ၶွမ်ႇပၼီႇႁူင်ပင်း ဢထမ်ႇမလွမ်ႉႁူဝ်ႉဢဝ် တီႈလိၼ်ၵူၼ်းမိူင်းသေ ၶိုၼ်းၸွႆးတြႃး ၸဝ်ႈသြႃႇၵျွင်းဝၢၼ်ႈႁွင်ႇ

ၶွမ်ႇပၼီႇႁူင်ပင်း (ဟုန်ပန်းကုမ္ပဏီ) ဢထမ်ႇမ လွမ်ႉႁူဝ်ႉဢဝ် တီႈလိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇသေဢမ်ႇၵႃး ၶိုၼ်းၸွႆးတြႃး ဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၸဝ်ႈသြႃႇပၢၼ်းသူၺ်ႇ ၵျွင်းဝၢၼ်ႈႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 9 April 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၶွမ်ႇပၼီႇႁူင်ပင်း (ဟုန်ပန်းကုမ္ပဏီ) ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ၵႂႃႇဢထမ်ႇမ လွမ်ႉႁူဝ်ႉဢဝ်တီႈလိၼ် ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ဝၢၼ်ႈႁွင်ႇ ႁွင်ႈလိုၵ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းလႄႈ ယူႇတီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၶိုၼ်းၵႂႃႇယႃႉပႅတ်ႈႁူဝ်ႉ ဢၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇႁူင်ပင်း တင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇလွမ်ႉဝႆႉၼၼ်ႉ ယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၽွင်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇယႃႉပႅတ်ႈႁူဝ်ႉ ဢၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇႁူင်ပင်း တင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လွမ်ႉဢဝ်တီႈလိၼ်ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇ ပၢၼ်းသူၺ်ႇ ၵျွင်းဝၢၼ်ႈႁွင်ႇ ၵေႃႉဢွၼ်ႁူဝ်ဝႃႈၼႆသေ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း လႄႈ ၶွမ်ႇပၼီႇႁူင်ပင်း ၸင်ႇႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆးတြႃး ဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၸဝ်ႈသြႃႇ ပၢၼ်းသူၺ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 28 May 2021 တေႁွင်ႉၸဝ်ႈသြႃႇ ပၢၼ်းသူၺ်ႇ   ၵႂႃႇဢုပ်ႇၵၼ်တီႈ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ၼၵႃးသွင်တူဝ် ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁွင်ႈလိုၵ်ႉၵေႃႈ ၵႂႃႇၸွမ်းၸဝ်ႈသြႃႇ ပၢၼ်းသူၺ်ႇ တီႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ၼၵႃးသွင်တူဝ်ၼၼ်ႉ တင်းဝၢၼ်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။

တီႈလိၼ် ဢၼ်မီးပၼ်ႁႃၵၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်တီႈလိၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈသႆႉၵိၼ်မႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢၼ်ပူႇပၢၼ်မွၼ်ႇသေ မိူဝ်ႈပီႊ 1998-1999 ပၢၼ်တၢၼ်းသူၺ်ႇၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢထမ်ႇမသိမ်းဢဝ် တီႈလိၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း တင်းၼမ်သေ ၶိုၼ်းလွႆးဢၢပ်ႈပၼ် ၶွမ်ႇပၼီႇႁူင်ပင်း တႃႇ 100 ဢေႇၵ ဝႃႈၼႆ။

တီႈလိၼ် 100 ဢေႇၵ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လွႆးဢၢပ်ႈပၼ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၶွမ်ႇပၼီႇႁူင်ပင်း လႆႈၵေႃႇသၢင်ႈ ႁူင်းၵၢၼ်ပလၢတ်ႉသတိၵ်ႇ တႃႇ 20 ဢေႇၵၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ထိုင်မႃး ပီႊ 2018 လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး လၢတ်ႈဝႃႈ တီႈလိၼ်ဢၼ်လႆႈသိမ်းဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပေႃးဢမ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႆ ႁႂ်ႈပၼ်ၶိုၼ်း ၸဝ်ႈၶွင်မၼ်းၼႆလႄႈ တီႈလိၼ်ဢၼ်ၵိုတ်းလိူဝ် 80 ဢေႇၵၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၶိုၼ်းၽုၵ်ႇသွမ်ႈ သႆႉၵိၼ်ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း