ၶွင်ႇသီႇၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ မုင်ႈမွင်းပႂ်ႉတူၺ်းၶေႃႈတွပ်ႇပၢင်ၵုမ်ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ

ၶွင်ႇသီႇၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ  UNSC မုင်ႈမွင်းပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်း ၶေႃႈတွပ်ႇတီႈပၢင်ၵုမ် ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ဢၼ်တေဢုပ်ႇဢူဝ်းႁႃတၢင်းၵႄႈ ငဝ်းလၢႆးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉယူႇသေ ၽၢႆႇၶႄႇၵေႃႈဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈဝႃႈ ၵမ်ႉထႅမ်ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ တႃႇၶဝ်ႈၵႅဝ်ပၼ်ႁႃငဝ်းလၢႆးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈ တိုၵ်းသူၼ်းဝႃႈ ႁႂ်ႈၵူႈမိူင်းမိူင်း ႁဵတ်းၸွမ်း ၶေႃႈတႅပ်းတတ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19 April 2021 (လိူၼ်ႁႃႈမႂ်ႇ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၶွင်ႇသီႇၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉ လိၼ်ႇတႃႇ ထေႃးမတ်ႉသ် ၵရိၼ်းၾီးလ် Linda Thomas-Greenfield ၽွင်းတၢင်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၼႂ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ လၢတ်ႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၵႂႃႇဝႃႈ − တႃႇတေၵႄႈလိတ်ႈ လွင်ႈဢမ်ႇၼိမ်သဝ်း ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၵူႈမိူင်းမိူင်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပုၼ်ႈၽွင်းၶွင်ႇသီႇၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈယူႇယဝ်ႉ၊ လွင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈယႂ်ႇ တႃႇတေၵႄႈလိတ်ႈၵႂႃႇ ႁႂ်ႈၶိုတ်းတၼ်း၊ ယွၼ်ႉၼၼ် ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ တူင်ႉတိုၼ်ႇမုင်ႈမွင်းပႂ်ႉတူၺ်း ၶေႃႈတွပ်ႇဢၼ်တေလႆႈမႃးတီႈ ပၢင်ၵုမ်ဢႃႇသီႇယၼ်ႇဝႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၶွင်ႇသီႇၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းလူၺ်ႈ Online Video Conference တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈ ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငၢၼ်းဢၼ်လႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်း ႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်း ၸုမ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႄႈ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းပႃးလွင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၽွင်ႈသေ ၽၢႆႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လၢတ်ႈလွင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵႂႃႇၼင်ႇၼႆ။

ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇ ဝင်ယိ Wang Yi ၵေႃႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ၵုမ်ၶွင်ႇသီႇၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈသေ လၢတ်ႈလွင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵႂႃႇဝႃႈ − ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေ ၵႄႈလိတ်ႈလႆႈလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လူၺ်ႈလၢႆးတၢင်းငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈဢႃႇသီႇယၼ်ႇ တႃႇမႃးၶဝ်ႈၵႅဝ်ပၼ်သေ တိုၵ်းသူၼ်းပႃး ႁႂ်ႈၵူႈမိူင်းမိူင်းၵမ်ႉထႅမ် လွင်ႈဢႃႇသီႇယၼ်ႇၶဝ်ႈၵႅဝ်ပၼ်လွင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈ တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၼႆႉ ၶႄႇဢမ်ႇတွၼ်ႉသၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်မႃးသေပွၵ်ႈၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း