ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၸွႆႈထႅမ် ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ပၢႆးယူႇလီ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း

ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေပဵၼ်ႁႅင်းၵမ်ႉၸွႆႈ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸူဝ်ႈၽွင်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိုၵ်ႉမီးလွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၼႆသေ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လႄႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၸွႆႈထႅမ်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20 June 2020 (ပ-လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၸွမ်းၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈ ၼၼ်ႉသေ ယူႇတီႈၵေႃၵမ်ၵၢၼ် ပွင်သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် (Peace Making Committee PMC) ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS လႆႈဢဝ်ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ သူင်ႇပၼ်တီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လုမ်းၵပ်းသၢၼ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်ႁႅင်းၵမ်ႉၸွႆႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လုမ်းၵမ်းသၢၼ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ဝဵင်းၵဵင်းတုင် လႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ဢိၵ်ႇတင်း ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ၶိုၼ်းသိုပ်ႇဢဝ်ၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်လႆႈမွပ်ႈဢၢပ်ႈမႃး တင်းမူတ်းၼၼ်ႉ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ တေပဵၼ်တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၸဵမ်း ဝၢၼ်ႈၵျုဝ်းၽိဝ်ႇ 103 လင်ႁိူၼ်း ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း 560 ပၢႆ လႄႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်လိူဝ်ႇၼိူဝ် 33 လင်ႁိူၼ်း ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း 140 ပၢႆ ဢိၵ်ႇတင်း တီႈဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၸဵမ်း ၸႄႈဝဵင်းလွႆမူၺ် 55 လင်ႁိူၼ်း ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း 200 ပၢႆ တင်းမူတ်းၼႆႉ ယူႇၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈ ၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20 June 2020 (ပ-လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွၵ်းလၢႆးၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇမၢၵ်ႇမူင်ႈမူၼ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် 19 ၵေႃႉ၊ ဢိူင်ႇႁူဝ်ႁႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်း 26 ၵေႃႉ၊ ဢိူင်ႇပွတ်းၼိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း 129 ၵေႃႉ လႄႈ ဢိူင်ႇၼႃးလေႃး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ 33 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၵူႈမိူင်းမိူင်း တိုၵ်ႉၸႂ်ႉပိူင်ဢုပ်ႉပိူင်ႇဝၢၼ်ႈမိူင်း ၸွမ်းမၢႆမီႈငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်တေၵိုတ်းယိုတ်းလႆႈ လွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်   COVID-19 ၼႆႉသေ လွင်ႈႁဵတ်းႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ပေႃးတေၵၢင်းယၢၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဢိၵ်ႇတင်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း ဢၼ်တေၸၢင်ႈတိတ်းၸပ်းမႃး ၽွင်းၶၢဝ်းႁိုဝ်ႉၶၢဝ်းၾူၼ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS လႆႈလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၸွႆႈထႅမ်ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈၼၼ်ႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 June 2020 (လိူၼ်ၸဵတ်းလွင်ႈ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လုမ်းၵပ်းသၢၼ် ဝဵင်းၵဵင်းတုင် လႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ဢိၵ်ႇတင်း ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း လၢႆဝၢၼ်ႈ၊ လၢႆဢိူင်ႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းမိူၼ်ၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း