ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းၼၢင်းယိင်းလုမ်ႈၾႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27 March 2021  (ဝၼ်းလိူၼ်သီႇမူၼ်း ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:30 မူင်းၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းၼၢင်းယိင်းလုမ်ႈၾႃႉ တီႈႁူင်းယႃ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိတ်းၸပ်းၽႄႈလၢမ်းသေ ဝၼ်းၼၢင်းယိင်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈလႄႈ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ တီႈၵႅပ်ႈမၼ်းၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းၼၢင်းယိင်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ၵႅမ်ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး  မေႃယႃလူင် ၼေႃႇၽေႃးသႃႇၵေး မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၢင်ၵႅဝ်ႈ လႄႈ သပ်းလႅင်းၼႄပႃး လွင်ႈပဵၼ်မႃး   ဝၼ်းၼၢင်းယိင်းလုမ်ႈၾႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေ မေႃယႃလူင် ၼေႃႇၽေႃးသႃႇၵေး မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပိုတ်ႇပၢင်ၵႅဝ်ႈယဝ်ႉ ၽူႈမႃးၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းၼၢင်းယိင်းလုမ်ႈၾႃႉ ထႅင်ႈလၢႆလၢႆၵေႃႉ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၼၢင်းယိင်း လႄႈ ပၢႆးယူႇလီၼၢင်းယိင်း မိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇသေၼၼ်ႉ မေႃယႃၼၢင်းဢွမ်ၶမ်းၵေႃႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၼၢင်းယိင်း တေလႆႈလုမ်းလႃးတူဝ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ တေလႆႈလုမ်းလႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸိူင်ႉႁိုဝ်လႄႈ လွၵ်းလၢႆးၵူတ်ႇထတ်းၵႅၼ်ႇသႃႇၼူမ်း ၸႃႉၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်းဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းၼၢင်းယိင်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ (1) ၼင်ႇႁိုဝ်တေလႆႈ ႁူႉၸၵ်းမိုတ်ႈၵိုဝ်း ၸမ်ၸႂ်ၵၼ်မႃးထႅင်ႈလိူဝ်ၵဝ်ႇ (2) ၼင်ႇႁိုဝ်တေလႆႈတၢင်းႁူႉၼမ် တၢင်းႁၼ်ၵႂၢင်ႈ၊  (3) ၼင်ႇႁိုဝ်တေမေႃဢွမ်ႇလွမ်ႈၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ်၊ ႁႂ်ႈမေႃႁၵ်ႉႁွမ်ၵၼ်၊ မေႃလူလွမ်တူၺ်းထိုင်ၵၼ်၊ ပိၼ်ႇပၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ထိုင်မႃးယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12:00 မူင်း  လႆႈမီးပႃးပၢင်လဵင်ႉၶဝ်ႈသဵၼ်ႈ ၽူႈၸိူဝ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဝၼ်းၼၢင်းယိင်းလုမ်ႈၾႃႉသေ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 13:00 မူင်း လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပႃး ပၢင်လဵၼ်ႈၵဵမ်း လႄႈ ပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပိုၼ်ႉႁူႉ ၼၢင်းယိင်းလၢႆလၢႆလွင်ႈသေ တွၼ်ႈသူးထီႉ 1-2-3 လႄႈ သူးၼမ်ႉၸႂ်သေ ပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းၼၢင်းယိင်းလုမ်ႈၾႃႉ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းၵႂႃႇ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 15:00 မူင်း ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းၼၢင်းယိင်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ပဵၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 8 လိူၼ် March ၼႆႉသေတႃႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိတ်းၸပ်းၽႄႈလၢမ်းလႄႈ  ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆး ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈသေ ၸင်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 27 March 2021 ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း