ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ၸၼ်ႉၸွမ် (College) တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ၸၼ်ႉၸွမ် (College)  တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းမိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 24 July 2021 (လိူၼ်ပႅတ်ႇလွင်ႈ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယူႇတီႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် College တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း  ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်၊ ၶူးသွၼ်မေႃသွၼ်လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၼင်ႇႁိုဝ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇတႆး ပေႃးတေၶိုၼ်ႈသင်ႉၶိုတ်းၸၼ်ႉ ပဵင်းပိူၼ်ႈလႄႈသင် ၼင်ႇႁိုဝ် ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းႁဝ်း ပေႃးတေၸၢင်ႈၽိူမ်ႉထႅမ်တၢင်းႁူႉတၢင်းမေႃ တႃႇဢဝ်ၵႂႃႇပူၵ်းပွင်ပၼ် ၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း လႄႈ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးႁဝ်းၼႆသေ ယူႇတီႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈၶတ်းၸႂ် ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် College ပုၼ်ႈတႃႇၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းၵႂႃႇ မိူဝ်းၼႃႈ ယူႇယဝ်ႉ။

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ၸၼ်ႉၸွမ် (College) တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း

ပၢင်ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ၼႆႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA)၊ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ−1 ၸွမ်သိုၵ်းၸၢႆးယီႈ လႄႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် ဢိၵ်ႇပႃး ၶူးသွၼ်၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈ/ၸၼ်ႉၵၢင်၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းတၢင်းလတ်း၊ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈႁူမ်ႈတင်းမူတ်း မီး 430 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ၼၼ်ႉ  ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပိုတ်ႇပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ တီႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ၶဝ်ၵႂႃႇဝႃႈ “တႃႇတေပဵၼ်မႃး ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈလွင်ႈငၢႆႈ၊ ယွၼ်ႉၼၼ် ႁဝ်းမီးၸၼ်ႉၸွမ်မႃးယဝ်ႉၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ထုၵ်ႇလီဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းသွၼ်ၵႂႃႇ ၼႅၼ်ႈၼႅၼ်ႈၼႃၼႃ ဝၢႆးသေသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းသိမ်းဢႃႇၼႃႇဢၢမ်းၼၢတ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလိူၵ်ႈတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃးယဝ်ႉၼၼ်ႉ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႈ ယူပ်ႈယွမ်းလူင်း ထိုင်တီႈပေႃးမီးမႃး ၸၼ်ႉၸွမ်ၾႅတ်ႇတ​ရႄႇယူႇယဝ်ႉ၊ ယွၼ်ႉၼၼ် ၼင်ႇႁိုဝ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇႁဝ်း ပေႃးတေ ပဵၼ်တီႈပိူၼ်ႈပိုင်ႈဢိင်လႆႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းထုၵ်ႇလီ ယုၵ်ႉတူဝ်ယၢင်ႇမၼ်းၼႄပိူၼ်ႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ၸၼ်ႉၸွမ် (College) တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း

ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၶုၼ်သိုၵ်းလူင် လၢၼ်တႆး ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး  လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈသပ်းလႅင်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်း ဢၼ်လႆႈ ၵေႃႇတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး ၸၼ်ႉၸွမ် College ၼၼ်ႉဝႃႈ− ပဵၼ်တႃႇပူၵ်းပွင်ပၼ်ႁႂ်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶိုတ်းၸၼ်ႉပဵင်းပိူၼ်ႈ ယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈ ပဵၼ်လၵ်း တႃႇသုၼ်ႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်း လႄႈတႃႇၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉ ၽႃႇသႃႇပၢႆးမိူင်း Political Science ပၼ်ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းမိူဝ်းၼႃႈ ႁႂ်ႈပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇႁဝ်းပေႃးတေတိူဝ်းတွၼ်းၼၼ်ႉ  ယူႇတီႈၶႃႈႁဝ်း ပဵၼ်ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ တေၶတ်းၸႂ် ႁႃလၢႆးတၢင်း ႁႂ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းဢၼ်ၶိုၼ်ႈၸၼ်ႉၸွမ် တီႈၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈ ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပေႃးတေၸၢင်ႈသိုပ်ႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈ တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ၼွၵ်ႈမိူင်းၵႂႃႇ ထႅင်ႈယူႇ”ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ႁူဝ်သိုၵ်းလူင် လွၼ်ႉတႆး ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် College ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း လႆႈမႃးသပ်းလႅင်းၼႄ ၽႃႇသႃႇၵၢၼ်သွၼ်  လႄႈၵၢၼ်ဝၢင်းၽႅၼ်မိူဝ်းၼႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် College ပႃးထႅင်ႈဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းၸၢႆးယီႈ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ(1) ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ တီႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၵႂႃႇထႅင်ႈလၢႆလၢႆလွင်ႈသေ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပိၵ်ႉပၢင်ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၸွမ် ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇလီငၢမ်း ယူႇယဝ်ႉ။

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ၸၼ်ႉၸွမ် (College) တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ၸၼ်ႉၸွမ် (College) တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ၸၼ်ႉၸွမ် (College) တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ၸၼ်ႉၸွမ် (College) တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း