ၶွမ်ႇပၼီႇႁူင်ပင်း ဢဝ်ၵႃးထႆလိၼ် ၶဝ်ႈထႆယႃႉတီႈလိၼ် သူၼ်ႁႆႈၼႃးၵူၼ်းမိူင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၶွမ်ႇပၼီႇႁူင်ပင်း ၸႂ်ႉႁႅင်းၵူၼ်းတင်းၼမ်သေ ဢဝ်ၵႃးထႆလိၼ်  ဢထမ်ႇမၶဝ်ႈထႆယႃႉ  တီႈလိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁွင်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇႁွင်ႈလိုၵ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶွမ်ႇပၼီႇႁူင်ပင်း ဢဝ်ၵႃးထႆလိၼ် ၶဝ်ႈထႆယႃႉတီႈလိၼ် သူၼ်ႁႆႈၼႃးၵူၼ်းမိူင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်းမိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 6 September 2021 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 09:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၶွမ်ႇပၼီႇႁူင်းပင်း ၸႂ်ႉႁႅင်းၵူၼ်းမွၵ်ႈ 70 ၵေႃႉ၊ ဢဝ်ၵႃးၶုတ်းလိၼ်ပႅၵ်ႉႁူဝ်း (2) လမ်း၊ ၵႃးထႆလိၼ် 1 လမ်း ဢထမ်ႇမ ၶဝ်ႈထႆယႃႉတီႈလိၼ် သူၼ်ႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁွင်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇႁွင်ႈလိုၵ်ႉထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈလိၼ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်တီႈလိၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ် ၽုၵ်ႇသွမ်ႈသႆႉၵိၼ်မႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢၼ်ပူႇမွၼ်ႇၼၢႆးယႃႈသေ မိူဝ်ႈပီႊ 1998-1999 မိူဝ်ႈသိုၵ်းၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်း ပၢၼ်တၢၼ်းသူၺ်ႇၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢထမ်ႇမသိမ်းဢဝ် တီႈလိၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း 600 ဢေႇၵသေ ပၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇႁူင်ပင်း တႃႇ 100 ဢေႇၵ ဝႃႈၼႆ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၶွမ်ႇပၼီႇၼၼ်ႉ မီးၶူင်းၵၢၼ် တေမႃးႁဵတ်းႁူင်းၸၢၵ်ႈ ရႃႇပႃႇ လႄႈ ႁိၼ်ႁႄႈ၊ ႁူင်းၸၢၵ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မၼ်းတေႁဵတ်းႁႂ်ႈသၽႃႇဝသိုင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ဝူၺ်ႇႁင်ႈသေ ပဵၼ်ၽေးတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇ ပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် ဢမ်ႇၽွမ်ႉၸႂ်လႆႈလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းမႃး လၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်း ယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈပီႊ 2018 ယူႇတီႈတွၵ်ႇတိူဝ်ႇလိၼ်းထုတ်ႉ ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းတႆးၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ တီႈလိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃး ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လႆႈယိုတ်းသိမ်းဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈဢမ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်း ဢမ်ႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈသင်ၼႆ ႁႂ်ႈပၼ်ၶိုၼ်း ၸဝ်ႈၶွင်တီႈလိၼ်ၼႆလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် ၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃး တေႃႇသူႈဢွင်ႇပေႉမႃးယဝ်ႉသေတႃႉ ၶွမ်ႇပၼီႇသမ်ႉ ဢမ်ႇယွမ်းပၼ်ၶိုၼ်း တီႈလိၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသေဢမ်ႇၵႃး ဝၢႆးသေ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈမႃးၼႆႉ ၶွမ်ႇပၼီႇ သမ်ႉပၢႆႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ၸႂ်ႉဢဵၼ်ႁႅင်း ၶဝ်ႈယႃႉတီႈလိၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Mizzima ဝႃႈ မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၶွမ်ႇပၼီႇႁူင်ပင်း ၸႂ်ႉႁႅင်းၵူၼ်းမွၵ်ႈ 70 ၵေႃႉ ဢဝ်ၵႃးၶုတ်းလိၼ်ပႅၵ်ႉႁူဝ်း (2) လမ်း ၶဝ်ႈထႆထုၺ်ယႃႉ တီႈလိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁွင်ႇၼၼ်ႉ ပႃးၵူၼ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ 3-4 ၵေႃႉဢေႃႈ၊ ပဵၼ်သိုၵ်းၸုမ်းလႂ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်လူၺ်ႈလွင်ႈ သိမ်းဢဝ်တီႈလိၼ် သူၼ်ႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26 August 2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး (SHRF) လႆႈဢွၵ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈလၢႆးငၢၼ်းဝႆႉဝႃႈ လီဢွၼ်ၵၼ်ၵႅတ်ႇၶႄမႄႈၼမ်ႉႁူၵ်ႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသၢမ်ၸဵင်ႇၶမ်းၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း