ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈလမ် လႄႈ ယႃႈမ တင်းၼမ် တီႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ

ၸွမ်းၼင်ႇ လၵ်းၼမ်းပေႃႇလသီႇမုၵ်ႉၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA မီးဝႆႉၼႂ်းၼႂ်းၶေႃႈထီႉ 5 သၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆၼၼ်ႉသေ RCSS/SSA လႆႈတူင်ႉၼိုင်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈပွင်ႇလႅင်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် တႃႇႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႆၼၼ်ႉသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28 August 2021 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ)  ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ RCSS/SSA တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆသူႇသမ်းၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ် 2 ၵေႃႉ၊ ယႃႈမတင်းၼမ် 1,683 မဵတ်ႉ ဢိၵ်ႇတင်း ယႃႈလမ်ထႅင်ႈ 3 ၵျၢပ်ႈ လႄႈ ၶိူင်ႈသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်ဝူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းၽႄဢၢင်ႇတေႃး ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈလုင်းပွၵ်း ဢႃႇယု 53 ပီႊ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႉတိ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇႁႆႈ ထုင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယၢမ်းလဵဝ် ယူႇဝႆႉတီႈဝၢၼ်ႈသၢႆးၶၢဝ် ဢိူင်ႇၼွင်ဝူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းၽႄဢၢင်ႇတေႃး ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လႄႈ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈသမ်ႉ ၸိုဝ်ႈၸၢႆးၵမ်ႇ (ၶ) ၸၢႆးၼုမ်ႇလႅင်း ဢႃႇယု 24 ပီႊ တီႈယူႇ ဝၢၼ်ႈသၢႆးၶၢဝ်မိူၼ်ၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ပုၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈ တင်းသွင်ၵေႃႉၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉလႆႈႁဵတ်းၽိတ်းမႅၼ်ႈ မၢႆမီႈသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ၵူႈမိူင်းမိူင်းဝႆႉလႄႈ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS/SSA တေသိုပ်ႇမူၼ်ႉမႄးတူဝ်ၸႂ် ဢၵျၢင်ႉတၢင်းယၢမ်ႈ ၶဝ်တင်းသွင်ၵေႃႉၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23 August 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်ပႂ်ႉဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ်တီႈၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းတေႃႉသူင်ႇ ယႃႈမဝ်းၵမ် 1 ၵေႃႉ၊ လူတ်ႉၵႃး 1 လမ်း ဢိၵ်ႇတင်း ယႃႈမ 5 ထႅဝ်ႉ (70,000 ) မဵတ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

သင်ဝႃႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ၶႂ်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA သေ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်တေပဵၼ်ၽေးတေႃႇ လုၵ်ႈလၢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၸိူဝ်းၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းၶႃႈၼၼ်ႉၼႆၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၽႂ်မၼ်းလႆႈယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် ၸိုဝ်ႈလုင်းပွၵ်း ဢႃႇယု 35 ပီႊ

ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃမဝ်းၵမ် ၸိုဝ်ႈၸၢႆးၵမ်ႇ (ၶ) ၸၢႆးၼုမ်ႇလႅင်း ဢႃႇယု 24 ပီႊ

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း