ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS လႆႈႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈထႅမ် တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းမိူင်း၊ ၼွၵ်ႈမိူင်းတင်းၼမ်

ၸွမ်းၼင်ႇ တၢင်းယိူင်းဢၢၼ်း သင်ႇၶၸဝ်ႈ လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း မီးၼၼ်ႉသေ လႆႈဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ လႄႈ ငိုၼ်းတွင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တင်းၼမ်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11 January 2021 (လိူၼ်ၸဵင်လွင်ႈ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ပီႈၼွင်ႉတႆးၸႂ်လီ ၼႂ်းမိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး သိုဝ်ႉပႃဢႅပ်ႇ (ပႃၵပ်း) တင်းၼမ် 10,000 ဢႅပ်ႇ (ၼိုင်ႈမိုၼ်ႇဢႅပ်ႇ) ဢိၵ်ႇတင်း ၸဝ်ႈသု မိူင်းၵိုင် ဢဝ်ၽၵ်းၵၢတ်ႇသူမ်ႈထႅင်ႈ 6 ပုင်း ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ႁႂ်ႈပေႃးပဵၼ်လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈ တႃႇၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၸိူဝ်းႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်တင်းသဵင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ် ၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး လႄႈ ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢဝ်ငိုၼ်းတွင်းတင်းၼမ် 1,500,000 (ၼိုင်ႈလၢၼ်ႉႁႃႈသႅၼ်ပျုး) တႃႇႁႂ်ႈသိုဝ်ႉ ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ  ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ယင်းမီးပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢဝ်တူဝ်ငိုၼ်း တင်းၼမ် ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ထႅင်ႈ ၸၢႆးၵေႇသႃႇလ 500 ဝၢတ်ႇ၊ ၸၢႆးၵေႃးလိင်ႇ + ၼၢင်းလူႇ 300 ဝၢတ်ႇ၊ လုင်းသေႃး + ပႃႈသႂ် လႄႈ ၸၢႆးသူမ်သၵ်း 1,000 ဝၢတ်ႇ၊ လုင်းသြႃႇတီ 100 ဝၢတ်ႇ လႄႈ ၸၢႆးသူၺ်ႇ + ၼၢင်းၵူႇ 500 ဝၢတ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈၼၼ်ႉ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ် ၵူႈတီႈၵူႈတၢင်း ယင်းလႆႈႁူမ်ႈႁွမ်းသေ ၶဝ်ႈၸွႆႈထႅမ် တီႈၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ထႅင်ႈတင်းၼမ် မိူၼ်ၼင်ႇ ၸုမ်းၸဝ်ႈလူတ်ႉၵႃး လႄႈ ၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉၵႃး ပႃးတင်းၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ  လႆႈၸူႉတုမ်ငိုၼ်းတွင်းၵၼ်သေ ဢဝ်ငိုၼ်း 850,000 ပျႃး (ပႅတ်ႇသႅၼ်ႁႃႈမိုၼ်ႇပျုး) တႃႇႁႂ်ႈသိုဝ်ႉ ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်း ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇထႅင်ႈမိူၼ်ၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ယင်းမီးထႅင်ႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း တီႈယူႇၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်ဢၢင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင် ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် တႃႇႁုင်မိုဝ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ ထႅင်ႈတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈလႆႈႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈထႅမ် တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၵွမ်ႉၵႃး ၼႂ်းၼႃႈတီႈ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၵူၺ်း ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းမိူင်းတႆးၸၢၼ်းၵေႃႈ လႆႈႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈထႅမ်မိူၼ်ၵၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ ပေႃႈထဝ်ႈၽေႃးၵ + မႄႈထဝ်ႈဢူင်း ဢဝ်ၶဝ်ႈသၢၼ် 3 ၶႂၢႆး လႄႈ ၵျုႇသၢၼ်ႇ 2 ၸွႆႈ သၢင်ႉငိုၼ်း 45,000 ပျႃး (သီႇမိုၼ်ႇႁႃႈႁဵင်ပျႃး) ဢိၵ်ႇတင်းထႅင်ႈ ၸၢႆးသၢႆလဵၵ်ႉ ဢၼ်ယူႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ဢဝ်မၢၵ်ႇၶိူဝ်သူမ်ႈ 2 ထူင်၊ ၽၵ်းၵၢတ်ႇမွၵ်ႇ 2 ထူင် လႄႈ ၽၵ်းၵၢတ်ႇလုင်းထႅင်ႈ 2 ထူင် ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တီႈၼိုင်ႈမိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 31 December 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ သင်ႇၶၸဝ်ႈ လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၼုင်ႈဝႆ၊ ယႃႈယႃ လႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ထႅင်ႈတင်းၼမ် ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈ မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈလႆႈႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ တီႈသင်ႇၶၸဝ်ႈ လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းမိူင်း၊ ၼွၵ်ႈမိူင်း တင်းသဵင်ႈၼႆႉသေ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယိၼ်းၸူမ်း ၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ထိုင် တီႈၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း