ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်မဵတ်ႉ လႄႈ ၸုတ်ႇၽဝ်ပႅတ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈ

ၸွမ်းၼင်ႇ ပေႃႇလသီႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) မီးၼၼ်ႉသေ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS/SSA တီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈၽိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ၊ ယႃႈလမ် လႄႈ ယႃႈမ တင်းၼမ် ၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်မဵတ်ႉ ၸုတ်ႇၽဝ်ပႅတ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 12 March 2021 (ဝၼ်းလိူၼ်သၢမ်လပ်း ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်ပႂ်ႉဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ်တီႈၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် 4 ၵေႃႉ၊ လူတ်ႉၵႃး 3 လမ်း ဢိၵ်ႇတင်း ယႃႈမ 600,000 မဵတ်ႉ လႄႈ ယႃႈၽိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ 10 ၵီႇလူဝ်ႇၵရမ်ႇ ႁူမ်ႈပႃးထႅင်ႈ ယႃႈလမ် ၵမ်ႈၽွင်ႈၼႆယဝ်ႉ။

သၢႆမၢႆၸိုဝ်ႈသဵင် ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် ၸၢႆးၶမ်းလႃႉ (ၶ) ၸၢႆးသၢႆး ဢႃႇယု 26 ပီႊ ၊ ၸၢႆးသင်ႇၸၢႆး ဢႃႇယု 30 ပီႊ တီႈယူႇဝၢၼ်ႈၼမ်ႉလဝ်း၊ ၸၢႆးငီး ဢႃႇယု 20 ပီႊ တီႈယူႇဝၢၼ်ႈၼမ်ႉလဝ်း တင်း 3 ၵေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းယူႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း လႄႈ ၸၢႆးၶမ်း ဢႃႇယု 42 ပီႊ တီႈယူႇဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶူဝ် ဢိူင်ႇႁူဝ်ၶူဝ် ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ပိူင်ပဵၼ်ၼႆႉသေ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈ လႆႈတွင်ႈထၢမ်တူၺ်း ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ်ယဝ်ႉသေ တင်းမူတ်းယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈ လႆႈၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ႁဵတ်းၽိတ်းပၵ်းပိူင်ၵူႈမိူင်းမိူင်းတႄႉယူႇ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၸိူဝ်ႉၼႆႉၵေႃႈ လႆႈဢဝ်တၢင်းၽၢႆႇဢွၵ်ႇမိူင်းၼွင် ထုင်ႉၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈၼႆႉမႃး တေၶိုၼ်းသိုပ်ႇသူင်ႇၵႂႃႇၶၢႆပၼ် ၽူႈသင်ႇသိုဝ်ႉဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ထိုင်မႃး မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 21 March 2021 ၼႆႉ ယူႇတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၸင်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၸုတ်ႇၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၼိမ် ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၸွမ်းၼင်ႇ ပေႃႇလသီႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် မုၵ်ႉၸုမ်းမီးဝႆႉၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ မီးသင်ႇၶၸဝ်ႈ လၢႆလၢႆတူၼ်ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၼ်ဢေႃးဝႃႇတ ၽွၼ်းႁၢႆႉၸႃႉ ၽေးယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ဝၢၼ်ႈ၊ဢိူင်ႇ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈဢမ်ႇယွမ်း 1,000 ပၢႆသေ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸုတ်ႇၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း