ၶွမ်ႇပၼီႇ ၾၢႆႇသိူဝ်ႇရ် လႄႈ ပၢႆႇဢူဝ်ႇဢႅၼ်ႇထဵၵ်ႇတေဢိတ်ႇဢွၵ်ႇ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႃႈပွႆးၶရိတ်ႉသ်သမတ်ႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းသွင်မႂ်ႇ 4 ၶမ်ႈပီႊတႆး 2114 ၼီႈ)ၼႆႉ ၽူႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉလႆႈ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တီႈၶွမ်ႇပၼီႇ ၾၢႆႇသိူဝ်ႇရ် Pfizer လႄႈ ပၢႆႇဢူဝ်ႇဢႅၼ်ႇထဵၵ်ႇ BioNTech လၢတ်ႈဝႃႈ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယူးရူပ်ႇ တေပၼ်ၶႂၢင်ႉ ၶွမ်ႇပၼီႇ ဢိတ်ႇဢွၵ်ႇ လႄႈ သမ်းယႃႈယႃပၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ၸွမ်းၼင်ႇ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်လႆႈဝႃႈ ဢွင်ႇမၢၼ်ႇယဝ်ႉ တႃႇ 95% ၼႆႉ လူၺ်ႈငဝ်းလၢႆး ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉၼၼ်ႉ ယူႇဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉၼႂ်းဢမ်ႇႁိုင်သင်ၼႆႉၵေႃႈ တေပဵၼ်ပွႆးၶရိတ်သ်ႉသမတ်ႉ လႄႈ ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီႊမႂ်ႇယဝ်ႉသေ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၸၼ်ႉသုင် တီႈၶွမ်ႇပၼီႇ ပၢႆႇဢူဝ်ႇဢႅၼ်ႇထဵၵ် BioNTech လၢတ်ႈၼႄ တီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင် Reuters ဝႃႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် လႄႈ ယႃႈယႃမိူင်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၵေႃႈ ပေႃးထိုင် ၵၢင်လိူၼ် လိူၼ်ထူၼ်ႈသိပ်းသွင်ၼႆႉ တေပၼ်ၶႂၢင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈသမ်းယႃႈယႃဢၼ်ၼႆႉ လူၺ်ႈ ဢၼ်မီးယူႇၼႂ်းငဝ်းလၢႆးဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇၸမ်ပဵၼ် ၼၼ်ႉၵူၺ်း လႄႈ ၽၢႆႇတၢင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းယူးရူပ်ႇၵေႃႈ တေပၼ်ၶႂၢင်ႉၵူၼ်းမိူင်း သမ်းယႃႈယႃဢၼ်ၼႆႉ ၼႂ်း ဝူင်ႈထူၼ်ႈသွင် လိူၼ်ထူၼ်ႈသိပ်းသွင် (December) ၼႆႉ မိူၼ်ၵၼ်ဝႃႈၼႆ။

သင်ဝႃႈၵူႈလွင်ႈ ၼႂ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈၸၢမ်းယူႇၵမ်းလိုၼ်းသုတ်းဢၼ်ၸၢမ်းယူႇၼႆႉၶၢမ်ႈပူၼ်ႉ ၵႂႃႇလူၺ်ႈလွင်ႈလီ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈ ၽိတ်းပိူင်ႈသင်သေလွင်ႈ ဢွၵ်ႇမႃးၼႆၸိုင် ၼႃႈပွႆး ၶရိတ်သ်ႉသမတ်ႉ ၼႆႉ တေသူင်ႇဢွၵ်ႇၶၢႆၵူႈတီႈယူႇဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း