ၶွင်ႇသီႇၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 10 November 2021 (လိူၼ်သိပ်းသွင်မႂ်ႇ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၶွင်ႇသီႇၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ UNSC ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်း တိုၵ်းသူၼ်းထိုင်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ႁႂ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်သိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းလႄႈ ႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ၵုမ်ၶွင်ႇသီႇၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 08 November 2021 ဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပီႊ 2020 တဵမ်ၼိုင်ႈပီႊ ၼၼ်ႉသေ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၶွင်ႇသီႇၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈတင်း 15 မိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်တူၵ်းလူင်း လႆႈၸႂ်ၵၼ်တင်းမူတ်းယဝ်ႉ ၸင်ႇလႆႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

တႃႇတေပဵၼ်မႃး ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၼႆႉၵေႃႈ ႁႃလႆႈယၢပ်ႇယူႇ ယွၼ်ႉဝႃႈၼႂ်းၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၶွင်ႇသီႇၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ 15 မိူင်းၼၼ်ႉ မီးပႃးမိူင်းဢဵၼ်ႁႅင်းယႂ်ႇ ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၶႄႇလႄႈရၢတ်ႉသျႃးလႄႈ ပေႃးၵဵဝ်ႇၸွမ်း လွင်ႈသိုၵ်းယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင် သွင်မိူင်းၼႆႉ ၵႆႉယူႇၵၢင် ဢမ်ႇႁၼ်လီၸွမ်းမႃးယူႇတႃႇသေႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ ယူႇတီႈၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၶွင်ႇသီႇၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ ပဵၼ်ဢၼ် မႆႈၸႂ်ၸွမ်း ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ လႄႈ ႁႂ်ႈၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇ ၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉတင်းမူတ်းသေ ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႆယဝ်ႉ။

ၼင်ႇႁိုဝ်ပဵၼ်ၽွၼ်းလီတႃႇၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵႄႈလိတ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇၼႆ UNSC တိုၵ်းသူၼ်းဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၶဝ် ပေႃးတေၶဝ်ႈၸွႆႈထႅမ်လႆႈ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇ ႁဵတ်းသၢင်ႈလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ် ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ပႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ၽၢႆႇတၢင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NUG တႄႉ တုၵ်းယွၼ်းထိုင် ၶွင်ႇသီႇၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉဝႆႉဝႃႈ ႁႂ်ႈမၵ်းမၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ပဵၼ်ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉသေ ဢဝ်လွင်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်တေႃႇၵူၼ်းမိူင်းလႄႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃးရႃႇၸဝတ်ႈ ၵူႈမိူင်းမိူင်း ICC ပႃးၼႆယဝ်ႉ။

ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းလိုဝ်ႈ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်သိုၵ်း ဢဝ်ၼမ်ႉမျၢတ်ႈတီႈၼွၵ်ႈမိူင်းသေတႃႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယင်းတိုၵ်ႉမီးလွင်ႈထူဝ်းသိုၵ်းၶဝ်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇသေ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈ သုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်ႁိူၼ်းယေး၊ ဢဝ်လၢႆၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ တီႉၺွပ်းပိုတ်းယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ငဝ်းလၢႆးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉသေ မိူင်းဢမေႇရိၵၼ်ႇလႄႈ ဢူၺ်းလီမၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ EU ၊ ဢင်းၵိတ်ႉ၊ ၵျႃႇမၼီႇ၊ ၾရင်ႇသဵတ်ႇ၊ ၶႅၼ်ႇၼေႇတႃႇ၊ ၼိဝ်းၸီႇလႅၼ်ႇ လႄႈ ဢေႃးသတြေးလီးယႃး လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လွင်ႈပၼ်ႁႃ လႄႈ လွင်ႈၵပ်ႉၵိၼ်းၵဵဝ်ႇၵၢၼ်လူလွမ်တူၺ်းထိုင်ၵၼ်၊ ၵၢၼ်မိူင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇၼႆႉၼႆ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢမေႇရိၵၼ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 November 2021 ၼၼ်ႉၼင်ႇၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း