ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လူႇတၢၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းပီႊမႂ်ႇတႆး 2115 ၼီႈ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း

ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိတ်းၸပ်းၽႄႈလၢမ်းသေ ပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈပီႊမႂ်ႇတႆး ဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈမႃး ၵူႈပီႊပီႊၼၼ်ႉ ပီႊၼႆႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉလႄႈ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ၸင်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လူႇတၢၼ်း ၶဝ်ႈမႂ်ႇ ၼမ်ႉမႂ်ႇ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14 December 2020 ဢိၵ်ႇ ဝၼ်းထီႉ 15 December 2020 ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဝၼ်းသူင်ႇသင်ႇ ပီႊၵဝ်ႇ ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီႊမႂ်ႇတႆး 2115 ၼီႈၼႆလႄႈ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇငဝ်ႈၸိုင်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး / တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လူႇတၢၼ်း ၶဝ်ႈမႂ်ႇ ၼမ်ႉမႂ်ႇ တီႈဝတ်ႉလႅင်းႁၢၼ်တႆး ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူႈပီႊပီႊတႄႉ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ပီႊမႂ်ႇတႆးၸိုင် တီႈငဝ်းၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း တေၸတ်း ႁဵတ်းပၢင်ပွႆး ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီႊမႂ်ႇသေ မီးပီႈၼွင်ႉၶႅၵ်ႇၼႂ်းမိူင်း/ၼွၵ်ႈမိူင်း မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ပီႊၼႆႉတႄႉ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆး ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိတ်းၸပ်း ၽႄႈလၢမ်းလႄႈ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးယႂ်ႇလူင် မိူၼ်ၼင်ႇၵူႈပီႊပီႊ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ၸင်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ႁပ်ႉၸဵင် တီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၽႂ်မၼ်းသေ ႁဵတ်းၶဝ်ႈတူမ်ႈလႅမ် ၶဝ်ႈပုၵ်း ၶဝ်တမ်ငႃး ၸႃႇၵလဵင်ႉလူၵၼ် လႄႈ ၵူၼ်းသိုၵ်း ၵူၼ်းမိူင်း ၶိုၼ်ႈၵျွင်းလွင်းမွၵ်ႇ လူႇတၢၼ်း ၶဝ်ႈမႂ်ႇ ၼမ်ႉမႂ်ႇ ယၢတ်ႇၼမ်ႉ ဝူၺ်ႇဝၢၵ်ႈၵုသူဝ်ႇၵႂႃႇၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ။     

ဢိင်ၼိူဝ်တိုဝ်ႉတၢင်း ၼႂ်းဝၼ်းပီႊမႂ်ႇတႆး 2115 ၼီႈသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14 December 2020 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းၵေႃႈ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်ႇ၊ လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇသွင်းဝၢႆ လႄႈ လဵၼ်ႈပေႃႇလီႇပေႃး (Volleyball) ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ မိူၼ်ၵၼ်။

ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိတ်းၸပ်းၽႄႈလၢမ်းသေ ပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈပီႊမႂ်ႇတႆး 2115 ၼီႈၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ မိူၼ်ၵူႈပီႊပီႊသေတႃႉ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈ ၵူႈတီႈတီႈၵေႃႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ဢိူင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၽႂ်မၼ်း ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈၵႅပ်ႈမၼ်းသေ ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီႊမႂ်ႇတႆး 2115 ၼီႈၵႂႃႇယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း  

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း