ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၸုတ်ႇၽဝ် ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈတပ်ႉၸုမ်း (707)

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၸုတ်ႇၽဝ် ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈတပ်ႉၸုမ်း (707)  ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွပ်ႇသွၵ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်း တီႉၺွပ်းလႆႈ တီႈၼႂ်းၼႃႈတီႈ ၵုမ်းၵမ် RCSS/SSA ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 2 December 2021 (လိူၼ်သိပ်းသွင်လွင်ႈ 14 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:45 မူင်းၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၸုတ်ႇၽဝ် ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈတပ်ႉၸုမ်း (707) သေ မီးသင်ႇၶၸဝ်ႈ၊ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်၊ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ဢိၵ်ႇတင်း ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈတင်းၼမ်သေ ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၸုတ်ႇၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ၸုတ်ႇၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈတပ်ႉၸုမ်း (707) ၼႆႉ ယူႇတီႈၽူႈၶဝ်ႈၵေႃၵမ်ၵၢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ် CLC လႄႈ ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်း ၵေႃႉဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ၵေႃႈ လႆႈဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်း ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) လႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႆႈၸႂ်ၵၼ် လူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်း ၶွပ်ႈတဵမ် 10 ပီႊၼႆသေ RCSS တေၸုတ်ႇၽဝ် ယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်း တႃႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵႂႃႇတီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း၊ တီႈၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း မၢႆ (1) ဢိၵ်ႇ တီႈတပ်ႉၸုမ်း (707) ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်း တႃႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇ ဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) တေၸုတ်ႇၽဝ်ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ 1. ယႃႈမႃႉ (1,136,974) မဵတ်ႉ 2. ႁွင်ႇၽီး (Brown Sugar)     (304) ၵီႇလူဝ်ႇၵရမ်ႇ 3. ဢႅတ်ႉသိတ်ႉ (43,560) လီႇတိူဝ်ႇ 4. ၽွင်သူဝ်ႇတႃႇ ( 36,000) ၵီႇလူဝ်ႇၵရမ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း