ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၸုတ်ႇၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းဝၼ်းမၢႆတွင်း ၵိုတ်းတိုၵ်း ၶွပ်ႈတဵမ် (10) ပီႊ

ၸွမ်းၼင်ႇပေႃႇလသီႇ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် မုၵ်ႉၸုမ်းမီးဝႆႉၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်း ဝၼ်းမၢႆတွင်းၵိုတ်းတိုၵ်း ၶွပ်ႈတဵမ် (10) ပီႊသေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၸုတ်ႇၽဝ် ယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်း တႃႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် RCSS/SSA လၢႆလၢႆဢွင်ႈတီႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 2 December 2021 (လိူၼ်သိပ်းသွင်လွင်ႈ 14 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၸုတ်ႇၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၵူႈသႅၼ်းသႅၼ်း လႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်း တႃႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းဝၼ်းမၢႆတွင်းၵိုတ်းတိုၵ်း ၶွပ်ႇတဵမ် (10) ပီႊ ဢၼ်လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်း ၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်း တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2 December 2011 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၶွပ်ႈတဵမ် (10) ပီႊ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၸုတ်ႇၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ဝၼ်းမၢႆတွင်းၵိုတ်းတိုၵ်း ၶွပ်ႈတဵမ် (10) ပီႊၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ 3 ဢွင်ႈတီႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ငဝ်ၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း၊ ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ (1) လႄႈ တပ်ႉၸုမ်း (707) ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းပၢင်ႁူမ်ႈၸဝ်ႈသိူဝ်ႇၶၢၼ်ႇၾႃႉသေ မီး ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်၊ ၸွမ်ႁၢၼ် ၶိူဝ်းငိုၼ်း ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ (2) ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၊ သင်ႇၶၸဝ်ႈ၊ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်း၊ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ၵူၼ်းသိုၵ်း ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ 825 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 14:45 မူင်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပိုတ်ႇပၢင်ၵႂႃႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး  တႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2 December 2011 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 2 December 2021 ၼႆႉလႄႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈပႃးလွင်ႈၽေးၶဵၼ်လူင် ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်မီးတေႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢိၵ်ႇပႃး လွင်ႈဢၼ်လႆႈတမ်းဝၢင်းပေႃႇလသီႇ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် တႄႇဢဝ်ၸဵမ်မိူဝ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းတႆး MTA ဝၢင်းၶိူင်ႈသေ ဢမ်ႇၶၢမ်ႇဝၢင်းၶိူင်ႈၸွမ်းလႄႈ ၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃးၵူႈၸိူဝ်း တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ထိုင်တီႈလုမ်ႈၾႃႉၵေႃႈ ပေႃးႁၼ်လီၸွမ်းပေႃႇလသီႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ဝႃႈၼႆ။

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၸုတ်ႇၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းဝၼ်းမၢႆတွင်း ၵိုတ်းတိုၵ်း ၶွပ်ႈတဵမ် (10) ပီႊဝၢႆးသေၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၶူးဢုတ်ႉတမ ဢၼ်ပဵၼ်ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉ ဝတ်ႉလႅင်းႁၢၼ်တႆး ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၶိုၼ်းသိုပ်ႇမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပၼ်ဢေႃးဝႃႇတတမ်ႈတီႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ထိုင်မႃး ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 15:25 မူင်းၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA  လူင်းၵူတ်ႇထတ်း ယႃႇမဝ်းၵမ် ဢၼ်တေၸုတ်ႇၽဝ်ၼၼ်ႉသေ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပိၵ်ႉပၢင်ၵႂႃႇ၊ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ၸင်ႇလႆႈၸုတ်ႇၽဝ် ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်ပဵၼ် ယႃႈမႃႉ 400,000 မဵတ်ႉ ယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 2 December 2021 ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၸုတ်ႇၽဝ် ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈ တီႈၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း မၢႆ (1) ဢိၵ်ႇ တပ်ႉၸုမ်း (707) သေ မီးသင်ႇၶၸဝ်ႈ၊ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်၊ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ဢိၵ်ႇတင်း ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈတင်းၼမ်သေ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸုတ်ႇၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ၸုတ်ႇၽဝ် ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း မၢႆ (1) ၼၼ်ႉသမ်ႉ ယူႇတီႈၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၵွင် 108 တပ်ႉၸုမ်း 8 ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းသေ လႆႈၸုတ်ႇၽဝ် ယႃႈမဝ်းၵမ်ၵႂႃႇ ယႃႈမႃႉ  36,279 မဵတ်ႉ ၼႂ်းထိူၼ်ႇတီႈၼိုင်ႈ၊ သင်ႇၶၸဝ်ႈ လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပဵၼ်သၢၵ်ႈသေႇၵႂႃႇ မီးပၢၵ်ႇပၢႆၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ပၢင်ၸုတ်ႇၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈတပ်ႉၸုမ်း (707) ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽူႈၶဝ်ႈၵေႃၵမ်ၵၢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ် CLC လႄႈ ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်း ဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇသေ လႆႈၸုတ်ႇၽဝ် ယႃႈမဝ်းၵမ် ယႃႈမႃႉ 700,695 မဵတ်ႉ၊ ႁွင်ႇၽီး (Brown Sugar) (304) ၵီႇလူဝ်ႇၵရမ်ႇ၊ ဢႅတ်ႉသိတ်ႉ        (43,560) လီႇတိူဝ်ႇ၊ ၽွင်သူဝ်ႇတႃႇ  ( 36,000)        ၵီႇလူဝ်ႇၵရမ်ႇ  တေႃႇၼႃႈသင်ႇၶၸဝ်ႈ လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း မိူၼ်ၵၼ်။

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၸုတ်ႇၽဝ် ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈတပ်ႉၸုမ်း (707)ပေႃးထိုင်ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်း ယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ၵႃႉၶၢႆၼွၵ်ႈမၢႆမီႈ ၵူႈမိူင်းမိူင်း ၼႆၵေႃႈ ယူႇတီႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၸုတ်ႇၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း လႄႈ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် RCSS/SSA ၵူႈပီႊပီႊ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း