ၶွမ်ႇပၼီႇမိူင်းသိင်ႇၵပူဝ်ႇတေဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၶွမ်ႇပၼီႇဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ၶွမ်ႇပၼီႇမိူင်းသိင်ႇၵပူဝ်ႇ (Singapore) ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်း ၶွမ်ႇပၼီႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေဢဝ်တၢင်းၽိတ်း တီႈလုမ်းတြႃး ၼႆယဝ်ႉ။

တႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈပီႊ 1993 မႃး ၶွမ်ႇပၼီႇ RMHS ဢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်းမီးတီႈမိူင်းသိင်ႇၵပူဝ်ႇၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈမိုဝ်းႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းၸွမ်း ၶွမ်ႇပၼီႇ MEHL ဢၼ်ပဵၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇႁူမ်ႈပွင်းၽူႈမီးၸၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉသေ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ လႅၼ်းယႃႈၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်း ၶူင်းၵၢၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇမီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ (Virginia tobacco company limited – VTCL) ၸွမ်းၼင်ႇထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းပၵ်းပိူင်ၸိုင်ႈမိူင်းၼႆယဝ်ႉ။

ၶွမ်ႇပၼီႇ VTCL ၼႆႉ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇလႅၼ်းယႃႈ ၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ပဵၼ် Red Ruby လႄႈ Premium Gold ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၶွမ်ႇပၼီႇ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၸွမ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူင်းငိုၼ်းတိုၼ်းလၢင်း ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 51 (51%) လႄႈ ၶွမ်ႇပၼီႇမိူင်းသိင်ႇၵပူဝ်ႇသမ်ႉ လူင်းငိုၼ်းတိုၼ်းလၢင်း တႃႇႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 49 (49%) ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၶွမ်ႇပၼီႇမိူင်းသိင်ႇၵပူဝ်ႇသေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၶွမ်ႇပၼီႇ MEHL ၼႆႉ ဢမ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းၼင်ႇ မၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်း ၵဵဝ်ႇလွင်ႈလႅၼ်းယႃႈလႄႈ ယႃႈလႅင် ဢၼ်မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉ မိူဝ်ႈပီႊ 2016 ၼၼ်ႉသေဢမ်ႇၵႃး လုတ်ႈႁၢမ်းတႃႇတေႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ်ၵူႈမိူင်းမိူင်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ႁူမ်ႈတင်း ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉၶဝ် တုၵ်းယွၼ်းမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈ ၸင်ႇလႆႈ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်း တီႈလုမ်းတြႃးဝႃႈၼႆ။

ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၶွမ်ႇပၼီႇ MEHL ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၸႅင်ႈလႅင်းၼႂ်းၵၢၼ် ၸႅၵ်ႇၽႄပၼ်ၼမ်ႉမျၢတ်ႈၼမ်ႉတွၼ်းသေ သင်ဝႃႈယူႇတီႈ ၶွမ်ႇပၼီႇ မိူင်းသိင်ႇၵပူဝ်ႇ RMHS ၶႂ်ႈယွၼ်းၸႅတ်ႈငိုၼ်းၶဝ်ႈငိုၼ်းဢွၵ်ႇၼႆၵေႃႈ ၽၢႆႇၶွမ်ႇပၼီႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပၢၵ်ႈပႅတ်ႈမႃးယူႇတႃႇသေႇၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၶွမ်ႇပၼီႇမိူင်းသိင်ႇၵပူဝ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ − ယွၼ်ႉဝႃႈဢမ်ႇလႆႈၸႂ် လွင်ႈဢၼ်ၵိၼ် ၸိၵ်းၼိူဝ် ၽူႈႁူမ်ႈလူင်းတိုၼ်းလၢင်းၼွၵ်ႈမိူင်း ဢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းၼၼ်ႉလႄႈ ၸင်ႇလႆႈဢဝ်တၢင်းၽိတ်း တီႈလုမ်းတႅပ်းတြႃးၵႂႃႇ၊ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၶွမ်ႇပၼီႇမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ Kirin ႁဵတ်းတေႃႇၶဝ် ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေသိုပ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈ တေဢဝ်တၢင်းၽိတ်း တီႈလုမ်းတြႃးၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ မၢႆမီႈမတ်ႉတႃဢၼ်လႂ် လႄႈ လုမ်းတြႃးတီႈလႂ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း။

ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်း ၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ (UN FFM) ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉၼၼ်ႉ ၶွမ်ႇပၼီႇၼႂ်းမိူင်း ၼွၵ်ႈမိူင်း ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်း ၶွမ်ႇပၼီႇ MEHL ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ တေမီးမွၵ်ႈ (120) ၶွမ်ႇပၼီႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။    

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း