်းမိူင်း ၼွၵ်ႈမိူင်းၵူႈတီႈတီႈ လႄႈ လႆႈပၼ်ၶေႃႈၼႄႉၼမ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလၢႆးႁႄႉၵင်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼၼ်ႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ထိုင်ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 27 March 2020 လိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS လႆႈဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ထႅၵ်ႈပွၵ်ႈၵမ်း (2) ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ၊ လွင်ႈၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ လႄႈ လွင်ႈၵုမ်းထိင်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢိၵ်တင်း ၼႂ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်းလႆႈ လွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း ၸိုင်ႈမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉၼႆသေ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢိင်လူၺ်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 လႆႈၽႄႈလၢမ်း ၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ ၵူႈမိူင်းမိူင်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၼႆႉသေ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS လႆႈတႄႇလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28 March 2020 ၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ၵူႈၼႃႈတီႈ လႄႈ မၢင်ၼႃႈတီႈၵေႃႈ လႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း ၽၢႆႇယူႇလီ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသေ တူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်း သၢင်ႈၵႂႃႇယူႇသေ တေသိုပ်ႇတူင်ႉၼိုင်လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵႂႃႇ တေႃႇထိုင်ငဝ်းလၢႆးတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉပေႃးလီၶိုၼ်းမႃး ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇ လွၵ်းလၢႆးၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ လႄႈ လွင်ႈၵုမ်းထိင်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၵူႈမိူင်းမိူင်း မီးၼၼ်ႉသေ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS လႄႈ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း (ပရႁိတ) ၵေႃႈ လႆႈပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ လၢႆးႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် လႄႈ ၾၢင်ႁၢင်ႈတၢင်းပဵၼ် ထုၵ်ႇလီဝႆႉဝၢင်းတူဝ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီံ 03 April 2020 ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တင်းမူတ်းမီး (20) ၵေႃႉ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ (1) ၵေႃႉ၊ ၼႂ်း (20) ၵေႃႉၼၼ်ႉ တီႈၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မီးၵူၼ်း တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ဝႆႉ (1) ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း