ၶွမ်ႇပၼီႇမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ၶၢႆပၼ်ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ၸုမ်းသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း Justice for Myanmar ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၶွမ်ႇပၼီႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ Bharat Electronics Ltd (BEL) မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ၶၢႆပၼ်ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ၽၢၼ်ႇတၢင်းၶွမ်ႇပၼီႇၵၢင် ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 05 October 2021 (ဝၼ်းလိူၼ်သိပ်းလပ်း ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၸုမ်း Justice for Myanmar ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ် July 2021 ပူၼ်ႉမႃး ၶွမ်ႇပၼီႇ BEL ၶၢႆပၼ်ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်ၶိူင်ႈၵႅတ်ႇၶႄၽေးၵၢင်ႁၢဝ် တႃႇၸႂ်ႉၼႂ်းၵႃးၵၢပ်ႇလဵၵ်းပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼိုင်ႈၸုမ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇသဵၼ်ႈမၢႆ သိုဝ်ႉၶၢႆၵုၼ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ ဢၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇ Panjuva ၵဵပ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၶိူင်ႈၵႅတ်ႇၶႄၽေးၵၢင်ႁၢဝ်ယဝ်ႉ ၶွမ်ႇပၼီႇ BEL သူင်ႇပၼ်ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ တင်းမူတ်းတေမီးယူႇ 5 မဵဝ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၶွမ်ႇပၼီႇ BEL ၼႆႉႁဵတ်းဢွၵ်ႇၶိူင်ႈၵုမ်းထိင်းၵွင်ႈၸၢၵ်ႈ 12.7 mm တီႈၵႃးၵၢပ်ႇလဵၵ်း ၸဵမ်မိူဝ်ႈၼႂ်းပီႊ 2017 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူၼ်ၼင်ႇ ၶိူင်ႈၵႅတ်ႇၶႄၽေးၵၢင်ႁၢဝ် ဢၼ်ၶၢႆပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၶိူင်ႈၶိုတ်းၵၢပ်ႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈႁင်းၵူၺ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၶိုၼ်းၽိူမ်ႉထႅမ်သႂ်ႇမၢၵ်ႇၵွင်ႈလႆႈႁင်းၵူၺ်း၊ ႁႃပဝ်ႉမၢႆလႆႈ လႄႈ ၼပ်ႉသွၼ်ႇပိုတ်းယိုဝ်းပဝ်ႉမၢႆလႆႈႁင်းၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၸုမ်း Justice for Myanmar ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ၶွမ်ႇပၼီႇ BEL ၶၢႆပၼ် ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈပွၵ်ႈၼႆႉ လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈတေတူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်းယူႇမွၵ်ႈ 6 သႅၼ်တေႃႇလႃႇ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸၢင်ႈသင်ႇသိုဝ်ႉၽိူမ်ႉထႅင်ႈၵေႃႈ ၸၢင်ႈတေပဵၼ်လႆႈယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈဢၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇ BEL ၶၢႆပၼ်ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ဝၢႆးသိုၵ်းယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်း လၢႆလိူၼ်ၼႆႉ ၶွမ်ႇပၼီႇပေႃးၶၢႆပၼ်လၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်းၼႃႇယဝ်ႉၼႆ ၸုမ်း Justice for Myanmar ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း