ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွႆႈထႅမ်ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ၽၢႆႇယူႇလီ တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း

ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိုၵ်ႉမီးလွင်ႈၽႄႈလၢမ်း တီႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယူႇသေ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေပဵၼ် လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ဢဝ်ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၸွႆႈထႅမ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 23 June 2020 (ပ-လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေပဵၼ် လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈ တႃႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇ Coronavirus 2019 ဢမ်ႇၼၼ် COVID-19  ၼႆသေ ၸွမ်းၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်ပွင်သၢင်ႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် (Peace Making Committee PMC) ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS လႆႈဢဝ် ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ သူင်ႇပၼ်တီႈ လုမ်းၵပ်းသၢၼ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ဝႃႈၼႆ။

ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ပေႃးတေလႆႈႁပ်ႉ လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈသိုၵ်းၸူဝ်းမိူင်း ၽူႈၵွၼ်းလုမ်းၵပ်းသၢၼ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ လႆႈလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢဝ်ၽႃႈတူမ်းသူပ်း၊ ၼမ်ႉယႃလၢင်ႉမိုဝ်း၊ ယႃၶႃႈၸိူဝ်ႉမႅင်း ဢိၵ်ႇတင်း ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းလွႆ ဝၢၼ်ႈသူၼ်ၵျွင်း၊ ဝၢၼ်ႈယၢၼ်းၵူင်း ပွၵ်ႉ (4) ဝဵင်းၵဵင်းတုင် တႃႇ 15 လင်ႁိူၼ်း ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း 120 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21 June 2020 (ပ-လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈသိုၵ်းၸူဝ်းမိူင်း ၽူႈၵွၼ်းလုမ်းၵပ်းသၢၼ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ဝဵင်းၵဵင်းတုင် လႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ လႆႈလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸၢဝ်းတႆး လႄႈ ၸၢဝ်းလွႆႈ တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇလွႆလူင် ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း 117 လင်ႁိူၼ်း ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း 506 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိုၵ်ႉမီးလွင်ႈၽႄႈလၢမ်းယူႇၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ႁဝ်းပေႃးတေလႆႈႁပ်ႉ လွင်ႈၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီလႄႈ လႆႈထွမ်ႇၵႂၢမ်းႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၽေးၶဵၼ်လူင် ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢိၵ်ႇတင်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼၼ်ႉ မေႃယႃၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ RCSS တေၶတ်းၸႂ် ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈလႄႈ ၸွမ်းၼင်ႇၶဝ်ႈထိုင်လႆႈသေ ယူႇတီႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်းၵေႃႈ လႆႈၾၢၵ်ႇၶေႃႈၵႂၢမ်းထိုင် မႄႈၵူၼ်းမိူင်း 1.ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၵူႈၵေႃႉ ဝႆႉသတိၼမ်ၼမ် ယႃႇယူႇလူမ်လၢမ် ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်လုမ်းလႃး တူဝ်ႁင်းၽႂ်မၼ်း။ 2.ၶၢဝ်းမီးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼႆႉ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇ ႁႂ်ႈမေႃၽွမ်ႉၵၼ် ၸွႆႈထႅမ်ၵၼ်။ 3.ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၸွမ်းႁိူၼ်း ႁႂ်ႈႁဵတ်းလိူမ်ႈလႆႇမူတ်းသႂ် ယႃႇႁႂ်ႈရေႃးၵႃႇတၢင်းပဵၼ် ၽႄႈလၢမ်းငၢႆႈ။ 4.ႁႂ်ႈၵိၼ်ပၼ်ၼမ်ႉၼမ်ၼမ် လႄႈ သုၵ်ႈလၢင်ႉမိုဝ်း ႁႂ်ႈယူႇမူတ်းသႂ်တႃႇသေႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း