ၶွမ်ႇပၼီႇၼမ်ႉမၼ်း PTT လႄႈ ယေးငိုၼ်းၵမ်ႇပေႃးသႃႉ KBZ တေႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းထုၼ်း ပိုတ်ႇလၢၼ်ႉ ၶၢႆၼမ်ႉမၼ်း ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 9 June 2019 ၶွမ်ႇပၼီႇ ၼမ်ႉမၼ်း ပေႃးထေႃးတေႃး PTT လႄႈ ယေးငိုၼ်းၵမ်ႇပေႃးသႃႉ မိူင်းမၢၼ်ႈ KBZ ဝႆႉၼမ်ႉတွၼ်း ၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်သေ တေႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းထုၼ်း ႁဵတ်းထၢင်ဝႆႉၼမ်ႉမၼ်း လႄႈ လၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းၼႆေသ ႁူမ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်ၵႂႃႇ တီႇႁူင်းလႅမ်းလွတ်ႉ Lotte ဢၼ်မီးၼႂ်း ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ။

ဢူးၺူဝ်ႇမိၼ်း ဢၼ်ပဵၼ် Director လႄႈ ၽူႈၵုမ်းထိင်း ယေးငိုၼ်းၵမ်ႇပေႃးသႃႉ KBZ လၢတ်ႈဝႃႈ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း တေပိုတ်ႇလၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်း 10 တီသေ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼႃႈလၢႆပီႊ ဢမ်ႇႁိူင်သင်ၼႆႉ တီႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ လႄႈ ဝဵင်းလူင် ၼႂ်းၸႄႈမိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တေၽိူမ်ႉပိုတ်ႇထႅင်ႈ လၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်း 70 တီႈပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ 

ဢူးၺူဝ်ႇမိၼ်းယၢင်းလၢတ်ႈၼႄပႃးဝႃႈ ၶဝ်တေလႅၵ်ႈလၢႆႈပႃးပၢႆႉ ၼီႇလႃႇယူဝ်းမ Nilar Yoma ဢၼ် ယေးငိုၼ်းၵမ်ႇပေႃးသႃႉ KBZ ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်သေ ပိုတ်ႇၶၢႆဝႆႉယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ႁႂ်ႈပဵၼ် ပေႃးတေႃးထေႃး PTT ၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။ 

ထၢင်ဝႆႉၼမ်မၼ်းတႄႉ တေႁဵတ်းသၢင်ႈဝႆႉတီႈ ၶူင်းၸၢၵ်ႈတီႇလဝုၼ်  ဢၼ်မီးတီႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ၼွၵ်ႈသေ ၼမ်ႉမၼ်း 92 ၊ 95 ၊ တီႇၸႄႇ လႄႈ တီႇၸႄႇ ပလီႇမီႇယၼ် ယဝ်ႉ ၵႅတ်ႉ(သ်) (LPG)  ဢၼ်ၸႂ်ႉၼႂ်းသွင်ႇၾႆးၼႆႉၵေႃႈ တေသႂ်ႇ မိၵ်ႈမၢႆ ပေႃးထေႃးတေႃး PTT သေ ပိုတ်ႇၶၢႆၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။ ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈ ထၢင်ဝႆႉၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈယဝ်ႉ ၼႂ်းပီႊ 2021 ၼႆႉၼႆ ၽၢႆႇၶွမ်ႇပၼီႇ ၶဝ်ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ 

ၸွမ်းလၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်း ဢၼ်တေပိုတ်ႇသေ မီးမိၵ်ႈမၢႆ ပေႃးတေႃးထေႃး PTT ၼၼ်ႉ တေပိုတ်ႇဝႆႉပၼ်ပႃး လၢၼ်ႉၵၾႄး Cafe Amazon ၊ လၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်လဵၵ်ႉလဵၵ်ႉ Mini Market ၊ ၵွင်ႇတႃႇလႅၵ်ႈငိုၼ်း လႄႈ လၢၼ်ႉလႅၵ်ႈၼမ်ႉၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ Engine Oil လူတ်ႉလူင် ၸိူဝ်းၼႆႉဝႃႈၼႆ။ 

ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွမ်ႇပၼီႇ ပေႃးတေႃးထေႃး PTT ၼၢႆးသုတ်ႉထီႉပုၼ်းလိူတ်ႉၽိပုမ်း Mr.Auttapol Rerkpiboon ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ မီးယိူင်းဢၢၼ်းမႃးႁိုင်ယဝ်ႉ တႃႇတေလႆႈ ပိုတ်ႇလၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်း ၵူႈၸိူဝ်းၸိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၼႆႉဝႃႈၼႆ။ 

ၶွမ်ႇပၼီႇ ၼမ်ႉမၼ်း ပေႃးတေႃးထေႃးၼႆႉ ငဝ်ႈမၼ်းပဵၼ်မိူင်းထႆးသေ ပိုတ်ႇၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းၵူႈၸိူဝ်းၸိူဝ်း လႄႈ ၵႅတ်ႉ(သ်) LPG ၼႂ်းမိူင်းထႆး သေဢမ်ႇၵႃး ၼႂ်း မိူင်းၵမ်ႇပူးၶျႃး ၊ မိူင်းလၢဝ်း လႄႈ မိူင်းၽိလိတ်ႉပိင်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးလၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်း ပေႃးတေႃးထေႃး PTT ယူႇ 2000 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ 

ၶေႃႈမုၼ်းတီႈ − Irrawaddy, 7Days

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း