ၶွင်ႇသီႇၽွင်းငမ်းပွင်ၵၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း မူၼ်ႉမႄးလႅၵ်ႈလၢႆႈၶိုၼ်း မၢႆမီႈၵမ်ႈၽွင်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေမိပ်ႇငႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလႆႈငၢႆႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13 February 2021 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈသိမ်းဢႃႇၼႃႇ ဢၼ်ပဵၼ် ၶွင်ႇသီႇၽွင်းငမ်းပွင်ၵၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း ၶိုၼ်းမူၼ်ႉမႄး လႅၵ်ႈလၢႆႈ မၢၵ်းမၼ်ႈၶိုၼ်း မၢႆမီႈဢၼ်ယၢမ်ႇမီးမႃး ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၶႅၵ်ႇမႃးၼွၼ်းတီႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉ တေလႆႈၵႂႃႇပၼ်သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ တီႈႁိူၼ်းပူႇၵၢင်ႉပူႇၵႄႇ သင်ဢမ်ႇၼၼ် မီးတၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်း ထိုင်တီႈလႆႈတူၵ်းၶွၵ်ႈ 7 ဝၼ်း လႄႈ တၢမ်ႇငိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။ 

မၢႆမီႈၵဵဝ်ႇလွင်ႈၶႅၵ်ႇဢၼ်မူၼ်ႉမႄးၼၼ်ႉ ၶႅၵ်ႇတီႈလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ သင်မႃးလိုဝ်ႈၼွၼ်းတီႈႁိူၼ်းၸိုင် တေလႆႈၵႂႃႇပၼ်သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ တီႈပူႇၵၢင်ႉပူႇၵႄႇၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။ လွင်ႈမၢႆမီႈၶႅၵ်ႇ ဢၼ်တေလႆႈပၼ် သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆၶႅၵ်ႇ တီႈႁိူၼ်းပူႇၵၢင်ႉပူႇၵႄႇၼႆႉ မိူဝ်ႈပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတၢင်ႈ ပီႊ 2015 သေ ၶိုၼ်ႈပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉ လႆႈမွတ်ႇယႃႉပႅတ်ႈယဝ်ႉ သေတႃႉၵေႃႈ ၽိူဝ်ႇထိုင်မႃး ဝၼ်းထီႉ 13 February 2021 ၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸင်ႇလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၶိုၼ်း မၢႆမီႈဢၼ်ၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈၼၼ်ႉၼႆ သင်ဝႃႈႁဝ်းၶႃႈ တေၵႂႃႇဢႅဝ်ႇလႄႇႁိူၼ်းပီႈႁိူၼ်းၼွင်ႉသေ ၼွၼ်းတီႈႁိူၼ်းပီႈႁိူၼ်းၼွင်ႉၸိုင်  ဢၼ်သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆၸိုဝ်ႈသဵင်ႁဝ်း ဢမ်ႇၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းဝႂ်လင်ႁိူၼ်းတမ်း ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶႃႈၼၼ်ႉၼႆၸိုင် တိုၼ်းတေလႆႈၵႂႃႇပၼ်သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆၸိုဝ်ႈသဵင် တီႈႁိူၼ်းပူႇၵၢင်ႉပူႇၵႄႇ ၸွမ်းပွၵ်ႉ ၸွမ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶႃႈယူႇၼၼ်ႉယူႇသေ သင်ဝႃႈႁဝ်းၶႃႈလုတ်ႈႁၢမ်း ဢမ်ႇလႆႈၵႂႃႇပၼ်သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆၸိုဝ်ႈသဵင်ၼႆၸိုင် တေလႆႈပၼ်တၢမ်ငိုၼ်းၼိုင်ႈမိုၼ်ႇပျႃးသေ သင်ဢမ်ႇပၼ်ငိုၼ်းလႆႈၼႆၵေႃႈ တေလႆႈတူၵ်းၶွၵ်ႈ 7 ဝၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းမၢႆမီႈၼၼ်ႉ ယင်းသႂ်ႇပႃးဝႆႉဝႃႈ ပူႇၵၢင်ႉပူႇၵႄႇၵေႃႉလႂ် ႁဵတ်းၸွမ်းမၢႆမီႈၼႆႉ လႆႈလီၼႆၸိုင် တေလႆႈ သူးငိုၼ်းတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

မၢႆမီႈ တေလႆႈၵႂႃႇပၼ်သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆၶႅၵ်ႇ တီႈႁိူၼ်းပူႇၵၢင်ႉပူႇၵႄႇၼႆႉ လႆႈမၵ်းမၼ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းမႃး ပၢၼ်သိုၵ်းၽွင်းငမ်းမိူင်း မိူဝ်ႈပၢၼ်တၢၼ်းသူၺ်ႇၼၼ်ႉသေ ၽိူဝ်ႇထိုင်မႃး ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတၢင်ႈ ပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႃးၼႆႉ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ မၢႆမီႈၶေႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇငၢမ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်း သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းၼႆသေ ၸင်ႇလႆႈမွတ်ႇယႃႉပႅတ်ႈယူႇယဝ်ႉ။

တႃႇပလိၵ်ႈ တေၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႉလႂ်ၵေႃႉၼိုင်ႈၼႆႉ တေလႆႈမီးလိၵ်ႈၵမ်ႉထႅမ် တီႈလုမ်းတြႃး ပၼ်ၶႂၢင်ႉၺွပ်း၊ တေလႆႈပႃးပူႇၵၢင်ႉပူႇၵႄႇ လႄႈ ၽူႈႁူႉႁၼ်ၸွမ်းသေ ၸင်ႇတီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းၵေႃႉၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇ မၢႆမီႈသုၼ်ႇလႆႈလွတ်ႈလႅဝ်း လႄႈ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၵၢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၼိုင်ႈၵေႃႉ  ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယင်းလၢတ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပႃးဝႃႈ တေၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉပႃးယူႇဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉၼၼ် တႄႇဢဝ်ၼႆႉၵႂႃႇ ယူႇတီႈပလိၵ်ႈသေ ဢမ်ႇမီးလိၵ်ႈလုမ်းတြႃးၵမ်ႉထႅမ်ၵေႃႈ သင်ၶဝ်ထၢင်ႇထိူမ်ၸိုင် ၶႂ်ႈတီႉၺွပ်းၽႂ်ၽူႈလႂ် တီႈလႂ်မိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈလႆႈယဝ်ႉသေ၊ ပလိၵ်ႈယင်းၶူတ်ႉသွၵ်ႈႁႃ ၼႂ်းႁိူၼ်းၼႂ်းယေး၊ ၸႅတ်ႈထၢမ်ၽူႈထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈမီးတၢင်းၽိတ်း  လႄႈ လၵ်ႉထွမ်လႅင်းၾူၼ်း ၶိူင်ႈၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇၵပ်းသၢၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပလိၵ်ႈ ဢမ်ႇလူဝ်ႇမီးလိၵ်ႈသင်သေ ႁဵတ်းလႆႈ ၼင်ႇၸႂ်ၶႂ်ႈႁဵတ်းၶႂ်ႈပဵၼ်ၼၼ်ႉလႆႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေ မီးလွင်ႈၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၽူႈၶဝ်ႈပႃးၸွမ်း ၼႂ်းပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိမ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉယူႇ ၵူႈၶမ်ႈၵူႈၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 14 February 2021 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ လႆႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လွင်ႈလႆႈမူၼ်ႉမႄးမၢႆမီႈၵဵဝ်ႇလွင်ႈ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵုင်ႇသိၵ်ႈၶႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းလူတ်းယွမ်းၼၼ်ႉထႅင်ႈယူႇ။

Credit to photo original uploader
Credit to photo original uploader

မၢႆမီႈ မတ်ႉတႃ 121 ဢၼ်မီးတီႈပွင်ႇဝႆႉဝႃႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ႁဵတ်းသိုၵ်းႁဵတ်းသိူဝ်တေႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်း ႁူမ်ႈပႃး ယိပ်းၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်သေ ယႃႉၵဝ်းၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်းလႆႈဝႃႈ  “ႁၵ်းလင်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉဝၢၼ်ႈမိူင်း”   ဝႃႈၼႆသေ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၶေႃႈၼႆႉ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ လႆႈမူၼ်ႉမႄး ၽိူမ်ႉထႅမ်သႂ်ႇထႅင်ႈဝႃႈ ၸိူဝ်းၶတ်းၸႂ်၊ ၸိူဝ်းတိုၵ်းသူၼ်းပၼ်ႁႅင်း၊ ၸိူဝ်းႁူမ်ႈပႃးၸွမ်းသေ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵၢၼ်ငၼ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းလူႉသုမ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈပႃးၸွမ်းၼႂ်းၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉဝၢၼ်ႈမိူင်းယူႇ ဝႃႈၼႆသေ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းမတ်ႉတႃ 124 (က) ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽိူမ်ႉသႂ်ႇထႅင်ႈဝႃႈ သင်ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵုင်ႇသိၵ်ႈၶႃႇတပ်ႉသိုၵ်း လႄႈ  ၽူႈၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း လူတ်းယွမ်းလူင်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းဢမ်ႇလူဝ်ႇဢမ်ႇၵျိူၵ်ႈၼမ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵုင်ႇသိၵ်ႈၶႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်း လူႉသုမ်းယူႇဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းမတ်ႉတႃ 124 ( ဂ)  လႄႈ (ဃ) ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽိူမ်ႉသႂ်ႇထႅင်ႈဝႃႈ သင်ဝႃႈ ၸွမ်းပၼ်တၢင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယႃႉၵဝ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူင်ႉထိူင်းႁိုင်ၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉၼႆၵေႃႈ မီးတၢင်းၽိတ်း ထိုင်တူၵ်းၶွၵ်ႈလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ တၢင်းလင် မတ်ႉတႃ 505 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽိူမ်ႉသႂ်ႇထႅင်ႈ မတ်ႉတႃ 505 (က) ဢၼ်မီးဝႃႈ ၽႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ သင်ယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵူဝ်ႁေႇသေ ပိုၼ်ၽႄႈၶၢဝ်ႇပွမ် ဢမ်ႇၼၼ် တေဢၢၼ်းပိုၼ်ၽႄႈ၊ ႁဵတ်းၽိတ်းတေႃႇၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ယိူင်းဢၢၼ်းတေဢၢၼ်းႁဵတ်းၽိတ်းတေႃႇ ၽူႈႁပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လူၺ်ႈလွၵ်းလၢႆးၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ဢမ်ႇဝႃႈ လူၺ်ႈတၢင်းဢွမ်ႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတူၵ်းၸႂ် ၵူဝ်ႁႄၼႆၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တေၸၢင်ႈတူၵ်းၶွၵ်ႈ ထိုင် သၢမ်ပီႊ ယူႇဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း