ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်တင်းၼမ် တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

ၸွမ်းၼင်ႇ ပေႃႇလသီႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) မီးၼၼ်ႉသေ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS/SSA ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမ ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇမဵတ်ႉ လႄႈ ၵူၼ်းတေႃႉသူင်ႇ ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်တင်းၼမ် တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23 August 2021 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်ပႂ်ႉဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ်တီႈၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းတေႃႉသူင်ႇ ယႃႈမဝ်းၵမ် 1 ၵေႃႉ၊ လူတ်ႉၵႃး 1 လမ်း ဢိၵ်ႇတင်း ယႃႈမ 5 ထႅဝ်ႉ (70,000 ) မဵတ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS/SSA ၵူတ်ႇထတ်းႁူႉဝႃႈ ၵူၼ်းတေႃႉသူင်ႇ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸၢႆးဢွမ်ၶိူဝ်း ဢႃႇယု 36 ပီႊ ပဵၼ်ၵူၼ်း ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၸၢႆးဢွမ်ၶိူဝ်း လၢတ်ႈၼႄတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS/SSA ဝႃႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ မၼ်းၸၢႆး ၵႂႃႇႁပ်ႉဢဝ်မႃးတီႈ ထုၼ်းၼႅင်ႇ တီႈယူႇတူင်ႇလၢဝ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21 August 2021 သေ လႆႈတေႃႉတၢင်ႇမႃးတၢင်း ၵေးသီး-မိူင်းၼၢင်း-လၢႆးၶႃႈ လႄႈ တေတေႃႉတၢင်ႇၵႂႃႇတၢင်း ဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၵေႃႉဢၼ်တေသိုပ်ႇမႃးႁပ်ႉ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ သီႇႁႃႉ၊ ယႃႈမ 70,000 မဵတ်ႉ ဢၼ်မၼ်းၸၢႆး လႆႈတေႃႉသူင်ႇပွၵ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ မီးယူႇ 4,550,000 ပျႃး (သီႇလၢၼ်ႉႁႃႈသႅၼ်ႁႃႈမိုၼ်ႇပျႃး) ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ပိူင်ပဵၼ်ၼႆႉသေ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS/SSA လႆႈတွင်ႈထၢမ်တူၺ်း ၸၢႆးဢွမ်ၶိူဝ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းတေႃႉသူင်ႇ ယႃႈမဝ်းၵမ်သေ မၼ်းၸၢႆးၵေႃႈ ယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈ လႆႈတေႃႉသူင်ႇ ယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ႁဵတ်းၽိတ်းပၵ်းပိူင် ၵူႈမိူင်းမိူင်းတေႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆလႄႈ ၸွမ်းၼင်ႇပေႃႇလသီႇ မုၵ်ႉၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး မီးၼၼ်ႉ တေမူၼ်ႉမႄးပၼ် ဢၵျၢင်ႉတၢင်းယၢမ်ႈ မၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း